Romans 7

A pirpir welwelaar u ra naagagon na tinaulaa

Io, a kum tateng liklik, ang pirpir karom muaat baa muaat nunura ut a kum Naagagon. Lelawaai, pa muaat nunurai naa diat ku baa diat lalaaun diat ki utbaai natudaangi ra kum Naagagon? Lenmaa ang pirpir welwelaar u ra naagagon na tinaulaa: Baa raa tabuan i taulaa, a naagagon na tinaulaa i wi ungaai diaar ma ra nuna muaana, baa a muaana i lalaaun utbaai. Iaku baa anuna muaana ia maat, io, a tabuan i laangalaanga ko ra naagagon na tinaulaa. Io, baa a tabuan maa in taulaa balet ma ta muaana, ma anuna muaana i lalaaun utbaai, a tabuan maa i paam aakaina. Iaku baa anuna muaana ia maat, a tabuan maa i laangalaanga ko ra naagagon na tinaulaa, ma baa in taulaa balet ma ta muaana wakir i paam aakaina.

Lenutkaai maa karom muaat, a kum tateng liklik, baa Kaarisito i maat, muaat kaai muaat maat ungaai mai. Io, muaat kaai muaat laangalaanga ko ra kum Naagagon, kupi muaat a ki bulung karom raa ingen, karom Iesu, baa ia tur balet ko ra minaat. Io mi, daat aa laangalaanga kupi daat a wa a koina waindaat baa God in gaaia uni.

Namuga baa a aakaina nemnem i ra panindaat i naagagon anundaat lalaaun, a kum Naagagon i watur apaat a kum aakaina nemnem kupi daat a paam aakaina mangamangaan. Io, aakaina mangamangaan u ra nundaat lalaaun i wa apaat a minaat ku. Iaku mi, daat maat ko ra utnaa baa i wi akoto daat namuga. Ma di aa walaangalaanga pa daat ko ra dekdek i ra Naagagon, ma daat papaam karom God ma ra matakina lalaaun baa a Takado na Nion i taar taai taan daat. Wakir i welaar ma ra mugaana lalaaun, baa daat murmur ku a kum Naagagon baa di timu taai.

Aakaina mangamangaan i doko daat

Io aawa maa daat a piri? Daat a piri duk naa a kum Naagagon a aakaina utnaa? Pate mulu! Baa a kum Naagagon pate, pang nunura lele kaai aakaina mangamangaan. Lenbi, baa God pa in pir taai u ra kum Naagagon naa, “Koku u nem a utnaa anun te ingen,” iaau kaai pang nunura lelei naa a nemnem kup a utnaa anun te ia aakaina mangamangaan. Iaku a aakaina mangamangaan i baat paa aakapi u ra naagagon maa, kupi in pet apaat taa a kum aalawur mangaana nemnem u ra in balaang kup a kum utnaa anun te ingen. Iaku baa pa ta Naagagon, io, aakaina mangamangaan pa ta dekdekina.

Baa iaau naat utbaai pa iaau nunura a kum Naagagon anun God. Iaku baa iaau ngaala ma iaau aa nunura a kum Naagagon maa, io, aakaina mangamangaan i lalaaun paat u ra in balaang, 10 ma iaau maat. Io, a kum Naagagon maa baa God i taar taai kupi in taar a lalaaun taang, i taar ku a minaat taang. 11 Aakaina mangamangaan i baat paa aakapi naruma u ra kum Naagagon kupi in waruga ta iaau, ma in doko iaau.

12 Io, daat nunurai naa a Naagagon i waan paat kon God ma i gomgom, ma a kum pakpakaana pirpir na Naagagon raap diat gomgom, diat takado, ma diat koina. 13 Io, lelawaai, a utnaa baa i koina i doko iaau? Pate, aakaina mangamangaan i doko iaau. Aakaina mangamangaan i papaam ma ra kum koina pirpir na Naagagon, ma i pet ta iaau kupi koku iaau murmuri, io, i taar a minaat taang. U ra kum Naagagon daat babo lele paai naa a kum aakaina mangamangaan diat aaka aakit.

A koina utnaa baa iaau nemi naa ang paami, pa iaau paami

14 Daat nunurai naa a kum Naagagon anun God a kum utnaa na nion. Iaku iaau a muaana ku taanga min napia, ma aakaina mangamangaan i wi ta iaau kupi ang wilawilaau anuna. 15 Pa iaau kaapa u ra utnaa baa iaau paami. Maa a utnaa baa iaau nemi naa ang paami, pa iaau paami, iaku a utnaa baa iaau milikuaanai, ia maa iaau paami. 16 Baa iaau paam a utnaa baa pa iaau nemi naa ang paami, iaau mulaaot naa a kum Naagagon anun God i takado. 17 Io, wakir iaau maa iaau paam a kum aakaina utnaa mi. Pate, aakaina mangamangaan ut baa i lalaaun un iaau maa i paami. 18 Iaau nunurai naa pa ta koina utnaa i lalaaun un iaau, kabina maa iaau nemi ut kupi ang paam a koina, iaku pa iaau pet laar paai kupi ang paami. 19 Maa a utnaa baa i koina baa iaau nemi naa ang paami, pa iaau paami. Iaku aakaina mangamangaan baa pa iaau nemi naa ang paami, ia maa iaau laana paami. 20 Io, a utnaa baa pa iaau nemi naa ang paami, ia maa iaau paampaami. Io, wakir iaau maa iaau paami, aakaina mangamangaan baa i lalaaun un iaau maa i paampaami.

21 Io, iaau babo a mangaana lalaaun mi i naagagon iaau: Baa iaau nem na paam a koina, aakaina ku maa i waan paat. 22 U ra nuknuking iaau nem aakit a kum Naagagon anun God. 23 Iaku, u ra paning iaau babo kaai raa naagagon baa pa i murmur a Naagagon anun God. I weium ungaai ma ra koina naagagon u ra nuknuking, ma i wi akoto iaau kupi a kum pakpakaana ko ra paning i ki u ra winiwi anu ra aakaina mangamangaan. 24 Iaau a pot na maarmaari na muaana iaau, woi maa in walaangalaanga iaau ko ra paning mi, baa i waan kup a minaat? 25 God ut maa in walaangalaanga pa iaau. Ma iaau waatung wakaak karomi maa i tula wa Iesu Kaarisito anundaat Tadaaru, kupi in rakaan wa anundaat kum aakaina mangamangaan.

Ang piri balet naa, iaau ut u ra nuknuking iaau nemi naa ang murmur a kum Naagagon anun God, iaku baa iaau murmur a nemnem i ra paning, iaau a wilawilaau ku anu ra aakaina mangamangaan.

Copyright information for `RAI