aLewi 18:5
bNaag 30:12-14
cAais 28:16
dIoel 2:32
eAais 52:7
fAais 53:1
gKele 19:4
hNaag 32:21
iAais 65:1
jAais 65:2

Romans 10

A taara Israael pa diat nunurai naa diat a takado lelawaai

A kum tateng liklik, anung ngaala na nemnem ma anung niaaring karom God kupi in walaaun paa anung taara, a taara Israael. Maa iaau nunurai ut naa diat nem aakiti kupi diat a wagaaia God, iaku pa diat kaapa u ra mangamangaan baa in gaaia uni. Pa diat nunurai naa God ku i tale in wakado a lalaaun anun te. Diat nemi ku naa diat a waiaa diat naa diat takado namataana, ma pa diat murmur aakapi baa God i pir taai kupi diat a takado namataana. Maa a kum Naagagon anun Moses i tuk taau ku un Kaarisito, ma mi diat baa diat nurnur un Kaarisito diat a takado namataan God.

Moses i timtimu un diat baa diat murmur a kum Naagagon, naa diat a takado lelawaai namataan God. I piri lenbi, “Baa te i nuki naa in lalaaun u ra murmur Naagagon, io in mur ot raap pa diat.” a 

Ma Moses i pirpir kaai un diat baa diat nurnur, naa diat a takado lelawaai namataan God. I piri lenbi, “Koku muaat nuki naa: Te in waan unaanga nate u ra maawa,” kupi in ben paa Kaarisito urin. Ma koku muaat nuki naa: “Te in waan pari u ra taamaan anu ra kum minaat,” kupi in ben paa Kaarisito ko ra minaat. Pate. Kaarisito ia ki karom daat. Daat a lalaaun baa daat nurnur ku uni. A Buk Taabu i piri naa, “A pirpir anun God ia marawaai. Kuraa ut i ki u ra waamuaat, ma u ra balaamuaat kaai.” b 

Bari ia a pirpir u ra nurnur baa miaat warawaai uni.
Lenbi, baa u wapuaanai ma ra num pirpir naa Iesu ia a Tadaaru, ma u nurnur u ra in balaam naa God ia watur paai balet ko ra minaat, io God in walaaun ui. 10 Maa baa u nurnur u ra in balaam, God i waatung ui naa u takado namataana. Ma baa u wapuaanai ma ra num pirpir naa Iesu ia a Tadaaru, God in walaaun ui. 11 A Buk Taabu i piri naa, “Te baa in nurnur uni anuna nurnur pa in baana wawirwiri.” c 

12 I welaar raap ku karom a taara Israael ma karom a taara ingen kaai: Raa Tadaaru ku anundaat raap. Ma in pir wadaan diat raap baa diat aaraaring karomi. 13 Maa a Buk Taabu i piri naa, “Diat raap baa diat aaraaring karom a Tadaaru, in walaaun diat.” d 

14 Iaku, diat a aaraaring karom a Tadaaru lelawaai, baa pa diat nurnur uni? Ma diat a nurnur uni lelawaai, baa pa diat walangoro taa ta pirpir uni? Ma diat a walangoroi lelawaai, baa pa te i wapua diat uni? 15 Ma a kum tena wewapua diat a waan ma ra wewapua lelawaai, baa pa te i tula diat? Maa a Buk Taabu i piri naa, “A winawaan paat anundiat baa diat waan paat ma ra Koina Wewapua, i wakwakaak aakit.” e 

16 Iaku wakir a taara raap diat taraam u ra Koina Wewapua. A propet Aaisaia ia pir taai naa, “Tadaaru, miaat wewapua, ma pa te i nurnur u ra numiaat pirpir.” f 

17 A nurnur i waan paat karom a taara baa diat walangoro a Koina Wewapua. A pirpir maa diat walangoroi, a pirpir ut anun Kaarisito. 18 Io, lelawaai, a taara Israael pa diat walangoro utbaai a Koina Wewapua? Diat walangoroi ut. A Buk Taabu i piri naa,

“A taara taanga min napia diat aa walangoro in ingaa ra kum tultul anun God.
A pirpir maa ia waan werweraan u ra kum wanua raap u ra rakrakaan buaal.” g 
19 Io, lelawaai, a taara Israael pa diat kaapa u ra pirpir anun God? Diat kaapa ut. Maa namuga utbaai Moses i wewapua u ra pirpir anun God naa,

“Iaau ut ang pet ta muaat baa a nuknukimuaat in aaka karom a taara baa wakir anung taara,
kabina u ra koina pinapaam baa ang paami karom diat.
Ma ang pet ta muaat kaai baa a balaamuaat in kaankaan,
kabina un diat baa namuga pa diat manaana un God.” h 
20 Ma Aaisaia kaai i pirpir ma ra dekdek lenbi,

“A taara baa wakir diat baatbaat kup iaau,
diat aa baat pa iaau.
Ma a taara baa pa diat wetiri kup iaau,
diat maa iaau pet waiaa iaau karom diat.” i 
21 Iaku, u ra taara Israael, Aaisaia i pir a pirpir anun God, lenbi,

“A kum bungbung raap iaau wewataai na maarmaari kup diat,
iaku pa diat taraam, diat a kum tena wabulbul.” j 
Copyright information for `RAI