1 John 3

Tirama Nahunai Nahaeao Hauka.

Hamaraona harai, Hamaka ena raona'au herekai eapa'ua ki'a baha ba eaparinaka aika hanona Tirama nahuna. Aika hanona ia nahuna tohaka. Hanopaka haukia a'i ṯe'iobinaka ena poki hanona ia Tirama a'i ṯe'iobina paunai. E'u hau ki'ami e, bariu aika hanona Tirama nahuna, ia aika maearima aehomaka hanona a'i niwaira tina harai baha, iamo aika ha'iobina Keriso kewaira tina raninai
(2) 'aoua kehoma raninai
aika hanona ia 'abanai kahaeao, pokina ia tohana kahaihana.
Maearima ikoinai Keriso herenai buabeni neianai ṯemiaho haukia hanona kipokia aokia ki'a keaha'i ihobona Keriso aona ki'a eaha'i 'abana.

Hau ha ki'a nibabaina hanona Tirama ena rauhubu ni'oatana, pokina ki'a hanona rauhubu ni'oatana. Ia wai aba to'iobina Keriso ewaira tina hanona ki'a kea'i pare, ia aonai hanona ki'a ha aha'i. Ua buonai hau ha Keriso ohi ṯemiaho oioi hauna hanona ki'a a'i nibabai to'ona. Ia hau ha ki'a nibabai to'ona hauna hanona Keriso a'i eiha tinana abomo a'i e'iobina.

Naha'u ki'ami e, hau ha beho babai 'ekakiai a'i meaoainimi. Hau ha aka berona nibabaina hauna hanona ebero, ihobona Keriso ebero 'abana. Ki'a nibabai to'ona hauna hanona Tiaporo 'euna, pokina Tiaporo hanona aba popounai ki'a ebabaina emai mo bariu. Tirama nahuna ewaira tina ena poki hanona neiana, Tiaporo ena aka kebapururuna. Hau ha Tirama nahunai niao hauna hanona ki'a a'i nibabai to'ona, pokina mauri mahamahana weiana Tirama herenai emai hauna ia aonai nemiaho. Ia Tirama 'eunai erama paunai ki'a a'i kebabai to'ona. 10 Weiana Tirama nahuna mai Tiaporo nahuna baiatakia kaha'iobi haraina. Hau ha aka berona a'i nibabaina 'ao uaho'abana a'i niraona'au aina hanona Tirama nahuna aha'i.

Aika Ha Ha Kaharaona'au ainaka.

11 'Uainai toa'ikakauma aonai pou tona hauna neiana: Aika ha ha kaha raona'au ainaka. 12 Kaino 'abanai a'i katoao, ia hanona Tiaporo ena maearima, kipona hatina Abela eahu 'arina. Taba buonai Kaino Abela eahu 'arina? Pokina ia ena hoahoa hanona teki'a, ia hatina ena hoahoa hanona tebero.

13 Uaho'aba'u e, hanopaka haukia 'arimi a'i kate'ari re'a, a'i katota'u ta'u huri. 14 Aika uaho'abaka naharaona'au ainakia paunai ha'iobina aika hanona 'ari aonai aba hakarahi mauri mahamahana aonai hatoto. Ia hau ha ena raona'au aha'i hauna hanona 'ari aonai nemiaho ohomo. 15 Uaho'abana 'arina a'i ni'ari hauna hanona ahuahu hauna, wai to'iobina ahuahu hauna aonai hanona mauri banaibanai a'i nemiaho. 16 Keriso ena mauri ebaibeni aika paukai. Neianai aika raona'au tohana hanona taba ha'iobina. Ua buonai aika abomo eka mauri kahabaibeni uaho'abaka paukiai. 17 Herenai taba tebo'o hauna uaho'abana neuraru hauna neihana iamo a'i nibaraina raninai, ha'iobina Tirama ena raona'au hanona ia aonai a'i nemiaho. 18 Naha'u ki'ami e, eka raona'au hanona 'abiai mo mai pinakai mo a'i kahahina 'abaeana, ia eka raona'au hanona eka hoahoa tohanai kahabaiha baiha aina.

Kahanuako'o Tirama Wairanai.

19 Taeara neianai kaha'iobina aika hanona Tirama ena 'abi tohana kipokia nahamiaho, haeamona aoka ketabura Tirama wairanai. 20 Aoka kehinabe ki'anaka re'a, aika ha'iobina Tirama hanona eapa'ua ki'a baha ba aika aoka mai ha'iobi tabakia maikoina, abomo ia hanona taba ikoikiai ne'iobinakia. 21 E'u hau ki'ami e, aika aoka a'i kehinabe ki'anaka raninai aika mai taburaka Tirama wairanai kahakoroti. 22 Ba herenai taba ikoinai kahanoi haukia kebenaka, pokina ena rauhubu 'abina nahaka'aina mai ibaonamona akana nahababaina. 23 Tirama ena rauhubu 'abina hanona neiana, aika Ia Nahuna Iesu Keriso atana kaha'ikakaumana mai ehina benaka 'abana, ha ha kaharaona'au ainaka. 24 Tirama ena rauhubu 'abina nika'aina hauna hanona Tirama aonai nemiaho, Tirama abomo ia aonai nemiaho. Tirama Auba Robe ebenaka paunai, aika ha'iobina Tirama hanona aika aokai.

Copyright information for `RRO