1 John 5

A'ikakauma Haukia Hanopaka Ena Hoahoa Tiba'ehonakia.

Maearima weiana Iesu hanona Keriso nia'ikakaumana hauna hanona Tirama nahuna, Hama niraona'au aina hauna hanona nahuna abomo niraona'au ainakia. Tirama naharaona'au aina mai ena rauhubu 'abikia nahaka'a ainakia raninai, neianai kaha'iobi haraina aika hanona Tirama nahuna naharaona'au ainakia. Aika Tirama naharaona'au aina hanona ena rauhubu 'abikia kahaka'a ainakia. Abomo ena rauhubu 'abikia hanona a'i tepahihi aika herekai. Pokina Tirama nahuna ikoinai hanona hanopaka hiabuna tiba'ehona. Aika Tirama naha'ikakaumana, hoahoa neianai hanopaka ena hiabu nahaba'ehona.

Ua buonai hanopaka hiabuna tiba'ehona haukia hanona weiakia tia'ikakauma Iesu hanona Tirama Nahuna haukia mo ikupaiakia.

Tirama Ehore Nahuna Pouna Ehinana.

Iesu Keriso hanona beiai mai aruaruai emai, beiai e'uere robe mai matiu ibiri ropo 'arunai e'ari. Ia hanona beiai mo a'i emai, ia beiai mai aruaruai emai. Auba Robe abomo nibatohana, pokina Auba Robe hanona Tirama ena 'abi tohana. Ua buonai teaihau hanona Iesu tibatohana: Auba Robe, bei, mai aruaru,
(8) baika te'abi,Hamana mai 'abi tohana mai Auba Robe teaihau
teaihau ekia 'abi hanona hamona, Iesu hanona Tirama Nahuna.

Aika maearima tebatohana 'abina naha'i taeanakia, ia Tirama ebatohana 'abina hanona eapa'ua ki'a baha pokina ia hanona Tirama, ebatohana 'abina hanona ia Nahuna pouna. 10 Maearima ha Tirama Nahuna nia'ikakaumana hauna hanona batoha 'abina neiana ia aonai nemiaho. Tirama a'i nia'ikakaumana hauna hanona Tirama bai'oi haunai nibaona, pokina maearima weiana hanona Tirama ebatohana 'abina Nahuna herenai e'uahina hauna a'i nia'ikakaumana. 11 Tirama ebatohana 'abina hanona neiana: Tirama hanona mauri banaibanai ebenaka, ba mauri neiana hanona Nahuna Iesu Keriso aonai nemiaho. 12 Tirama Nahuna ea'ina hauna hanona mauri aba ea'ina, 'a Tirama Nahuna a'i ea'ina hauna hanona mauri a'i ea'ina.

Mauri Banaibanai.

13 Tirama Nahuna atana tua'ikakaumana haumi marere neiana narere benimi, pokina wai kato'iobina mauri banaibanai hanona aba toa'ina. 14 Aika hanona tabura neiana ha'ina Tirama wairanai, aika ia ena nuatae ihobonai kahanoina raninai aiaka niona. 15 Aika ha'iobina Tirama herenai taba taba kahanoi ainakia hanona aiaka niona raninai, ha'iobi haraina hanoiai tabakia hanona aba ha'inakia.

16 Hau ha uaho'abana herenai ki'a weiana a'i keba'ari baihana hauna neihana raninai ahanai kebahuba'ari, ba Tirama kehore uaho'abana weiana mauri kebena. Au maearima weiakia ekia ki'a a'i keaoainakia 'ari 'ekana hauna na'uahina. Ia maearima baika ki'a ha tibabaina weiana keaoainakia 'ari 'ekana. Au ki'a weiana ahanai kebahuba'ari hauna robana a'i nahuna. 17 Beho babai ikoinai hanona ki'a, ia ki'a baika hanona a'i tiaoainaka 'ari banaibanai 'ekana.

18 Aika ha'iobina Tirama nahunai tiao haukia hanona ki'a a'i tibabai to'ona. Tirama Nahuna ni'aeabunakia, hau ki'a obona ia a'i kea'i 'apuanakia. 19 Ha'iobina aika hanona Tirama nahuna, ia hanopaka maikoina hanona hau ki'a obona ena hiabu aonai.

20 Abomo aika ha'iobina Tirama Nahuna emai hanona aoka ebaeana, weianai aika Tirama tohana kaha'iobina, haeamona aika hanona Tirama tohana aonai mai Nahuna Iesu Keriso aonai nahamiaho. Iesu Keriso hanona Tirama tohana abomo ia hanona mauri banaibanai pokina.

21 Naha'u ki'ami e, bai'oi tiramakia herekiai kato'ima 'ima harainimi herekiai katokapare.

Copyright information for `RRO