Titus 2

A takado na wawer

Iaku ui, un wer diat u ra kum utnaa baa i murmur wakaak a takado na wawer. Un wer a kum muaana baa di buta muga diat taam, kupi diat a baboura wakaak anundiat mangamangaan, diat a lo a mangaana lalaaun baa a taara diat a ru diat uni, diat a naagagon kado anundiat lalaaun, diat a dowot u ra nundiat nurnur, anundiat maarmaari ma ra nundiat tinur dekdek baa diat baraata mawaat.

Lenkaai maa, un wer a kum tabuan baa di buta muga diat taam, kupi diat a laa u ra aakapi na urur u ra nundiat lalaaun, koku diat pirura, koku diat a kum tena ininim, diat a wer a taara u ra utnaa baa i koina. Diat a paami lenmaa kupi diat a wer a kum tabuan namur taan diat, kupi diat a maari anundiat kum muaana ma ra kum natnatundiat, diat a naagagon kado anundiat lalaaun, diat a murmur a gomgom na mangamangaan, diat a laa u ra minamaal u ra nundiat kum bonanaaka, diat a laa u ra maarmaari, ma diat a taraam karom anundiat kum muaana, kupi koku te i pir aakaka a pirpir anun God.

Lenkaai maa, un wadekdek a kum baarmaan, kupi diat a naagagon kado anundiat lalaaun. Un paam a koina pinapaam namataandiat, kupi a koina walawalar karom diat. Baa u wer diat, un papaam ma ra dowotina, ma ra urur u ra pirpir anun God. Un pir a takado na pirpir baa pa te in puku ui uni, kupi diat baa diat turbaat ui diat a wawirwir, kabina maa pa daat paam ta aakaina baa diat a pir daat uni.

Un wapua a kum wilawilaau kupi diat a taraam karom anundiat kum mukmuga, ma diat a wagaaia diat ma ra kum pinapaam raap baa diat paami, ma koku diat baalu pirpir. 10 Koku diat walong anundiat kum mukmuga. Diat a wapuaana anundiat koina mangamangaan kupi anundiat kum mukmuga diat a nurnur un diat. Io, in wapuaanai naa a wawer un God anundaat Tena Walaaun i wakwakaak.

11 Maa a wewapua u ra maarmaari anun God kup a warwalaaun anu ra taara raap ia waan paat kaapakaapa. 12 A maarmaari mi i wer daat, kupi daat a waan ingen ko ra kum mangamangaan baa pa i ot ma ra nuknukin God, ma ko ra kum nemnem kup a kum utnaa ko ra rakrakaan buaal. Daat a naagagon kado anundaat lalaaun, daat a takado, ma daat a lalaaun murmur a nuknukin God u ra lalaaun mi, 13 baa daat ki walaang ma ra nurnur kup a bung na gaaia baa in waan paat. A bung baa anundaat ngaala na God Iesu Kaarisito anundaat Tena Walaaun in waan paat ma ra nuna minamaar. 14 I taar taa anuna lalaaun un daat, kupi in kul walaangalaanga daat ko ra nundaat kum aakaina mangamangaan raap, ma in wagomgom pa daat, kupi daat anuna taara lingtatuna ut, daat a taara baa daat nemnem aakiti naa daat a paam a kum kokoina pinapaam.

15 Un wer diat u ra kum utnaa bi. Un wadekdek a taara, ma un pir apuaana anundiat niraara namataandiat. Un wer diat lenutmaa welaar ma ra naagagon baa u aa paam akotoi. Ma koku u maadek taa te baa i nuki naa ui a muaana biaa ku.

Copyright information for `RAI