Titus 3

A mangaana lalaaun baa a te Kaarisito in murmuri

Un wapua balet anum taara kupi diat a urur karom a kum mukmuga ko ra mataanitu, ma karom diat raap baa diat paam akoto a naagagon. Diat a taraam karom diat ma diat a ki na waninaar kupi diat a paam a kum kokoina pinapaam. Koku diat pir ta aakaina pirpir un te, diat a ki na maalmaal, diat a paam a koina mangamangaan, ma diat a wapuaana anundiat wowowon na mangamangaan karom a taara raap.

Maa daat kaai namuga, pa daat manaana, daat a kum tena wabulbul, daat waan raara, daat ki u ra winiwi i ra nundaat kum aakaina nemnem ma ra aalawur mangaana utnaa raap baa daat gaaia kupi. U ra nundaat kinkini na lalaaun daat paam a kum aakaakaina utnaa ma daat nuknuk aakaka, a taara diat milikuaana daat, ma daat kaai daat milikuaana diat.

Iaku baa a koina mangamangaan ma ra maarmaari anun God anundaat Tena Walaaun i waan paat, i walaaun daat, kabina u ra nuna maarmaari karom daat, wakir un ta kum takado na pinapaam baa daat aa paam taai, pate. I walaaun daat baa i gi agomgom daat. A warwagomgom mi a Takado na Nion i paami u ra nundaat lalaaun, baa i buta matakina daat ma anundaat lalaaun i matakin uni. Kabina u ra pinapaam anun Iesu Kaarisito, anundaat Tena Walaaun, God i tabaara daat ma ra Takado na Nion baa i labo biaa wai ku nate un daat. I walaaun daat, kupi daat a kale a lalaaun takum, baa daat ki walaang kupi ma ra nurnur. Baa i walaaun daat i waatung daat naa daat takado namataana kabina u ra nuna maarmaari. A kum pirpir mi i lingtatuna aakit. Ma iaau nemi naa un ongor dekdek ma ra kum pirpir mi kupi a taara baa diat nurnur un God diat a taar mulu ta diat u ra koina pinapaam u ra nundiat kum bungbung na lalaaun. A kum utnaa mi i koina ma i waraaut a taara raap.

Un waan ingen ko ra kum tuptup na wengangaar, ma ra kum aakaakur na wuna taara, a weoror, ma ra wineium na pirpir u ra kum Naagagon anun Moses, kabina maa pa diat gaa un ta utnaa ma pa in waraaut ui. 10 Baa te i laana weraana a taara na nurnur, un pirpir na watumaarang karomi, a mugaana pakaan. Io, a weru pakaan baa pa in walangor, un waan ingen koni. 11 Baa te i paami lenmaa, un nunurai ku naa ia raara ma ia teng ma ra aakaina mangamangaan. Ma ia ut ia baat paa nuna winirua takum.

A niaaring anun Paaulo karom Tito

12 Baa ang tula wa Aartemaas karomi ui, baa Tikiko, un ongor kupi un waan karom iaau irong Nikopoli, kabina ang ki wa a kum kalaang na madiring marong. 13 Un tula wa Aapolos ma Senaa, ia baa a tena manaana u ra kum naagagon, ma un waraaut diaar kupi koku diaar iba kup ta utnaa. 14 Anundaat taara diat a wawer kupi diat a taar mulu ta diat u ra koina pinapaam, kupi diat a taar a koina waindiat u ra nundiat lalaaun ma kupi diat a waraaut a iba na taara.

15 Diat raap baa diat ki ungaai ma iaau, diat taar anundiat maarmaari karom ui. Un taar anumiaat maarmaari karom a kum teptepaandaat u ra nurnur.

A maarmaari anun God in ki karom muaat raap.

Copyright information for `RAI