Titus 1

Iaau Paaulo a tultul anun God ma aapostolo anun Iesu Kaarisito, kupi ang waraaut a nurnur anu ra taara na pipilak anun God, ma ang wer diat kupi diat a nunura a lingtatuna. A lingtatuna maa in ben diat kupi diat a murmur a mangamangaan anun God. A nurnur maa ma ra lingtatuna maa, i waan paat ko ra kini walaang ma ra nurnur kup a lalaaun takum. A lalaaun takum baa God i weweliman taau uni turpaai baa pa i waki utbaai a rakrakaan buaal. Ma God pa i laana warwaruga. Baa a pakaana bung i ot i wapuaana anuna weweliman baa miaat warawaai mai. God anundaat Tena Walaaun i taar taa a pinapaam na warawaai taang welaar ut ma ra nuna wetulaa.

Iaau timtimu karom ui Tito, natunglik baa daar raa ku u ra nurnur. A maarmaari ma ra maalmaal kon God Tamaandaat ma Kaarisito Iesu anundaat Tena Walaaun, in ki karom ui.

A kum mukmuga ko ra lotu

Iaau waan kon ui matira u ra lolo Keretaa, kupi ui ma un waraap a kum pinapaam baa pa i raap utbaai ma un pilak paa ta kum mukmuga ko ra lotu u ra kum taamtaamaan raap welaar ma iaau ut iaau aa pir taai taam. Baa un pipilak un pilak paa te baa pa ta wetakun i ki uni, i taulaa ku ma raa tabuan ma ra kum natnatuna diat a kum tena nurnur, ma pa ta wetakun i lo diat un ta mangamangaan, ma pa diat wabulbul karom tamaandiat ma naandiat. A mukmuga ko ra lotu, ia ut a tena baboura u ra kum pinapaam anun God, io, i koina baa ia a mangaana muaana baa pa ta wetakun in loi. Koku i wangaala paai, koku i laana kaankaan gagaa, koku i tena ininim, koku i tena wineium, ma koku i nemnem kup a ngaala na maani. In laana gaaia paa a taara u ra nuna ruma, ma in nemnem kup a koina mangamangaan, in naagagon kado anuna kum nemnem, in tena takado, in gomgom namataan God, ma in naagagon kado anuna lalaaun. In paam akoto a lingtatuna na wawer baa di aa wer taai uni kupi in wadekdek kaai a taara u ra takado na wawer, ma in pir apuaana a niraara anundiat baa diat turbaat a Koina Wewapua.

A pirpir na wewaraaut karom Tito u ra nuna pinapaam

10 Un pilak paa ta kum mukmuga ko ra lotu, kabina mongoro na taara a kum tena wabulbul. Diat pipipir u ra kum utnaa biaa ku ma diat aal raara a nuknuki ra taara. Raa kikil kon diat baa iaau nem na pirpir dekdek un diat, diat baa diat piri naa, din poko kikil a pani ra taara baa wakir a taara Iudaia. 11 Un turbaat anundiat kum pirpir, maa kabina diat laana wapurpuruan a nurnur anun ta mongoro na kapkaba tamaana ma ta kum wawer baa pa i koina kupi din wer diat uni. Diat laana wer diat ku lenbi kupi diat a waruga paa maani kon diat. 12 Raa propet ko ra taara Keretaa ut i piri lenbi, “A taara Keretaa, a kum tena warwaruga mulu, a kum aakaakaina kuaabaar, a kum malawo diat, diat ko ra winangaan ku.” 13 A pirpir mi un diat i lingtatuna aakit. Un pirpir dekdek karom diat u ra nundiat niraara kupi diat a paam akoto a takado na nurnur, 14 ma koku ma diat murmur a kum wawer biaa ku anu ra taara Iudaia, ma ra kum naagagon anu ra taara baa pa diat nem a lingtatuna na wawer. 15 A kum utnaa raap i gomgom karom diat baa diat gomgom, iaku karom diat baa pa diat gomgom ma pa diat nurnur, a kum utnaa raap kaai pa i gomgom. A nuknukindiat i aaka aakit ma pa ta takado u ra balaandiat. 16 Diat piri naa diat nunura God, iaku anundiat kum pinapaam ut i wapuaanai naa pa diat nunurai. Diat a kum aakaina taara aakit, a kum tena wabulbul, ma pa diat paam laar paa ta koina pinapaam.

Copyright information for `RAI