aAais 52:5

Romans 2

God in paam a takado na naagagon

Io, muaat raap baa muaat laana takuna a taara ingen ma muaat nuki naa muaat takado, iaau piri naa pa muaat a weoro laar paai. Anumuaat wetakun in takuna muaat balet ut. Muaat takuna a taara ingen, iaku muaat kaai muaat paam ku aakaina mangamangaan welaar ma diat. Daat nunurai naa, baa God i naagagon diat baa diat paam a kum aakaina mangamangaan, anuna naagagon maa i takado. Io, muaat takuna diat baa diat paam a kum aakaina mangamangaan, iaku muaat kaai muaat paampaami ku. Woi muaat baa muaat nuki naa God pa in naagagon muaat? In naagagon muaat ut. Ia waiaa anuna koina mangamangaan karom muaat, ma pa i naagagon gagaa muaat u ra numuaat kum aakaina mangamangaan, ma pa i talanguan gagaa un muaat. Iaku pa muaat nuk paa anuna koina mangamangaan. Pa muaat nunurai duk naa i maari muaat lenbi kupi muaat a nukpuku?

Iaku baa balaamuaat i dekdek ma pa muaat nukpuku, muaat ut muaat wangaala waanawaana paa anuna kaankaan karom muaat, u ra bung baa a kaankaan anun God in waan paat kaapakaapa, ma in waiaa anuna takado na naagagon. God in naagagon a taara welaar ut ma ra pinapaam diat aa paam taai. Diat baa diat ongor u ra koina pinapaam kupi God in gaaia un diat ma kupi in wangaala paa a iaandiat, ma diat nem a lalaaun baa pa in raap, God in taar a lalaaun takum taan diat. Iaku karom diat baa diat laana wangaala pa diat ut, ma pa diat murmur a lingtatuna na pirpir anun God, ma diat murmur ku aakaina mangamangaan, God in kaankaan karom diat ma u ra nuna kaankaan in taar a naagagon na binabaalu karom diat. Ma in taar a mawaat ma ra ngaala na ngunungut karom diat raap baa diat paam aakaina. A naagagon mi in paam mugai karom a taara Iudaia, ma namur karom a taara ingen kaai. 10 Iaku, karom diat raap baa diat paam a koina, God in gaaia un diat, ma in wangaala paa a iaandiat, ma in taar taa a maalmaal taan diat. A pinapaam mi in paam mugai karom a taara Iudaia, ma namur karom a taara ingen kaai. 11 Maa a naagagon anun God i welaar raap ku karom a taara raap.

12 Io, a taara raap baa pa diat nunura a kum Naagagon anun Moses, ma diat paam aakaina mangamangaan, diat a wirua ut. Ma lenkaai maa karom diat raap baa diat nunura a kum Naagagon anun Moses, ma diat paam aakaina, God in naagagon diat utkaai welaar ma ra pirpir na Naagagon. 13 Lenbi, wakir diat raap baa diat walangoro a kum Naagagon anun Moses diat takado namataan God, pate. Diat ku baa diat taraam raap u ra kum Naagagon, din waatung diat baa a kum tena takado. 14 I lenkaai bi, a taara baa pa diat nunura a kum Naagagon anun Moses, iaku maa diat paam ut a koina mangamangaan welaar ma ra kum Naagagon i piri, a kum naagagon i ki ut u ra nuknukindiat. 15 A mangaana taara maa, i kaapa baa God ia timu taa a kum naagagon u ra balaandiat. Baa diat paam aakaina a balaandiat ut i takuna diat, ma baa diat paam a koina a balaandiat i gaaia uni. 16 Io, u ra bung baa God in naagagon a taara, in lenutmaa. In taar taa naagagon karom Kaarisito Iesu kupi in naagagon diat u ra kum utnaa i ki ino u ra balaandiat. Iaau laana warawaai u ra kum utnaa mi baa iaau warawaai ma ra Koina Wewapua.

A kum te Iudaia diat kaaba diat ma ra kum Naagagon

17 Ma mi, ang pirpir karom muaat baa muaat waatung muaat naa a kum te Iudaia. Muaat nuki naa muaat koina kabina maa God i taar taa a kum Naagagon taa muaat, ma muaat kaaba muaat, muaat piri naa, “Miaat anun God.” 18 Muaat laana kaaba muaat naa, “Miaat nunura wakaak a nemnem anun God, ma miaat gaaia u ra kum koina mangamangaan, kabina miaat aa wer wakaak paa a kum Naagagon. 19 Miaat ngaala ko ra kum taara ingen. Miaat welaar ma raa paan diat baa i bababoura a pula. Miaat welaar ma ra kaapa karom diat baa diat ki u ra baboto. 20 Miaat wer kado diat baa pa diat manaana, ma miaat a kum tena wawer karom diat baa pa diat nunura ta utnaa, kabina maa miaat, miaat aa paam akoto a manaana raap, ma ra lingtatuna baa i ki u ra kum Naagagon.”

21 Muaat wer raa taara ingen u ra kum Naagagon, iaku muaat ut pa muaat wer wakaak pa muaat uni! Muaat wer a taara naa koku diat walong, iaku muaat ut muaat walwalong! 22 Muaat piri taa ra taara naa “Koku muaat paam aakaina un ta tabuan anun te,” iaku muaat ut muaat paampaami! Muaat milikuaana a kum taabataaba, iaku muaat walong u ra kum ruma na lotu anu ra kum taabataaba. 23 Muaat aamaamaan ngaala ma ra kum Naagagon baa God i taar taai taa muaat, iaku baa pa muaat murmur a kum Naagagon maa, muaat baanaakaka a iaan God. 24 Di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

“Muaat ut a kabina baa a taara baa wakir a taara Iudaia, diat pir aakaka a iaan God.” a 

A dowot na poko kikil mulu

25 Baa ta te Iudaia i murmur a kum Naagagon, io, a pinapaam na poko kikil baa di paam taai uni, i lingtatuna. Iaku baa pa i murmur a kum Naagagon, i welaar ku ma te baa pa di poko kikili.
(2:25) A poko kikil a wakilang di paami kupi in waiaai naa a muaana ia raa kon diat a taara anun God baa diat murmur a kum Naagagon.
26 A taara ingen pa di poko kikil diat, iaku baa diat murmur a kum utnaa baa a kum Naagagon anun God i pirpir uni, God i babo diat welaar ma di aa poko kikil ta diat. 27 Te baa pa di poko kikili ma pa di weri u ra kum Naagagon, iaku i murmur ut a kum utnaa baa a kum Naagagon i pirpir uni, anuna lalaaun in tur na wetakun karom te, baa di aa poko kikil taai, ma i nunura a kum Naagagon, iaku pa i murmuri. 28 Te baa i te Iudaia ku u ra iang, wakir a te Iudaia mulu. Ma te kaai baa di poko kikili ku u ra panina, wakir a poko kikil lingtatuna. 29 Iaku baa te i murmur God u ra in balaana, ia maa a te Iudaia mulu. Maa a dowot na poko kikil mulu, a Takado na Nion i paami u ra in balaana, wakir a taara diat paami baa diat murmur a kum Naagagon baa di aa timu taai. Te baa a Takado na Nion i paami lenmi uni, God ut in pir walaawa paai, wakir a taara.

Copyright information for `RAI