aKele 51:4
bKele 14:1-3
cKele 5:9
dKele 140:3
eKele 10:7
fAais 59:7-8
gKele 36:1

Romans 3

Anundaat aakaina i waiaai naa God i takado

Io, in waraaut lelawaai te baa ia a te Iudaia ma di aa poko kikil taai? Baa te a te Iudaia in koina ut karomi. A mugaana utnaa ut, God ia ung taa anuna pirpir u ra limaa ra taara Iudaia. I lingtatuna, raa taara Iudaia pa diat nurnur. Baa pa diat nurnur, lelawaai, i tale in turbaat God ko ra nuna weweliman? Painte! Baa a taara raap diat a warwaruga, a pirpir anun God i lingtatuna ut. Welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu naa:

“Anum pirpir i waiaai naa u takado.
Ma baa din takuna ui,
pain te in baat paa ta niraara u ra num pirpir.” a 
Baa daat paam aakaina, anundaat aakaina i waiaa mului naa God i takado aakit. Io, lelawaai, God i raara baa in naagagon daat uni? Raa taara diat piri lenmaa. Iaku pate. Baa anuna naagagon pa i takado, in naagagon lelawaai paa kaai a rakrakaan buaal? Baa iaau a tena warwaruga, anung mangamangaan i waiaai naa a pirpir anun God i lingtatuna, ma i wangaala paa a iaana. Io, aawa kabina maa God i waatung iaau naa a tena aakaina ma ang wirua u ra nuna naagagon? Kaduk te in piri naa, “Daat a paam aakaina kupi a koina in waan paat kaapakaapa.” Raa taara diat pir aakaka miaat ma diat takuna miaat naa miaat wer a taara lenmi. Iaku pate, wakir i lingtatuna. Diat baa diat pir a kum utnaa mi i ot kupi diat a wirua u ra naagagon anun God.

Pa te i takado

Io, lelawaai, daat a taara Iudaia daat aa takado ko ra taara ingen? Pate! Iaau aa pir taai naa a kum te Iudaia ma ra taara ingen kaai diat welaar ku. Daat raap daat ki u ra dekdek i ra mangamangaan aakaina. 10 Welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

“Pa te i takado. Pate mulu!
11 Pa te kaai baa i manaana.
Pa te i lilingan kup God.
12 Diat raap diat aa waan ingen kon God.
Diat raap diat aa waan raara.
Pa te kon diat i paam a koina, pate mulu.” b 
13 “Naruma u ra kum kongkong na kabarondiat i tapaapa welaar ma ra kum tung na minaat.
Diat laana pir a kum warwaruga ma ra kum kaarmendiat.” c 
“A kum buli na waandiat a minminaat kuraa uni,
welaar ma ina aakaina wui baa i karaat raa.” d 
14 “A kum waandiat i teng ma ra aakaina ma diat pir ku a kum aakaina pirpir.” e 
15 “Diat gotgot kupi diat a aak doko taara.
16 U ra kum wanua baa diat waan iaai, diat kamaar a kum utnaa, ma diat baanaakaka a taara.
17 Pa diat nunura a aakapi na maalmaal.” f 
18 “Pa diat burut kup God.” g 
19 Mi daat nunurai naa a utnaa bi baa a Buk na Naagagon i pirpir uni, i pirpir karom a taara Iudaia baa di taar taa a kum Naagagon taan diat. Io, baa diat a tur u ra naagagon anun God, pain te in weoro laar paai. 20 Maa ia a kabina baa pain te in takado laar paai namataan God u ra murmur anuna kum Naagagon, maa a kum Naagagon i laana waiaa daat ku u ra nundaat kum aakaina mangamangaan.

U ra nurnur ku a taara diat a takado

21 Ma mi God ia waiaa taa aakapi baa a taara diat a takado uni, iaku wakir u ra murmur Naagagon. Aakapi mi, a Buk na Naagagon anun Moses ma ra kum propet diat aa wewapua taau uni. 22 Aakapi mi i waan ut kon God, ma i lenbi: A taara diat a nurnur ku un Iesu Kaarisito, kupi God in waatung diat naa diat takado. A taara Iudaia ma ra taara ingen kaai diat welaar ku. 23 A taara raap diat aa paam taa aakaina mangamangaan, ma diat aa ki welwelik ko ra minamaar anun God. 24 Iaku u ra maarmaari anun God, diat baa diat nurnur, God i waatung diat naa diat takado, kabina u ra winekul baa Kaarisito Iesu i paami. 25 God i taar wa Natuna, kupi in maat ma a gaapina in una wa a kum aakaina mangamangaan anu ra taara raap baa diat nurnur uni. I paami lenmi kupi in waiaa anuna takado na mangamangaan. Namuga God i maadek wa ku aakaina mangamangaan anu ra taara, ma pa i naagagon diat uni. 26 Iaku mi, i waiaa anuna takado na mangamangaan, baa i waatung a taara naa diat takado baa diat nurnur un Iesu.

27 Io, aawa maa daat a wangaala pa daat uni? Pate! Daat a wangaala pa daat duk maa daat murmur a kum Naagagon? Pate! Daat takado namataan God ku u ra nurnur un Iesu. 28 Maa mi daat nunurai naa God i waatung a taara baa diat takado namataana u ra nurnur ku un Iesu, ma wakir u ra murmur Naagagon. 29 Io, lelawaai, God ia a God anu ra taara Iudaia ku, baa a God anu ra taara ingen utkaai? Maia, ia a God anu ra taara ingen utkaai. 30 Maa raa God ku, ma in waatung a taara Iudaia naa diat takado namataana u ra nurnur. Lenkaai maa karom a taara ingen, in waatung diat naa diat takado u ra nurnur utkaai. 31 Lelawaai, baa daat nurnur daat nuki naa a kum Naagagon in ling biaa ku? Pate! U ra nurnur daat wadekdek ut a kum Naagagon.

Copyright information for `RAI