aKele 69:9
b2 Saam 22:50
cNaag 32:43
dKele 117:1
fAais 11:10
gAais 52:15

Romans 15

Daat a waraaut diat baa pa diat tur dekdek u ra nurnur

Daat baa daat tur dekdek, i koina baa daat a waraaut diat baa pa diat tur dekdek u ra nurnur. Ma koku daat nuk pa daat ut. Daat raap raaraa daat a nuk paa kaai a kum teptepaandaat, ma daat a paam a kum utnaa baa in waraaut diat ma in wadekdek anundiat nurnur. Maa Kaarisito kaai, wakir i nuk pa ia ut, maa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa, “God, a kum aakaina pirpir baa di piri un ui, i wakadik iaau utkaai.” a 

A kum pirpir raap baa di aa timu taai namuga utbaai u ra Buk Taabu, di timu taai kupi in wer daat, kupi daat a tur dekdek u ra nundaat nurnur, ma in waraaut daat kaai kupi daat a ki walaang ma ra nurnur kup a kum utnaa God in paami namur.

Iaau aaraaring naa God ut, baa i laana wadekdek anundaat nurnur, ma i laana waraaut daat, in aal ungaai muaat kupi in raa ku a nuknukimuaat, baa muaat murmur a lalaaun anun Kaarisito Iesu. Io, in raa ku a balaamuaat baa muaat ungaai muaat pir walaawa paa God, a Tamaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito.

Kaarisito i waan paat utkaai kup a taara baa wakir a taara Israael

Io, welaar ma Kaarisito i gaaia pa muaat, muaat kaai muaat a gaaia paa a kum tateimuaat, kupi God ut in lo a pir walaawa uni. Mi iaau piri taa muaat naa, Iesu i waan paat welaar ma ra tultul anu ra taara Israael, kupi in paam ot paa a kum weweliman anun God baa i paam taai karom a kum taptabundiat. Baa i paami lenmaa i waiaai naa a pirpir anun God i lingtatuna. I waan paat kaai kupi a taara baa wakir a taara Israael diat a pir walaawa paa God u ra nuna maarmaari. Maa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

“Io, ang pir walaawa pa ui
naa ra taara baa wakir a taara Israael,
ma ang kelekele na pir walaawa karom ui.” b 
10 Ma di aa timu taai kaai naa,

“Muaat a taara baa wakir a taara Israael,
muaat a gaaia ungaai ma ra taara anun God.” c 
11 Ma di aa timu taai kaai naa,

“Muaat a taara baa wakir a taara Israael,
muaat a pir walaawa paa a Tadaaru,
muaat a kum wunwuna taara raap muaat a pir walaawa paai.” d 
12 Aaisaia kaai i pirpir na propet lenbi un Kaarisito naa,

“Raa in waan paat ko ra wuna taara anun Iese.
(15:12) Iese a tamaan King Dewid.

In ki na king ma in muga a kum wunwuna taara,
ma diat a nurnur uni,
ma diat a ki walaang ma ra nurnur kup a koina baa in paami.” f 
13 Ma iaau aaraaring karom God, ia baa daat ki walaang kupi ma ra nurnur kup a koina baa in paami. Iaau aaraaring naa in wateng muaat baa muaat nurnur uni ma ra ngaala na gaaia ma ra maalmaal. Ma u ra dekdek i ra Takado na Nion ut muaat a kiki walaang ma ra ngaala na nurnur kup a koina baa God in paami namur.

Paaulo i pirpir u ra nuna pinapaam

14 Io, a kum tateng liklik, iaau nunurai ut naa muaat teng ma ra koina mangamangaan ma ra manaana, ma mi muaat pet laar paai kupi muaat a wer wetwetalaai muaat. 15 Iaku, iaau timu a buk mi karom muaat, ma iaau pirpir dekdek un raa kum utnaa, kupi muaat a nuknuk balet uni. Iaau timtimu karom muaat, kabina maa u ra nuna maarmaari God i pilak pa iaau, 16 kupi ang tena pinapaam anun Kaarisito Iesu karom a taara baa wakir a taara Iudaia. Iaau welaar ma ra tena wetabaar karom God. Iaau warawaai ma ra Koina Wewapua anun God, kupi a taara baa wakir a taara Iudaia diat anung wetabaar karom God baa in gaaia uni. Maa a Takado na Nion ia wagomgom ta diat.

17 Un Kaarisito Iesu, iaau gaaia aakit u ra nung pinapaam karom God. 18 Pa iaau nem na pirpir un ta utnaa ingen. Iaau nem na pirpir ku u ra pinapaam baa Kaarisito i wapapaam iaau uni, baa iaau ben a kum taara baa wakir a taara Iudaia kupi diat a taraam karom God. Diat taraam karomi kabina u ra kum utnaa iaau piri ma iaau paami naliwan taan diat. 19 Diat babo a dekdek i ra kum wakilang ma ra kum utnaa na kakaian baa iaau paami ma ra dekdek i ra Takado na Nion. Lenmaa taanginaanga Ierusalem ma i tuk irong Ilirikum iaau aa warawaai raap paa iaai ma ra Koina Wewapua anun Kaarisito. 20 U ra turpaai ra nung pinapaam karom Kaarisito tuk mi, anung ngaala na nemnem kupi ang warawaai ma ra Koina Wewapua u ra kum taamtaamaan baa pa diat nunura utbaai Kaarisito, kupi koku iaau papaam un ta taamaan baa te ia papaam muga paa iaai. 21 Maa di aa timu taai lenbi u ra Buk Taabu,

“Diat baa pa di wapua diat utbaai uni, diat a baboi,
ma diat baa pa diat walangoroi utbaai, diat a nunurai.” g 
22 Io, iaau balaan aakit ma ra pinapaam na warawaai u ra kum taamtaamaan. Ma raa ia kabina maa pa iaau waan laar paai utbaai karom muaat.

Paaulo i nemi naa in waan urong Rom

23 Mi anung pinapaam ia raap u ra kum papaar mi. Ia mongoro na kilaala u ra nung ngaala na nemnem kupi ang babo muaat. 24 Io, baa ang waan urong Spein, iaau nuki naa ang ki aagil paa naa muaat ma daat a gaaia ungaai paa. Ma iaau nemi kaai naa muaat a waraaut iaau u ra nung winawaan aakit urong.

25 Iaku mi, ang waan kumun unaanga Ierusalem kupi ang waraaut a kum tena nurnur manaanga. 26 A kum tena nurnur irong u ra ru papaar Maakedonia ma Aakaaia diat gaaia ma diat ong ungaai a maani, kupi diat a waraaut a kum tena nurnur baa diat iba inaanga Ierusalem. 27 Maia, diat nuki naa i koina baa diat a paami lenmaa. Ma i takado kaai baa diat a baalu taa a taara Iudaia, kabina maa a taara Iudaia diat waiaa taa aakapi anun God karom diat. Ma i koina kup diat bulung diat a waraaut a taara Iudaia ma ra maani. 28 Io, baa iaau aa waraap wa anung pinapaam ma iaau aa taar taa a wetabaar mi karom a kum tena nurnur inaanga Ierusalem, ang waan aagil matira naa muaat, ma namur ang waan urong Spein. 29 Ma iaau nunurai naa baa ang waan paat karom muaat, muaat a daan baa ang taar a kum wetabaar na nion raap karom muaat baa Kaarisito ia taar taai taang.

30 A kum tateng liklik, u ra iaa ra Tadaaru Iesu Kaarisito ma u ra maarmaari anu ra Takado na Nion, iaau aaring muaat kupi muaat a ongor ma ra niaaring karom God un iaau, kupi in waraaut iaau u ra nung pinapaam. 31 Muaat a aaring God kupi in baboura baat iaau ko ra taara baa pa diat nurnur, baa kurong diat u ra papaar Iudaia. Ma muaat a aaraaring kaai kupi a kum tena nurnur inaanga Ierusalem diat a gaaia paa anung pinapaam na wetabaar karom diat. 32 Baa God i nemi lenmaa, ang waan paat karom muaat ma ra gaaia, ma ang ngo ungaai ma muaat kupi ang lo paa balet a dekdek.

33 God, ia baa a kabi ra maalmaal, in ki karom muaat. Aamen.

Copyright information for `RAI