a1 King 10:10, 14
b1 King 19:18
cNaag 29:4
dKele 69:22-23
fAais 59:20-21; 27:9
gAais 40:13
hIop 41:11

Romans 11

God i walaaun paa ku a kabaanadi ko ra taara Israael

Io, lelawaai, God i dumaana wa anuna taara? Pate, i nuk pa diat ut. Iaau kaai a te Israael ut iaau, a tabun Aabaraam ma ko ra wuna taara Beniaamin. God pa i dumaana wa anuna taara, pate. I nuk pa diat ut, maa namuga utbaai i pilak pa diat. Lelawaai, pa muaat nunura a utnaa baa a Buk Taabu i piri un Eliaas? I wapua God u ra aakaina mangamangaan baa a taara Israael diat paami. I piri naa, “Tadaaru, diat aa aak doko wa anum kum propet, ma diat aa reng wa kaai a kum luwu na tuntun wetabaar karom ui, ma iaau ot maku kuri iaau ki, ma diat nemi naa diat a aak doko iaau kaai.” a 

Iaku God i baalu Eliaas naa, “Anung 7 na aarip na taara kuraa ut diat ki, baa pa diat lotu karom Baal, a warwaruga na god.” b 

Lenutkaai maa umari, God ia pilak paa a kabaanadi ku ko ra taara, kabina u ra nuna maarmaari. God ia pilak pa diat u ra nuna maarmaari ut, wakir u ra kum pinapaam baa diat paami. Naapi baa God in pilak paa a kabaanadi ku ko ra taara u ra kum pinapaam ku baa diat paami, io, wakir a maarmaari maa.

Io, daat a baboi, a taara Israael diat baatbaat kup ta aakapi baa diat a takado uni namataan God, iaku pa diat baat paai. Diat ku baa ia pilak pa diat maa diat baat paai, ma a taara raap pate. I wadekdek baat ku a balaandiat. Lenmaa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

“God i taar taa a nion na ininep karom diat,
i paam baat a mataandiat ma ra talingaandiat
kupi koku diat babo, ma koku diat walangor,
tuk paai mi.” c 
Ma Dewid kaai i piri lenbi,

“Tadaaru, un naagagon diat.
Baa diat ki ungaai u ra nundiat luwu na winangaan,
un pukui kupi in welaar ma ra ina kun karom diat.
A utnaa diat nemnem aakiti,
ia maa a turturbaat karom diat,
ma ra naagagon na binabaalu kaai.
10 Un wapula baat a mataandiat
kupi koku diat babo,
ma un maadek ta diat,
kupi a tamarundiat in bubul takum u ra ngaala na mawaat.” d 

God i walaaun a taara baa wakir a taara Israael

11 Io, lelawaai, baa a taara Israael diat puka, diat puka takum? Pate! Iaku, kabina u ra nundiat aakaina mangamangaan God i walaaun paa a taara ingen, kupi in aal atur a nuknuki ra taara Israael, kupi diat kaai diat a nemnem kupi. 12 Lenmaa, u ra nundiat aakaina mangamangaan God i pir wadaan a taara raap u ra rakrakaan buaal. Baa i lo wa a pir wadaan ko ra taara Israael, i taar taai karom a taara ingen. Ma baa a taara Israael raap diat a waan talili balet karom God, io, a taara u ra rakrakaan buaal diat a daan aakit.

13 Mi iaau timtimu karom muaat a taara baa wakir a taara Israael. Muaat nunurai naa iaau papaam na aapostolo karom muaat. Ma iaau gaaia aakit u ra pinapaam baa God i tula wa iaau mai. 14 U ra nung pinapaam mi, iaau nemi naa ang aal atur a nuknuki ra nung wuna taara, kupi ta taara kon diat, diat a nukpuku ma din walaaun pa diat. 15 God i maadek taa kumun a taara Israael, kupi in maraam ma ra taara ingen. Ma baa God in ben paa balet a taara Israael, io, in koina aakit, in welaar ma baa diat aa lalaaun balet ko ra minaat. 16 Ang pirpir welwelaar kaai lenbi: Baa a mugaana pakaana bred di taari karom God, welaar ma ra mangamangaan anu ra taara Israael, io in kudulaana bred raap maa anun God. Ma baa in aakaar i ra in diwaai di taari karom God, io a kum gagagaana kaai anun God ut. A pirpir welwelaar mi i pirpir u ra taara Israael naa diat anun God.

A pirpir welwelaar u ra ruin diwaai na oliwa

17 Io, a taara Israael diat welaar ma ra in diwaai na oliwa mulu baa di aa maarut taai, ma muaat a taara ingen muaat welaar ma ra ina lomlom na diwaai na oliwa. God i bor kutu wa raa kum gagaana ko ra in diwaai na oliwa mulu, ma i lo paa raa kum gagaana ko ra ina lomlom na oliwa, ma i kanaawa ta diat u ra in diwaai na oliwa mulu. Io mi, muaat lalaaun ko ra polo baa i waan ko ra aakaakaar i ra in diwaai na oliwa mulu. 18 Koku muaat gaaia biaa ku baa muaat babo a kum gagagaana baa di aa bor kutu wa diat. Muaat nunurai naa in aakaar i ra in diwaai ut i taar a lalaaun karom a kum gagagaana, wakir a lalaaun i waan ko ra kum gagagaana. I welaar ma muaat kaai, God i taar a lalaaun karom muaat kabina u ra taara Israael. 19 Kaduk muaat a piri lenbi, “God i bor kutu wa raa kum gagagaana kupi in kanaawa ta miaat u ra wanua baa di aa bor kutu wa diat koni.” 20 A lingtatuna ut, God i bor kutu wa diat kabina maa pa diat nurnur. Ma muaat, God i kanaawa ta muaat kabina maa muaat nurnur. Io, koku muaat wangaala pa muaat, muaat a burut. 21 Maa God pa i maari baat diat, i bor kutu wa a kum gagagaana ko ra in diwaai maa. Baa God i paami lenmaa karom diat, in paami kaai lenmaa karom muaat baa pa muaat nurnur.

22 Io, muaat a babo a maarmaari ma ra kaankaan anun God. God i waiaa anuna kaankaan karom diat baa diat waan ingen koni, ma i waiaa anuna maarmaari karom muaat, baa muaat nurnur u ra nuna maarmaari karom muaat, ma pa muaat ngo koni. Iaku, baa pa muaat a nurnur in bor kutu wa muaat kaai. 23 Ma a taara Israael kaai, baa diat a nurnur diat kaai din kanaawa diat balet, kabina maa God i tale in kanaawa diat. 24 God i bor kutu pa muaat ko ra ina lomlom na diwaai na oliwa, ma i kanaawa ta muaat u ra in diwaai na oliwa mulu. Io, baa lenmaa, pa i dekdek kup in kanaawa taa balet a kum gagagaana diwaai baa ko ra in diwaai na oliwa mulu u ra in diwaaina.

God i nem na waiaa anuna maarmaari karom a taara raap

25 A kum tateng liklik, mi iaau nemi naa muaat a manaana u ra utnaa baa namuga i wawalipa, iaku mi God ia waiaa wai taan daat. Iaau nemi naa muaat a nunura a utnaa mi, kupi koku muaat wangaala pa muaat. I lenbi: Raa taara Israael, in dekdek a balaandiat, tuk baa a niluluk i ra taara ingen baa diat nurnur in welaar ma ra nuknukin God. 26 Namur in walaaun raap paa a taara Israael. Welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

“A Tena Walaaun in waan paat taanginaanga Sion,
ma in lo wa a kum aakaina mangamangaan anu ra wuna taara anun Iaakob.
(11:26) Ierusalem di laana waatungi kaai baa Sion. Iaakob raa iaana kaai ma Israael.

27 Io, bari ia a kunubu baa ang paami karom diat,
ang una wa anundiat kum aakaina mangamangaan.” f 
28 A taara Israael pa diat nurnur u ra Koina Wewapua, lenmaa diat a kum ebaar anun God, kupi a pir wadaan in ki karom muaat a taara ingen. Iaku, a taara Israael a taara na pipilak utbaai anun God, ma i maari aakit diat, kabina u ra nuna weweliman karom a kum taptabundiat. 29 God pa i laana puku a nuknukina ko ra taara baa ia wataa pa diat ma i taar taa anuna wetabaar karom diat. Pate!

30 Namuga, muaat a taara baa wakir a taara Israael pa muaat laana taraam karom God. Iaku mi, God i maari muaat, kabina maa a taara Israael pa diat taraam karomi. 31 I lenutkaai maa, mari a taara Israael pa diat taraam karom God, io, i maari muaat. Iaku namur in maari diat welaar ma i maari muaat. 32 Maa God i maadek taa a taara raap kupi diat a ki u ra winiwi i ra nundiat wabulbul, kupi in waiaa anuna maarmaari karom diat raap.

A pir walaawa karom God

33 Maia, i ngaala aakit a kum kokoina utnaa anun God,
anuna koina ninunuk ma ra nuna manaana.
A manaana anun God i ngaala aakit, pa te in palaa laar paai.
Pa te i nunura anuna kum aakapi.
34 “Woi maa in nunura laar paa a nuknukin God?
Ma woi maa in pirpir na wewaraaut karomi?” g 
35 “Woi maa ia tabaara taa God ma ta utnaa kupi in baalui karomi?” h 
Pa te in pet laar paai.
36 Maa ia ut i waki a kum utnaa raap, ma ia ut a kabi ra kum utnaa raap, ma anuna ut a kum utnaa raap. A pir walaawa karomi pa in raap ma pa in raap. Aamen.

Copyright information for `RAI