1 Thessalonians 1

Banamo 'Abina.

Au Paulo, Sila
(1) 'aoSiluano
mai Timoteo emai marere ṯarerena niwahi marea robe haumi Tesalonikai ṯomiaho haumi heremi, wai hanona Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso 'eukia. Ai ṯabahuba'ari Tirama ena aoko'o hoana mai baibua ahamiai kemiaho.

Tesalonika Haukia Ekia Mauri Mai Ekia A'ikakauma.

Ai rani ikoinai wai paumiai Tirama namo ṯabena mai atami ṯahinana emai bahuba'ari aokiai. Ai Hamaka Tirama wairanai emi a'ikakauma akana tobabaina hauna mai emi raona'au hoana toaro'ari hauna haeamona emi buabeni Obiapaka Iesu Keriso herenai tobakori 'inina hauna ṯaraona 'ininakia. Uaho'abamai e, ai aba ta'iobina Tirama wai eraona'au ainimi abomo etina'animi.

Pokina eka pou namona ekara'au heremiai hanona 'abi 'abaeanai mo aha'i ia mai hiabuna Auba Robe ai wai aomiai ebatohana. Ai wai kipokia aea hamiaho aiho hanona wai aba to'iobina, weiana hanona wai emi namo.

Tohau haiara ki'a baha mo ia 'abi naha'i, ia ai 'abamai ai mai Obiapaka 'abanai toao 'abi toa'i taeana mai aonamomi weiana hanona Auba Robe herenai emai. Ua buonai wai hanona a'ikakauma haukia ikoikiai Makedonia ai mai Akaia ai haukia ekia ihaiha tabanai toao. Obiapaka ena pou namona wai heremiai 'uruna ekarahi hauna Makedonia mai Akaia ai mo a'i epua ia eao 'eka maikoina, emi a'ikakauma Tirama herenai hauna abomo 'eka maikoinai ekana. Weiana buonai ai 'abi ha katahinana hanona 'ekana aha'i. Pokina ai aea toa'i taea aihonamai hanona ia kipokia pouna tehinana mai aea toraona kabe aiho kaiba'uku tiramakia tohabonakia 'a Tirama tohana mauri Tiramana ta'arana toa'i, 10 mai Tirama Nahuna Iesu 'ariai emikiri hauna kupai kemai hauna ṯo'imana pouna abomo tehinana. Iesu hanona Tirama ena opuere kemai aonai araka kebamaurina.

Copyright information for `RRO