1 Peter 4

Eka Mauri Katehaeai.

Keriso hauaniai ehaiara buonai, wai abomo raona weiana ihobonai aomi katoba taburanakia, pokina hauani kehaiara hauna hanona ki'a kehabonakia. Ua buonai emi mauri ranikia ikoikiai aokiai hauani ena nuatae ki'a obokia a'i katobabai, ia Tirama ena nuatae akakia katobabainakia. 'Uainai wai hanona rama haeai haukia ekia nuatae ihobokiai tomiaho. Maha porepore, nuatae ki'a obokia akakia tobabai, toinu 'ari, tobaripu ripu, tobapo'o po'o, kaiba'uku tokuti ainakia. Bariu maearima weiakia hanona teta'uta'u huri tehinabe ki'animi, pokina wai ia kipokia a'i tubahamomo a'i tubaripu ripu paunai. 'A ia hanona ekia babai paukiai aba eba'oru mauri mai 'ari haukia kebakainakia Tiramana wairanai katekoroti ekia pou katehina. Weiana paunai pou namona 'ari haukia herekiai eiroro aina, ia abokiamo hauanikia hanona bakai tea'ina maearima ikoikiai 'abana, 'a aubakia hanona katemauri Tirama ena nuatae ihobona.

Tirama Ena Aoko'o Hoakia I'ima Haraikia Haukai Kahaeao.

Taba ikoikiai ekia pua hanona aba nimai, ua buonai kipomi katoraona harainimi aomi katoba kironakia ba katobahuba'ari. 'A apa'uana tohana hanona 'abami katoraona'au ainakia mai aomi ikoikiai, pokina raona'au hanona ki'a bo'ona nibahu abunakia. Emi ituai 'abami ha ha katoa'i taeanakia ia a'i katoururu ainakia. 10 Tirama wai ha ha ena aoko'o hoanai beruberu ebenimi, weianai ha ha katobarainimi Tirama ena aoko'o hoana haeai haeai i'imana haumi namomiai katoao. 11 Hau ha keiroro raninai ia hanona 'abi weiana Tirama herenai nimai hauna ihobonai keiroro aina, haeamona hau ha nenuatae kebarai barai, weiana hanona Tirama tabura ebena hauna ihobonai keakaina. Taba weiakia ikoikia aokiai Tirama atana kahabanamona Iesu Keriso paunai. Nuabi mai hiabu ia 'euna keaomo banaibanai. Amen.

Kahahaiara Keriso Ena Maearimai Nahaeao Paunai.

12 E'u raona'au haumi e, baihobo haiarana 'eumi katerama hanona a'i katokai'au kai'au a'i katoraonana taba haeai ha 'eumiai erama. Aha'i. 13 'A katoaonamo, pokina wai hanona Keriso ehau haiara 'abanai tuhau haiara, Keriso ena nuabiai kewaira tina aonai katoaonamo wairai. 14 Wai Keriso ena maearimai paunai ṯehinabe ki'animi raninai, banamona hanona wai 'eumi pokina Tirama ena Auba weiana nuabi Auba Robena hanona wai ahamiai. 15 A'i enamo wai ha kehau haiara ahuahu paunai 'ao bainao paunai 'ao aka ki'a paunai 'ao maearima haeai ekia aka aokiai nitoto paunai. 16 'A wai ha kehau haiara Keriso ena maearima paunai, ia hanona a'i kehaumaea 'a Tirama kebanamona ata weiana ea'ina paunai.

17 Pokina ranina aba ekara'au Tirama ena maearima herekiai bakai kea'i ramana. Aika keba'uai ainaka raninai weiakia Tirama ena pou namona a'i tea'i taeana haukia herekiai hanona aea kepua aiho? 18 Puka robenai ṉa terere aihona,

“Aka bero haukia bamauri
ia'inai katearo'ari raninai
Tirama a'i tia'i taeana haukia
mai ki'a haukia aea
katekori 'ini aiho?”
Aot 11.31

19 Ua buonai weiakia Tirama ena nuatae paunai tihau haiara haukia hanona aka namokia mo katebabai, aubakia hanona ebabainakia Tiramana aia nibabua 'auna hauna imana aonai kateutanakia.

Copyright information for `RRO