1 John 4

Tirama Aubana Mai Auba Ki'a Obona.

E'u hau ki'ami e, Auba Robe tea'ina ṉa tiho haukia ikoikiai ekia 'abi a'i katoba tohanakia, ia katohobo 'uainakia kato'iobina auba weiana hanona Tirama herenai emai 'ao. Pokina mahabanai haukia bai'oikia bo'okia hanopakai aba tewaira tina 'eka maikoinai. 'A wai Tirama ena Auba Robe ea'ina hauna hanona taeara neianai ko'iobina: Hau ha kehina pouna Iesu Keriso hanona hauaniai emai hanopakai raninai, auba weiana ia ea'ina hauna hanona Tirama herenai emai. Ia auba ha Iesu nebuniaina hanona Tirama herenai a'i emai. Auba weiana hanona Keriso ena 'ou hauna Tiaporo herenai emai. Pouna tona kemai ia aba emai bariu hanopaka neiana aonai.

Naha'u ki'ami e, wai hanona Tirama 'euna, mahabanai haukia bai'oikia toba'ehonakia, pokina Tirama ena Auba aomiai nemiaho hauna etabura ki'a baha ba tiaporo weiana hanopaka haukia herekiai. Ia mahabanai bai'oikia hanona hanopaka 'euna, ua buonai hanopaka 'abikia mo ṯehinanakia hanopaka haukia ia aiakia tiona. Ia aika hanona Tirama 'euna, hau ha Tirama e'iobina hauna hanona aiaka keona, ia hau ha Tirama 'euna aha'i hauna hanona aiaka a'i keona. Ihaiha nahomanai 'abi tohana aubana mai bai'oi aubana hanona aba kaha'iobi ainakia.

Tirama Hanona Raona'au.

E'u hau ki'ami e, ha ha hamaraona'au ainaka, pokina raona'au hanona Tirama herenai emai. Niraona'au hauna hanona Tirama nahunai niao, abomo Tirama ne'iobina. 'A a'i niraona'au hauna hanona Tirama a'i e'iobina, pokina Tirama hanona raona'au. Tirama hanona ena raona'au ṉa ebaiha aihonaka, Nahuna hamo hamona euhuna emai hanopakai, weiana ia paunai aika kahamauri. 10 Raona'au tohana hanona neiana: Aika Tirama a'i haraona'au aina, ia Tirama aika eraona'au ainaka paunai Nahuna euhuna emai aika eka ki'a ihina haona tabanai eao.

11 E'u hau ki'ami e, Tirama hanona ṉa eraona'au aihonaka buonai, aika abomo 'abaka ha ha ua kaharaona'au aihonakia. 12 Hau ha Tirama a'i eiha 'apuana, iamo aika 'abaka ha ha kaharaona'au ainakia raninai, Tirama hanona aika aokai nemiaho, ena raona'au hanona aba nitabura 'au aika aokai.

13 Tirama Auba Robe ebenaka buonai, ha'iobina aika hanona Tirama aonai nahamiaho haeamona ia abomo aika aokai nemiaho. 14 Tirama Nahuna euhuna emai hanopakai maearima ibamaurikia haunai eao, weiana ai aba taihana mai ṯahina pouna. 15 Hau ha ena 'abiai keba tohana Iesu hanona Tirama Nahuna raninai, Tirama hanona ia aonai nemiaho, ia abomo Tirama aonai nemiaho. 16 Tirama niraona'au ainaka hauna ha'iobina mai naha'ikakaumana.

'Abi tohana Tirama hanona raona'au. Hau ha maearima niraona'au aina hauna hanona Tirama aonai nemiaho, Tirama abomo ia aonai nemiaho.
17 Taeara neianai raona'au aokai aba nitabura 'au, ba weianai aika hanona a'i kahata'u Tirama ena bakai wapuna aonai, pokina hanopaka neiana aonai eka mauri hanona Keriso ena mauri ihobona. 18 Tirama ena raona'au aonai hanona a'i kahata'u, Tirama ena raona'au taburana hanona ta'u maikoina neu'u ahinakia, pokina ta'u aonai puma raonana nemiaho. Ua buonai hau ha nita'u hanona ia aonai raona'au a'i nitabura harai baha.

19 Aika ha ha 'abaka naharaona'au ainakia pokina Tirama aika eraona'auai 'uainaka paunai. 20 Hau ha ni'abi ia Tirama niraona'au aina iamo uaho'abana 'arina a'i ni'ari raninai, ia hanona bai'oi hauna. Hau ha uaho'abana nahaihana hauna a'i niraona'au aina hanona Tirama a'i nahaihana hauna keraona'au aina a'i ketaina. 21 Keriso rauhubu 'abina ebenaka hauna neiana: Tirama niraona'au aina hauna hanona uaho'abana abomo keraona'au aina.

Copyright information for `RRO