Romans 16

A maarmaari anun Paaulo karom a kum tena nurnur irong Rom

Iaau aaring muaat naa muaat a baboura wakaak a teindaat Poibe. A tabuan mi, a koina tena pinapaam naliwan taa ra taara na nurnur irong Kenkereaa. Iaau nemi naa muaat a gaaia paai u ra iaa ra Tadaaru, welaar ma ra kum tena nurnur diat laana paami. Ma muaat a waraaut wakaaki un ta utnaa baa in iba kupi, kabina maa ia waraaut ta iaau, miaat ma mongoro na taara kaai.

Anung maarmaari karom Pirikila ma anuna muaana Aakuila, baa mitul papaam ungaai u ra pinapaam anun Kaarisito Iesu. Diaar walaaun pa iaau baa a taara diat nem na aak doko iaau, ma pa diaar nuk paa anundiaar lalaaun. Iaau waatung wakaak aakit karom diaar, ma wakir iaau ku, a kum taara na nurnur raap baa wakir a taara Iudaia, diat kaai diat waatung wakaak karom diaar. Anung maarmaari kaai karom a taara na nurnur baa diat laana lotu ungaai u ra nundiaar ruma.

Anung maarmaari karom tepaang Epenetus, ia a mugaana muaana taangirong u ra papaar Aasia, baa i nukpuku ma i nurnur un Kaarisito.

Anung maarmaari karom Maaria, baa ia papaam dekdek paa karom muaat.

Anung maarmaari kaai karom Aandroniko ma Iuniaas, a ru kakung baa diaar ki ungaai ma iaau u ra karabus. Naliwan naa ra kum aapostolo a iaandiaar i rarang. Diaar a ru mugaana te Kaarisito ut kon iaau.

Anung maarmaari karom Aampliaas, iaau nem aakiti u ra iaa ra Tadaaru.

Anung maarmaari karom Urbaano, raa tena pinapaam kaai kon miaat u ra pinapaam anun Kaarisito, ma karom tepaang kaai Staakis.

10 Anung maarmaari karom Aapelis, ia baa di walaari ma i wapuaanai naa ia a tena nurnur lingtatuna un Kaarisito. Ma karom diat baa ko ra ruma anun Aaristobulo.

11 Anung maarmaari karom Erodion, a kakung. Ma karom diat ko ra ruma anun Naakiso baa diat nurnur u ra Tadaaru.

12 Anung maarmaari karom Tripaaina ma Triposa. A ru tabuan mi diaar papaam dekdek u ra pinapaam anu ra Tadaaru. Ma karom raa tepaang kaai Pesis, raa tabuan kaai baa i papaam dekdek aakit u ra pinapaam anu ra Tadaaru.

13 Anung maarmaari karom Rupus, a koina muaana aakit anu ra Tadaaru, ma karom naana kaai, i waraaut iaau welaar ut ma naang.

14 Anung maarmaari karom Aasinkrito, Plegon, Ermes, Patrobaas, Ermaas ma ra kum tateindaat kaai u ra nurnur baa diat ki ungaai ma diat.

15 Anung maarmaari karom Pilologo ma Iulia, Nereus ma tenalik a tabuan, ma Olimpaas, ma karom a taara raap anun God baa diat ki ungaai ma diat.

16 Baa muaat webaraat muaat a maari wetwetalaai muaat ma ra wedum na maarmaari, ma muaat a paami ma ra gomgom na mangamangaan. A taara na nurnur un Kaarisito ko ra kum taamtaamaan raap diat taar wa anundiat maarmaari karom muaat.

A kum tintinip na pirpir na wewaraaut

17 A kum tateng liklik, iaau aaring muaat kupi muaat a baboura muaat ko ra taara baa diat laana kutu weraana a taara na lotu, ma diat pir a kum pirpir baa i turbaat a kum wawer muaat aa lo paai. Muaat a waan ingen kon diat. 18 A mangaana taara maa wakir diat papaam karom anundaat Tadaaru Kaarisito, pate. Diat murmur ut a nemnem i ra panindiat. Diat laana waruga a taara baa pa diat manaana wakaak ma ra kum namnamian na pirpir. 19 A taara raap diat kaapa u ra numuaat tinaraam karom a Tadaaru, io, iaau gaaia aakit un muaat. Iaku, iaau nemi naa muaat a manaana wakaak u ra aawa baa i koina, ma koku muaat laa u ra kum utnaa baa i aaka. 20 Ma God, ia baa a kabi ra maalmaal, in paa ginagina wa Saataan natudaangi ra kum kakimuaat.

A maarmaari anu ra nundaat Tadaaru Iesu in ki karom muaat.

A kum teptepaan Paaulo diat taar anundiat maarmaari

21 Timoti, baa mir papaam ungaai u ra pinapaam anun Kaarisito, i taar wa anuna maarmaari karom muaat. Ma tula kakung kaai, Lukio, Iaason ma Sosipaater, ditul taar wa anunditul maarmaari karom muaat.

22 Iaau kaai, Tertio, baa iaau timu a kum pirpir anun Paaulo u ra buk mi, iaau taar wa anung maarmaari karom muaat u ra iaa ra Tadaaru.

23 Gaaius i taar anuna maarmaari karom muaat. A muaana mi i gaaia pa iaau, ungaai ma ra taara na nurnur raap, ma i paapa anuna ruma karom miaat. Ma Eraasto a tena baboura maani ko ra taamaan mi, ma Kuaato a teindaat, diaar kaai diaar taar anundiaar maarmaari.
(16:23-24) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:A maarmaari anu ra Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat raap. Aamen.


A pir walaawa karom God

25 God in pet laar paai kupi in watur dekdek muaat u ra nurnur, welaar ma ra nuna pirpir u ra Koina Wewapua baa iaau warawaai mai, a Koina Wewapua un Iesu Kaarisito. A Koina Wewapua i wawalipa taanga namuga utbaai. 26 Iaku mi, ia waan paat kaapakaapa, kabina u ra naagagon anun God baa i lalaaun takum, ma welaar ma ra pirpir anu ra kum propet taanga namuga, kupi a kum wunwuna taara raap diat a nurnur ma diat a taraam uni.

27 Karom raa God ku, baa a tena manaana, daat a pir walaawa paai kabina un Iesu Kaarisito. Daat a pir walaawa paai mi ma namur ma pa in raap. Aamen.

Copyright information for `RAI