aTur 15:6
bKele 32:1-2
cTur 17:5

Romans 4

Aabaraam i nurnur

Io, aawa maa daat a piri un Aabaraam, tamaa ra taara Iudaia? Baa God i waatung Aabaraam naa i takado kabina u ra kum koina pinapaam baa i paami, io, i tale baa Aabaraam in wangaala pa ia ut uni. Iaku pate, pa i pet laar paai kupi in wangaala paai namataan God. A Buk Taabu i piri naa, “Aabaraam i nurnur un God, ma kabina u ra nuna nurnur, God i waatungi naa a takado na muaana.” a 

Io, baa te i papaam, din doki u ra nuna pinapaam, wakir a wetabaar, pate. Anuna wedok ut maa i loi. Iaku God pa in waatung te naa i takado kabina baa i paam ta pinapaam. In waatung te naa i takado kabina baa i nurnur. Maa i nurnur un God baa i laana watakado a kum tena aakaina. Dewid kaai i piri lenbi. I piri naa a muaana i daan baa God i waatungi naa i takado, wakir u ra kum utnaa a muaana maa i paami, pate, u ra nuna nurnur ku. I piri lenbi,

“Diat baa God ia una wa anundiat kum aakaina mangamangaan, diat daan,
ma diat baa God ia maadek wa a kum mangamangaan diat paam araara taai, diat daan.
A muaana i daan baa a Tadaaru pa i nuk paa anuna kum aakaina mangamangaan,
ma pa in naagagoni balet ma uni.” b 
Io lelawaai, a taara ku baa di poko kikil diat, diat daan? Pate, a taara utkaai baa pa di poko kikil diat. Maa daat nunurai ko ra Buk Taabu naa, baa Aabaraam i nurnur, io God i waatungi naa i takado. 10 Naangaian maa God i waatung Aabaraam naa i takado? Namuga taa ra pinapaam na poko kikil, baa namur? Namuga taa ra pinapaam na poko kikil. 11 Baa Aabaraam i lo paa a wakilang na poko kikil, i walingtatunai naa i takado namataan God, kabina u ra nuna nurnur ut. Io, Aabaraam a tamaa ra taara baa pa di poko kikil diat. Diat nurnur ma God i waatung diat naa diat takado namataana. 12 Ma ia a tamaandiat kaai baa di poko kikil diat. Wakir kabina maa di poko kikil diat, iaku kabina maa diat murmur a aakapi na nurnur baa tamaandaat Aabaraam i murmuri, baa pa di poko kikili utbaai.

Aabaraam i nurnur u ra weweliman anun God

13 God i weweliman taa Aabaraam naa in taar taa a rakrakaan buaal taana ma karom a kum taptabuna kaai. A weweliman mi God i paam taai karom Aabaraam wakir a kabina maa i murmur a kum Naagagon, pate. Kabina maa i nurnur, ma God i waatungi naa i takado namataana. 14 Baa God in taar a rakrakaan buaal taa ra taara kabina baa diat murmur Naagagon, io a nurnur ma ra weweliman anun God diaar a ru ling biaa ku. 15 Iaku a kaankaan anun God i ki un diat baa diat nem na murmur a kum Naagagon, iaku pa diat murmur ot paai. Baa pa ta kum Naagagon, io pa din takuna te naa pa i murmuri.

16 A utnaa baa God i weweliman taai, in taari karom diat baa diat nurnur. God i paami lenmaa kupi in welaar ma ra wetabaar na maarmaari, ma in waan ut karom a wuna taara raap anun Aabaraam. Wakir karom a taara Iudaia ku baa di taar taa a kum Naagagon taan diat. Pate! Karom diat utkaai baa diat nurnur welaar ma Aabaraam, maa ia a tamaandaat raap. 17 Welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu:

“Iaau waki ta ui kupi ui a tamaa ra kum mongmongoro na wuna taara.” c 
U ra mataan God, Aabaraam a tamaandaat, maa i nurnur un God, ia baa i laana watur a taara balet ko ra minaat, ma i laana pirpir ku, ma a kum utnaa baa pa diat ki diat waan paat.

18 God i weweliman taa Aabaraam naa in wangaala paa ta natuna. I piri karomi naa, “Ui a tamaa ra kum mongmongoro na wuna taara.” Aabaraam i nurnur ma i waan paat a tamaa ra kum wunwuna taara. Ma anuna nurnur pa i waan ingen baa i baboi naa ia 100 na kilaala, ma pa i tale balet ma in warwangaala. Ma Saaraa kaai ia takaana ma pa i tale ma in babuta. 20 Iaku Aabaraam pa i aalawur nuknuk u ra weweliman anun God. I tur dekdek u ra nuna nurnur ma i pir walaawa paa God. 21 Ma u ra nuna nurnur i nunurai ut naa God in paam ot paa ut a kum utnaa baa ia weweliman taau uni. 22 Lenmaa kabina u ra nurnur anun Aabaraam, a Buk Taabu i piri naa, “God i waatungi naa a takado na muaana.” 23 Baa i piri naa “God i waatungi naa a takado na muaana,” wakir i piri ku un Aabaraam, pate. 24 I piri utkaai un daat. Baa daat nurnur un God, baa i watur paa balet Iesu anundaat Tadaaru ko ra minaat, io, in waatung daat kaai naa daat a kum tena takado. 25 God i taar wa Iesu kupi in maat u ra nundaat kum aakaina mangamangaan, ma i watur paai ko ra minaat ma i lalaaun balet kupi daat a takado namataan God.

Copyright information for `RAI