Romans 5

Daat ki na wemaraam balet ma God

Io, u ra nundaat nurnur ut God ia waatung daat naa daat takado namataana. Io mi, kabina u ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, daat ki na maalmaal ma God. Baa daat nurnur un Iesu, daat pet laar paai kupi daat a ruk u ra nuna maarmaari. Io mi, daat aa lalaaun uni. Ma daat ki walaang ma ra gaaia kup a minamaar anun God baa daat a ki uni namur.

Ma wakir ma raa ku ia, daat gaaia utkaai u ra kum mawaat baa daat kariaanai, maa daat nunurai naa a kum mawaat i watawa anundaat nurnur kupi in tur dekdek. Ma anundaat tinur dekdek i watawa a mangaana lalaaun baa God in gaaia uni. Baa anundaat lalaaun i wagaaia God, io, i wadekdek anundaat kini walaang ma ra nurnur. Baa daat ki walaang ma ra nurnur, wakir daat kiki walaang biaa ku, pate. God ia labo taa anuna maarmaari u ra balaandaat, baa i taar taa a Takado na Nion taan daat.

Namuga daat waan welwelik kon God, ma pa ta utnaa i gaa un daat. Iaku baa a pakaana bung i ot, Kaarisito i maat un daat. I dekdek aakit baa te in maat kiaana wa ta takado na muaana. Te duk in pet laar paai kupi in maat un ta koina muaana. Iaku baa daat lalaaun utbaai u ra aakaina mangamangaan, God i waiaa anuna maarmaari karom daat baa i tula wa Kaarisito kupi in maat un daat. Io, u ra gaapin Iesu, God i waatung daat naa daat takado namataana. Baa lenmaa, daat nunura mului naa Iesu in walaaun pa daat ko ra kaankaan anun God u ra bung na naagagon. 10 Baa daat ki na ebaar utbaai ma God, i tula wa Natuna kupi in maat un daat kupi daat a wemaraam balet ma God. Io mi, baa daat ki na wemaraam ma God, daat nunura mului naa kabina Iesu i lalaaun balet, in walaaun pa daat kaai.

11 Wakir ma raa ku ia, daat gaaia utkaai baa mi daat ki ungaai ma God, kabina ut u ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito baa ia wamaraam ungaai ta daat ma God.

Aadaam i taar a minaat, ma Iesu i taar a lalaaun

12 Raa muaana ku i paam a aakaina mangamangaan, ma baa i paami lenmaa, a mangamangaan aakaina i waan paat u ra rakrakaan buaal. A mangamangaan aakaina i paam apaat taa a minaat. Io, a taara raap diat a maat, maa diat raap diat paam aakaina mangamangaan. 13 Maa namur maku baa God i taar a kum Naagagon, aakaina mangamangaan ia ki u ra rakrakaan buaal. Baa pa ta kum Naagagon, God pa in takuna diat naa pa diat murmur a kum Naagagon. 14 Iaku kon Aadaam tuk u ra kilaala baa Moses i lalaaun uni, a minaat i doko mongoro na taara. Raa taara pa diat paam a mangaana aakaina welaar ma Aadaam, baa i walangoro a pirpir anun God, iaku maa pa i taraam uni. Iaku a minaat i doko diat utkaai.

Aadaam i paam taa a walawalar i ra muaana baa in waan paat namur. Iaku maa pa diaar welaar.
15 A wetabaar anun God pa i welaar ma ra aakaina mangamangaan anun Aadaam. Mongoro na taara diat maat kabina u ra aakaina mangamangaan anun raa muaana ku. Iaku a maarmaari anun God i ngaala aakit, ma un raa muaana ku, Iesu Kaarisito, ma u ra nuna maarmaari, i taar biaa taa ku a wetabaar na lalaaun karom a mongoro na taara.

16 Raa utnaa kaai, a wetabaar anun God pa i welaar ma ra utnaa baa i waan paat ko ra aakaina mangamangaan anun Aadaam. Anuna mangamangaan maa i aal taa a taara u ra naagagon na binabaalu anun God. Iaku a wetabaar anun God i lenbi, baa a taara diat paam utbaai a kum aakaina mangamangaan, God i maari aakit diat ma i waatung diat naa a kum tena takado. 17 Ma u ra aakaina mangamangaan anun raa muaana ku a naagagon na minaat i uwia paa a taara raap. Iaku, diat baa diat lo paa a ngaala na maarmaari anun God, ma ra nuna wetabaar baa i waatung diat naa a kum tena takado, diat a lalaaun takum ma diat a waan paat a kum tena naagagon, kabina un raa muaana ku, Iesu Kaarisito.

18 Io, u ra aakaina mangamangaan ku anun Aadaam a taara raap diat a ki u ra naagagon na binabaalu anun God. Lenutkaai maa u ra takado na mangamangaan baa Iesu i paami, i paami karom a taara raap kupi God in waatung diat naa diat takado namataana, ma diat a lalaaun. 19 Maa u ra wabulbul anun Aadaam, mongoro na taara diat a kum tena aakaina. Lenutkaai maa, u ra tinaraam anun Iesu Kaarisito mongoro na taara diat a kum tena takado.

20 Baa God i taar taa a kum Naagagon, io, aakaina mangamangaan anu ra taara i tawa. Aakaina mangamangaan i ngaala aakit, iaku a maarmaari anun God i ngaala tauni. 21 Aakaina mangamangaan i naagagon a taara ma i taar a minaat karom diat. Iaku mi, a maarmaari anun God i naagagon daat, ma u ra takado na pinapaam baa Iesu Kaarisito anundaat Tadaaru i paam taai, God i waatung daat naa daat takado namataana, ma i taar a lalaaun takum karom daat.

Copyright information for `RAI