1 Timothy 2

Maearima Ikoikiai Paukiai Kahabahuba'ari.

E'u bahiahi kori'uaina hanona neiana, maearima ikoikiai paukiai Tirama konoina kebarainakia mai kebanamonakia, ia paukiai Tirama herenai namo 'abina kohinana emu bahuba'ari ai. Weiana obia 'arana haukia mai hiabu haukia ikoikiai paukiai abomo kobahuba'ari, ba aika mai ia kipokia hanona mai baibuaka haeaomona mauri namona aonai kahamiaho Tirama imariki aina mai robe maurina ikoinai taearanai. Bahuba'ari nahomana hanona enamo ba Tirama ibamaurika hauna aona ibanamona hoana. Tirama nenuatae maearima ikoikiai bamauri katea'ina mai katemai Tirama ena 'abi tohana kate'iobina. Weiana Tirama hanona hamona haeamona Tirama mai maearima baiatakiai bairarao hauna abomo hamonamo Keriso Iesu, ia hanona maearima tohana, ia kipona hauanina ebaibeni maearima ikoikiai ekawanakia irubu katea'ina. Tirama hanona ena nuatae ebatohana ranina tohanai ebawaira tinana. Weiana paunai au etina'ana'u iroro mai iuhubeau hau'uai naeao Keriso pouna kahinana, rama haeai haukia ibamarerekia hau'uai naeao Tirama ena 'abi tohana mai a'ikakauma kaba'iobinakia. ('Abi tohana nahinana a'i nabai'oi.)

Ua buonai, nanuatae 'eka maikoinai hau a'i kateopuere 'ao kipokia a'i katebaihara tae, ia ekia mauri katebero aonai katebahuba'ari.

Babi'e Ekia Hoahoa Namokia Katebabai.

Abomo au nanuatae, babi'e ekia habuni batotoai hanona aba tia'ia'i harai, ia buikia a'i katebahaeai haeainakia, 'ao taba 'imare'imarekia weiakia gold 'ao kutu ai tebabainakia haukiai a'i kateba taitainakia, habuni 'arakia rarikia a'i katebatotonakia. 10 Ia ekia hoahoa namokia katebabai weiakia katehore kateba tohanakia ia hanona Tirama ṯekuti aina babi'ekia. 11 Babi'e hanona ena 'aiaunuai hanona 'iobi kea'ina. 12 Au naharabuna, babi'e hanona hau a'i kateba marerenakia 'ao a'i katepoki ainakia, ia hanona kemiaho 'uru'uruna keaha'i. 13 Pokina Tirama ehore Adamu ebabai 'uaina ba muriai 'Eva ebabaina. 14 Ba Satani hanona Adamu a'i e'oina ia babi'e e'oina, ba ki'a weia ia herenai ea'i ramana. 15 Iamo babi'e ekia 'aiaunu aokiai a'ikakauma, raona'au, mai robe maurikiai katemiaho to'o baihana raninai, nahukia kateba ramanakia, ba bamauri katea'ina.

Copyright information for `RRO