aNaag 32:35
bPir 25:21-22

Romans 12

Daat a taar mulu anundaat lalaaun karom God

Io, a kum tateng liklik, kabina God i maari aakit muaat, iaau aaring muaat kupi muaat a taar taa a panimuaat raap karom God welaar ma ra wetabaar baa i lalaaun, i gomgom, ma i welaar ma ra nuna nemnem ut. Maa ia anumuaat lotu mulu karom God. Ma koku muaat murmur a lalaaun anu ra rakrakaan buaal, iaku muaat a taar ta muaat karom God kupi in puku a nuknukimuaat, ma in wamatakinai. Io, muaat a nunura lele anuna nemnem. Anuna nemnem baa i koina, i takado aakit, ma i gaaia uni.

Kabina u ra nuna wetabaar karom iaau, mi iaau piri karom muaat naa: Koku muaat wangaala aakit pa muaat ut. Muaat a nuknuk wakaak un muaat, welaar ut ma ra nurnur baa God ia taar taai taa muaat. Daat nunurai naa, a muaana ia raa ku, iaku mongoro na pakpakaana panina ma anundiat pinapaam kaai pa i welaar. Lenutkaai maa daat, daat mongoro, iaku u ra panin Kaarisito daat raa ku. Daat raaraa pakaan ko ra panina. Ma karom daat kaai, daat raap raaraa daat kakanaawa ungaai kup daat raa ku.

Daat raap God i taar taa a kum raaungaana wetabaar karom daat. Karom raa taara, God i taar taa a wetabaar na pirpir na propet, ma i koina baa diat a papaam wakaak mai, welaar ma ra nundiat nurnur. Ma karom raa taara, God i taar taa a wetabaar kupi diat a kum tena wewaraaut, ma i koina baa diat a waraaut wakaak a taara mai. Ma karom raa taara, God i taar taa a wetabaar kupi diat a kum tena wawer, ma i koina baa diat a wer wakaak a taara. Karom raa taara, God i taar taa a wetabaar na warwadekdek, kupi diat a wadekdek a nurnur anu ra taara mai, ma i koina baa diat a paami lenmaa. Karom raa taara, God i taar taa a wetabaar kupi diat a kum tena wetabaar, ma i koina baa diat a palaa a balaana limaandiat karom a taara. Karom raa taara, God i taar taa a wetabaar kupi diat a kum mukmuga, ma i koina baa diat a papaam dekdek kupi diat a muga wakaak a taara. Karom raa taara, God i taar taa a wetabaar kupi diat a kum tena maarmaari, ma i koina baa diat a maari a taara ma ra gaaia.

A kum koina mangamangaan baa daat a murmuri

In koina baa anumuaat maarmaari in lingtatuna karom a taara. Muaat a milikuaana a aakaina, ma muaat a paam akoto a kum mangamangaan baa i koina. 10 Muaat a maari wetwetalaai muaat lenbaa muaat maari a kum tateimuaat. Muaat a urur wetwetalaai karom muaat, ma koku muaat nuk pa muaat ut. 11 Muaat a papaam dekdek, ma koku muaat talanguan. Muaat a papaam karom a Tadaaru ma ra ngaala na gaaia u ra balaamuaat. 12 Muaat a ki walaang ma ra gaaia kup a kum utnaa baa God in tabaara muaat mai namur. Baa muaat baraata a kum mawaat, muaat a tur dekdek, ma koku muaat ngo ma ra niaaring. 13 Baa a taara anun God diat iba kup ta utnaa, muaat a waraaut diat. Baa ta waira in waan paat, muaat a waraaut wakaaki.

14 Baa a taara diat baanaakaka muaat, muaat a pir wadaan diat, ma koku muaat pir aakaka diat. 15 Baa a taara diat gaaia, muaat a gaaia ungaai ma diat. Ma baa diat tapunuk, muaat a tapunuk ungaai ma diat. 16 Muaat a tur ungaai ma ra koina mangamangaan wetwetalaai karom muaat. Koku muaat babo ku kup a kum ngaala na pinapaam, muaat a paam kaai a kum naatnaat na pinapaam baa pa te in pir walaawa pa muaat uni. Ma koku muaat nuki naa muaat manaana aakit.

17 Koku muaat baalu aakaina ma ra aakaina. Muaat a nuknuk wakaak kupi muaat a paam a takado na mangamangaan namataa ra taara. 18 Koku muaat pet angaanga a taara, iaku muaat a ki na maalmaal ma diat. 19 A kum teptepaang, koku muaat baalu te baa i paam aakaina karom muaat. Muaat a maadek taai ku karom God baa in baalui. Maa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa, “A Tadaaru i piri, ‘Iaau ut ang naagagoni, ma iaau ut ang baalui.’” a 

20 Iaku muaat a paami lenbi, “Baa anum ebaar i molo un tabaarai, ma baa i maruk un wainimi. Baa u paami lenmaa karomi, in wawirwir u ra nuna aakaina mangamangaan.” b 

21 Koku maadek taa aakaina kupi in uwia pa ui, iaku un uwia paa aakaina ma ra num koina pinapaam.

Copyright information for `RAI