1 Thessalonians 3

Weia katabai'ima homa'a taobona a'i etaina buonai tanuatae ikupaiamai Atene ai katamiaho. Uaho'abaka Timoteo tauhuna, ia hanona Tirama ena aka hauna Keriso ena pou namona neiroro aina hauna ewahi heremi emi a'ikakauma kebataburana mai kebakironimi. Weiana pura'a neiakia paukiai wai naiami ha a'i komue, wai aba to'iobina pura'a hanona aika kahahoainakia haukia. Naia kipokia hamiaho aonai aba tahinabe 'uainimi aika hanona pura'a kahahoainakia, ba aba erama neiana. Ua buonai au weia kabai'ima homa'a aobona a'i etaina buonai abaiuhu emi a'ikakauma ka'iobina, au ata'u hanona taeara baikai baihobo hauna Tiaporo kehobonimi re'a emai aro'ari anina a'i meaha'i.

Timoteo heremiai naia bariu abemue emai heremai, emi a'ikakauma mai emi raona'au poukia namokia emaiainakia. Ai haiamaiai e'abi, wai rani ikoinai turaona ki'a bahanamai ṯonuatae patoihanamai ihobonai ai abomo ṯanuatae pataihanimi. Ua buonai uaho'abamai e, emai aro'ari emai pura'a aokiai wai emi a'ikakauma ehore ai eba taburanamai. Bariu ai emai miaho hanona abenamo, pokina wai Obiapaka 'eunai aba tukori 'ini. Eka Tirama atanai wai ṯaonamoai ki'a bahanimi weiana banamo 'abina Tirama wairanai aea katahina aihona? 10 Rabi mai mararani ai ṯabahuba'ari tabura ṯanuatae wai pataiha muenimi, emi a'ikakauma ena 'abe'abe 'ekakiai pataba taburanimi.

11 Ṯanuatae bariu Tirama aika Hamaka mai eka Obiapaka Iesu katehore taeara ha kateba'oruna ai 'eumai katawahi heremi. 12 Eka Obiapaka kehore emi raona'au kebapa'uana kebabonu 'aunimi ha ha katoraona'au ainimi abomo maearima ikoikiai katoraona'au ainakia, ai wai ṯaraona'au ainimi ihobona. 13 Taeara ṉahomanai Obiapaka kehore aomi keba taburanakia, eka Obiapaka Iesu ena robe haukia kipokia katemai raninai wai hanona robe haumi mai beho aha'i haumiai katoao Hamaka Tirama wairanai.

Copyright information for `RRO