aTur 21:12
bTur 18:10, 14
cTur 25:23
dMaal 1:2-3
ePin 33:19
fPin 9:16
gOs 2:23
hOs 1:10
iAais 10:22-23
jAais 1:9
kAais 8:14; 28:16

Romans 9

Paaulo i tapunuk u ra nuna taara

Pa iaau warwaruga, iaau pir ut a lingtatuna mi namataan Kaarisito. Ma a Takado na Nion ungaai ma ra in balaang diaar mulaaot naa a pirpir mi i lingtatuna. A nuknuking i mawaat aakit ma anung tapunuk pa i ngo, kabina maa mongoro ko ra nung taara, a taara Israael, pa diat murmur Kaarisito. Baa gun ang pet laar paai, io, iaau nemi naa ang tur kiaana wa diat ma din ung taa maku andiat naagagon na binabaalu un iaau ma din rakaan wa iaau kon Kaarisito, kupi din walaaun pa diat. Diat a taara Israael, baa God i pilak pa diat, ma diat a kum natnatuna. I waiaa anuna minamaar taan diat, i paam a kum kunubu ungaai ma diat, i taar taa a kum Naagagon taan diat, i waiaa ta diat u ra aakapi na lotu lingtatuna, ma i pir taa a kum weweliman taan diat. Diat a wuna taara anun Aabaraam, Aaisaak ma Iaakob. Ma baa Kaarisito i waan paat a muaana mulu, i waan paat kon diat, ia Kaarisito baa i naagagon a kum utnaa raap, ma ia ut maa God. A pir walaawa karomi pa in raap. Aamen.

A pinapaam anun God karom a taara Israael

Lelawaai, God pa in paam ot paa ma anuna weweliman karom a taara Israael? In paam ot paai ut. Maa wakir a taara Israael raap, diat a taara Israael mulu namataan God. Ma wakir kaai diat raap baa diat waan paat kon Aabaraam, diat a kum natnatun Aabaraam mulu. Pate. God i piri taan Aabaraam naa, “Diat ku baa ko ra wuna taara anun Aaisaak, maa din waatung diat naa anum wuna taara.” a 

Wakir diat raap baa diat waan paat kon Aabaraam, din waatung diat naa a kum natnatun God. Pate. Diat ku baa di buta diat u ra weweliman anun God, diat maa God i waatung diat naa a kum natnatun Aabaraam mulu. A weweliman anun God i lenbi, “Baa a bung in ot, ang waan talili, ma Saaraa ia buta paa a naat muaana.” b 

10 Bi kaai ia, Rebekaa i buta paa a kaanga. Aaisaak, ia baa a tabundaat, ia a tamaandiaar. 11 Baa pa te utbaai i buta Esaau ma Iaakob, God i piri karom Rebekaa naa, “A mugaana in papaam karom a murmur.” c 

A pirpir mi i waan paat baa a ru naat pa diaar paam utbaai ta koina baa ta aakaina. God i paami lenmaa kupi anuna pipilak in welaar ut ma ra nuna nemnem. God i pilak paa ia baa i nemi, wakir un ta utnaa baa diaar paami.
13 God i piri u ra Buk Taabu naa, “Iaakob maa iaau nemi, iaku Esaau pate.” d 

14 Io, aawa maa daat a piri? A pipilak anun God pa i takado? Koku daat piri lenmaa! 15 Maa God i piri karom Moses naa, “Ang maari te baa iaau nemi naa ang maari, ma ang paam a koina karom te baa iaau nemi naa ang paam a koina karomi.” e 

16 Baa God i pilak paa a taara, wakir i kabina u ra nundiat nemnem baa un ta pinapaam baa diat paami. Anuna pipilak i kabina ut u ra nuna maarmaari. 17 Maa u ra Buk Taabu, God i piri lenbi karom Paraao irong Aaigipto, “Iaau ung ta ui kupi ui a king ma ang waiaa a dekdeking baa ang uwia pa ui, kupi a taara raap u ra rakrakaan buaal diat a nunurai naa iaau ku God.” f 

18 Io, u ra nuna nemnem ut God i maari raa taara, ma raa taara i wadekdek a balaandiat, kupi koku diat taraam.

19 Kaduk te in piri naa, “God ut maa i wadekdek a balaan raa taara, io, i lawaai maa i takuna diat balet? Pain te in turbaat laar paa a nemnem anun God.” 20 Woi ui baa u nuki naa un baalu a pirpir anun God? Ui a muaana ku ui. Baa te i paam ta utnaa, lelawaai, a utnaa maa i paami, i tale baa in piri karom ia baa i paami naa, “Aawa kabina maa u paam iaau lenmi?” 21 Baa a tena paampaam kuro i papaam, ia ut i naagagon a piapaap baa i papaam mai. Baa i nemi naa in paam ta ru kuro kon raa pakaana piapaap ku, ia ut maa i naagagoni. In paam raa koina kuro kup a kum ngaala na balaan, ma raa kuro kup a kum bungbung biaa ku.

22 Lenutkaai maa God i paami u ra taara. God i nemi naa in waiaa anuna kaankaan ma ra nuna dekdek. Raa taara i kaankaan karom diat ma i waninaar kupi in baanaakaka diat, iaku i kiki walaang utbaai kup a bung baa in baanaakaka diat. 23 I paami lenmaa kupi in waiaa anuna ngaala na minamaar karom diat baa i maari diat. Diat baa i waninaar ta diat namuga utbaai kupi diat a ki ungaai mai u ra nuna minamaar. Ma mi diat kiki walaang kup a bung baa diat a ki u ra nuna minamaar. 24 Woi diat? Daat ut, baa ia wataa pa daat. Miaat baa ko ra taara Israael, ma muaat baa ko ra taara ingen kaai. 25 I welaar ma ra pirpir anun God u ra taara baa wakir a taara Israael, baa a propet Oseaa ia timu taai naa,

“A taara baa wakir anung, ang waatung diat naa anung taara,
ma diat baa pa iaau maari diat, namur ang maari diat utkaai.” g 
26 Ma Oseaa i piri kaai naa,

“U ra taamaan baa namuga God i pir taai taan diat naa,
‘Muaat wakir anung taara,’
din waatung diat naa ‘a kum natnatun God, a lalaaunina.’” h 
27 Iaku karom a taara Israael, Aaisaia i pirpir dekdek lenbi,

“A taara Israael diat mongoro welaar ma ra woio nakono,
iaku a kinalik na taara ku maa God in walaaun pa diat.
28 A Tadaaru in paam ot raap paa anuna naagagon u ra rakrakaan buaal,
in paam gagaa a naagagon na binabaalu maa.” i 
29 Ma Aaisaia i pir taai namuga kaai naa,

“A Tadaaru i dekdek aakit,
baa pa i walaaun paa ta taara ko ra nundaat wuna taara,
daat aa wirua raap welaar ma ra taara taanga Sodom ma Gomoraa.” j 

A taara Israael pa diat nurnur

30 Io, aawa maa daat a piri u ra kum utnaa mi? Diat baa wakir a taara Israael wakir diat ongor kupi diat a takado namataan God. Iaku God i waatung diat naa diat takado kabina u ra nundiat nurnur. 31 A taara Israael diat ongor kupi diat a watakado pa diat u ra murmur Naagagon, iaku maa pa diat pet laar paai. 32 Aawa kabina? Kabina maa pa diat nurnur, diat nuki ku naa diat a takado kabina u ra nundiat kum koina pinapaam. Diat tutukaa u ra ina waat na tutukaa, ma diat puka. 33 Lenutmaa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

“Baboi! Ang ung taa ina waat inaanga Sion, iaku a taara diat a tutukaa ku uni, ma diat a puka.
Iaku te baa in nurnur uni anuna nurnur pa in baana wawirwiri.” k 
Copyright information for `RAI