1 John 2

Keriso Hanona Aika Ibaraika Hauna.

Naha'u ki'ami e, au neiana narerena niwahi heremi hanona wai ki'a ha a'i katobabaina paunai. Ia hau ha ki'a nibabaina raninai aika ibaraika hauna ha nemiaho Hamana kehina bena aika paukai, ia hanona bero hauna Iesu Keriso. Ia kipona ena mauri ebaibeni bairarao tabanai eao eka ki'a ihina haona paunai, aika ikupaiaka mo paukai aha'i ia maearima ikoinai
(2) 'aohanopaka maikoinai
ekia ki'a paunai.

Aika Tirama ehina benaka 'abikia nahaka'a ainakia raninai kaha'iobina aika hanona Tirama ha'iobina.

Hau ha pe'abi petibaha, “Au Tirama a'iobina,” ia Tirama ena rauhubu a'i nika'ainakia raninai, hau weiana hanona bai'oi hauna, ia aonai Tirama ena 'abi tohana hanona a'i nemiaho. Hau ha Tirama ena 'abi nika'ainakia hauna hanona Tirama niraona'auai
(5) 'aoTirama ena raona'au ia aonai
tohana. Weianai kaha'iobi haraina aika hanona Tirama herenai nahamiaho.
Hau ha ni'abi ia Tirama herenai nemiaho hauna hanona Iesu emauriaina maurina ihobonai kemauri.

Rauhubu 'Abina Mahamahana.

E'u hau ki'ami e, rauhubu 'abina neiana narerena niwahi hauna hanona mahamahana aha'i, ia rauhubu 'abina 'ai'aina aba 'uainai toa'ikakauma aonai toa'ina, rauhubu 'abina 'ai'aina neiana hanona aba to'ona 'abina. Iamo rauhubu 'abina neiana hanona mahamahana, anina tohana hanona Keriso mai wai heremiai aba nahaihana, pokina wapura hanona aba nikapare, ea tohana aba nirara.

Hau ha ni'abi ia hanona ea aonai nemiaho, iamo uaho'abana 'arina a'i ni'ari hauna hanona bariu wapura aonai nemiaho ohomo. 10 Hau ha uaho'abana niraona'au aina hanona ea aonai nemiaho, ba herenai ki'a aha'i, hau ha a'i kebabehona. 11 Ia hau ha uaho'abana 'arina a'i ni'ari hauna hanona wapura aonai nemiaho mai wapura aonai nika'a. Wapura ehore ia mahana aba ekaiabunakia buonai, aeana niao hanona a'i ne'iobina.

12 Naha'u ki'ami e,
narere benimi ena poki hanona
emi ki'a Keriso atanai
aba ihina hao.
13 Hamamai haumi e,
narere benimi ena poki hanona
wai hau weiana popounai
emiaho emai mo bariu hauna
aba to'iobina.
Hau 'aru'arumi e,
narere benimi ena poki hanona
wai hau ki'a obona aba
toba'ehona.
14 Naha'u e,
narere benimi ena poki hanona
wai Hamaka to'iobina.
Hamamai haumi e,
narere benimi ena poki hanona
wai hau weiana popounai
emiaho emaimo bariu hauna
aba to'iobina.
Hau 'aru'arumi e,
narere benimi ena poki hanona
tutabura Tirama ena 'abi
wai aomiai nemiaho ba
hau ki'a obona aba toba'ehona.
15 Hanopaka mai aonai ṯemiaho tabakia ikoinai a'i katoraona'au ainakia, iamo hau ha hanopaka niraona'au aina raninai, ia hanona Hamaka a'i niraona'auai tohana. 16 Pokina hanopaka aona tabakia ikoikiai hanona hauani ena nuatae ki'a tabakia katebabai, maha ena nuatae ki'a tabakia kateiha, mai obia tabakia kateapainakia, uahomakia ikoikiai hanona Hamaka herenai a'i timai ia hanopaka herenai timai. 17 Hanopaka mai aona inuatae aina tabakia ikoikiai aba ti'akauma ore, ia Tirama ena nuatae akana tibabaina haukia hanona katemauri banaibanai.

Keriso Ena 'Ou Hauna.

18 Naha'u e, hanopaka kepua ranina hanona aba ekara'au. Pou aba tona Keriso ena 'ou hauna nimai, ia bariu Keriso ena 'ou haukia bo'okia hanona aba tewaira tina. Ua buonai aika ha'iobina rani puana hanona aba ekara'au. 19 Maearima weiakia hanona herekai tekarahi pokina ia hanona aika 'abaka tohakia aha'i. Ia aika 'abaka haukia raninai, aika kipokia pahamiaho haeamo. Iamo ekia ka'a oboai kaha'iobi haraina ia hanona aika 'abaka aha'i.

20 Ia wai hanona Auba Robe weiana Robe hauna Keriso ebaibeni hauna aba toa'ina aomiai, ua buonai wai ikoimiai Tirama ena 'abi tohana to'iobina.
(20) 'aowai Tirama ena 'abi tohana ikoinai to'iobina.
21 Au wai narere benimi hanona Tirama ena 'abi tohana a'i to'iobina paunai aha'i, ia wai hanona Tirama ena 'abi tohana aba ṯo'iobina. Ba wai aba to'iobina bai'oi hanona Tirama ena 'abi tohana herenai a'i nimai. 22 Bai'oi hauna hanona tai? Ia hauna ni'abi Iesu hanona Keriso aha'i. Maearima uahomana hanona Keriso ena 'ou hauna, ia hanona Hama mai Nahu ohi nebuniainakia. 23 Hau ha Nahu nebuniaina hauna hanona ia herenai Hama aha'i. Hau ha Nahu nibatohana hauna hanona Hama abomo ia herenai.

24 Popounai 'abi tona hauna hanona aomiai kemiaho. Tona 'abina weiana katoka'aina raninai, wai hanona Nahuna aonai mai Hamana aonai katomiaho. 25 Neiana hanona Keriso kipona e'abi'uai aika 'euka, mauri banaibanai kebenaka.

26 Narere benimi weiakia ekia nuatae kate'oinimi haukia robakia ahuna. 27 Ia wai hanona Keriso ehore Auba Robe ebenimi aomiai nemiaho, ua buonai maearima ha a'i keba 'iobinimi re'a abetaina. Pokina Auba Robe hanona taba ikoinai niba'iobinimi, ena ba'iobi hanona tohakia, ia a'i nibai'oi. Auba Robe eba'iobinimi ihobonai rani ikoinai Keriso aonai katomiaho.

28 Naha'u ki'ami e, bariu Keriso aonai katomiaho, pokina ia ena mue mai raninai aika hanona kahatabura abomo a'i kahahaumaea ia wairanai. 29 Wai to'iobina Keriso hanona bero hauna raninai, kato'iobi haraina maearima weiakia bero akakia tibabai haukia ikoikiai hanona Tirama nahuna.

Copyright information for `RRO