Romans 6

Baa daat aa maat ungaai ma Kaarisito, daat a lalaaun ungaai kaai mai

Io, aawa maa daat a piri? I koina ku baa daat a paam aakaina kupi a maarmaari anun God in ngaala? Pate! Daat maat ko ra nundaat aakaina mangamangaan. Io, daat a lalaaun lelawaai balet uni? Pa muaat nunurai naa, di baapitaaiso daat kupi daat a ki naruma un Kaarisito Iesu? Lenmaa, baa di baapitaaiso daat, daat maat ungaai ma Kaarisito u ra nuna minaat, ma di aa punang ungaai daat kaai mai. Welaar ma God a Tamaandaat i watur paa Kaarisito ko ra minaat ma ra ngaala na dekdekina, io, daat kaai daat a lalaaun ma ra matakina lalaaun.

Io, baa daat maat ungaai ma Iesu u ra nuna minaat, daat a tur ungaai balet mai u ra nuna tinur balet ko ra minaat. Daat nunurai naa a maulaana lalaaun ia maat ungaai ma Kaarisito u ra bolo, kupi a aakaina mangamangaan u ra panindaat pain ta dekdekina. Ma aakaina mangamangaan pa in wi koto daat balet. Baa te i maat ungaai ma Kaarisito di aa walaangalaanga paai ko ra aakaina mangamangaan.

Io, baa daat maat ungaai ma Kaarisito, daat nurnur naa daat a lalaaun ungaai utkaai mai. Maa daat aa nunurai naa baa Kaarisito i tur balet ko ra minaat, pa in maat balet ma, maa a minaat pa ta dekdekina ma kupi in uwia paai. 10 I maat raa pakaan ku kupi in rakaan raap wa a dekdek i ra aakaina mangamangaan. Baa i lalaaun balet, i lalaaun karom God. 11 Lenmaa karom muaat kaai, muaat a nunurai naa muaat aa maat ko ra numuaat kum aakaina mangamangaan, ma un Kaarisito Iesu muaat lalaaun karom God.

12 Io, koku balet ma muaat taar a panimuaat kupi a aakaina mangamangaan in naagagoni, kupi muaat a taraam karom a kum aakaina nemnem i ra panimuaat. 13 Koku balet ma muaat taar taa ta pakaana ko ra panimuaat kupi in welaar ma ra utnaa na pinapaam kup a paam aakaina. Muaat aa lalaaun balet ko ra minaat, io, muaat a taar ta muaat karom God. Ma muaat a taar taa kaai a panpanimuaat raap karom God kupi in welaar ma ra kum utnaa na pinapaam kup a koina pinapaam. 14 Aakaina mangamangaan pa in naagagon muaat balet ma, kabina wakir muaat ki ma natudaangi ra kum Naagagon. Mi muaat aa ki natudaangi ra maarmaari anun God.

Daat a kum wilawilaau anu ra takado na mangamangaan

15 Pa daat ki ma natudaangi ra kum Naagagon, daat ki natudaangi ra maarmaari anun God. Io, lelawaai, daat a paam balet aakaina? Pate! 16 Pa muaat nunurai duk naa baa muaat taar ta muaat karom te kupi muaat a taraam karomi, muaat a kum wilawilaau anuna maa. Baa muaat a kum wilawilaau anu ra aakaina mangamangaan, in taar a minaat karom muaat. Iaku baa muaat taraam karom God, muaat a takado namataana. 17 Iaau pir walaawa paa Tadaaru, maa namuga muaat a kum wilawilaau anu ra aakaina mangamangaan, iaku mi muaat taraam ma ra balaamuaat raap u ra kum wawer baa di taar taai taa muaat. 18 Di aa walaangalaanga pa muaat ko ra aakaina mangamangaan, ma mi muaat a kum wilawilaau ma anu ra takado na mangamangaan.

19 Iaau pirpir ma ra kum pirpir welwelaar mi karom muaat, kabina maa pa muaat kaapa wakaak u ra kum utnaa na nion. Namuga muaat taar taa a panpanimuaat kupi in wilawilaau u ra kum dur na mangamangaan, ma anumuaat kum aakaina i tawa ma i ngaala. Iaku mi, muaat a taar taa a panpanimuaat kupi in wilawilaau u ra takado na mangamangaan, kupi anumuaat lalaaun in gomgom namataan God.

20 Namuga, baa muaat wilawilaau anu ra aakaina mangamangaan, pa muaat ki na wilawilaau anu ra takado na mangamangaan. 21 Namuga muaat paam a kum aakaina mangamangaan ma mi muaat wawirwir uni. Baa muaat paami, aawa maa muaat lo paai koni? A minaat ku. 22 Iaku mi di aa walaangalaanga pa muaat ko ra aakaina mangamangaan, ma muaat wilawilaau maku karom God. Io, anumuaat lalaaun in gomgom, ma namur God in taar a lalaaun takum karom muaat. 23 Io, a wedok i ra mangamangaan aakaina a minaat. Iaku a wetabaar anun God ia a lalaaun takum baa daat ki un Kaarisito Iesu anundaat Tadaaru.

Copyright information for `RAI