1 Thessalonians 5

Kahaba'oru Obiapaka Ena Mai Paunai.

Uaho'abamai e, taba neiakia katerama ranikia mai wapukia hanona wai a'i katarere benimi. Pokina wai abomo aba to'iobi haraina Obiapaka ena muemai beraurana hanona bainao hauna rabi nimai 'abana. Weiana maearima kate'abi, “Taba ikoikiai tenamo aba nahamiaho harai” raninai, ki'a rarina 'akina kebata'u kemai ahakiai, matoha babi'e nimauri haiarana 'abana, ekia robo 'au taearana aha'i. Uaho'abamai e, wai hanona wapurai a'i ṯomiaho paunai beraura neiana wai a'i kebata'uta'u hurinimi bainao hauna 'abana. Wai ikoimiai hanona ea nahuna mai beraura nahuna haumi. Aika ikoikai hanona rabi 'ao wapura 'euna hauka aha'i. Ua buonai aika hanona tiparua haukia 'abakiai a'i kahaeao a'i kahaparua, ia aika hanona kahano'a aoka ketabura. Pokina parua haukia hanona rabi tiparua, abomo inuinu haukia hanona rabi ṯeinuinu. 'A aika hanona beraura 'euna hauka buonai aoka ketabura, a'ikakauma mai raona'au aonai kahamiaho haharaka i'aeanai keao abomo bamauri buabena hanona kahabau'una araka ibahu abunai keao. Tirama aika etina'anaka hanona ena opuere kahahoaina paunai aha'i, ia aika bamauri kaha'ina eka Obiapaka Iesu Keriso paunai. 10 Aika paukai Iesu e'ari hana ena mue mai raninai hamauri 'ao ha'ari re'a aika ia kipokia kahamiaho haeamo. 11 Ua buonai aba tubabaina ihobonai ha ha katoba taburanimi mai katobakori 'ininimi.

'Abi Orekia Mai Banamo 'Abina Orena.

12 Uaho'abamai e, bariu ṯanoinimi naia baiatamiai barai barai akana tibabaina haukia weiakia Obiapaka etina'anakia kate'uai ainimi katerobenimi haukia katomariki ainakia. 13 Ekia aka paunai ia katomariki ainakia mai katoraona'au ainakia, mai baibuami ha ha kipokia katomiaho oioi.

14 Uaho'abamai e, ai ṯabahi ahinimi, 'aboro haukia katorobenakia, ao 'ubo haukia katoba taburanakia, 'abe'abe haukia katobarainakia, ikoikiai herekiai katobakiro.

15 Katoraona 'inina ha ena ki'a 'arana a'i katohorena, ia rani ikoinai katobabai harai 'abami herekiai mai maearima ikoikiai herekiai.

16 Rani ikoinai katoaonamo, 17 katobahuba'ari to'o baihana, 18 taba ikoikiai aokiai Tirama katobanamona, pokina neiakia hanona Tirama ena nuatae wai Keriso Iesu 'eunai haumi emi mauriai katobabainakia.

19 Auba Robe ena aka a'i katoba'orona matoha iruba a'i katoba'aona 'abana. 20 Auba Robe herenai timai 'abikia a'i katobaoao ainakia. 21 Taba ikoikiai katohobonakia, ba namokia haukia hanona kato'ini benakia. 22 Ia taba ki'a obokia ikoikiai herekiai hanona katokapare.

23 Baibua nibenaka Tiramana ṯanoina, ia kehore taeara ikoikiai aokiai kebaberonimi kebarobenimi, ba aubami, aomi mai hauanimi maikoinai ke'ini benakia, eka Obiapaka Iesu Keriso ena mue mai raninai beho ikoikiai herekiai kebakaparenimi. 24 Eaparinimi hauna hanona ena 'abi nibatohanakia, ia kehore neiana kebabaina.

25 Uaho'abamai e, ai paumaiai katobahuba'ari.

26 Uaho'abaka ikoikiai baipau robenai banamo katobenakia.

27 Obiapaka atanai au wai nahina benimi, marere neiana hanona katotuabina uaho'abaka ikoikiai wairakiai.

28 Eka Obiapaka Iesu Keriso ena aoko'o hoana ahamiai kemiaho.

Copyright information for `RRO