1 Timothy 3

Iha'ini Haukia Ekia Mauri Marea Robe Aonai.

“Hau ha nenuatae Tirama ena mareai iha'ini akana kebabaina raninai ia hanona aka namona nenuatae aina,” ṉa ti'abi aiho hanona 'abi tohana aoka tohanai kaha'i taeana hauna. Tirama ena marea iha'ini hauna hanona ena babai kenamo herenai beho ha a'i katetabu ahina, atawana kehamona, aona kebakiro, aona kea'i 'inina, katemariki aina, aru 'abaea haukia kea'i taeanakia ena ituai, haeamona bamarere akana kebabai haraina, a'i keinu 'ari, a'i keaiahu ia ke'aiaunu, a'i keaibara, mai moni a'i keraona'au aina. Ia hanona kipona ena itu haukia ke'ima harainakia haeamona nahuna kemaiainakia aiana kateka'aina mai katemariki aina. (Hau ha kipona ena itu haukia a'i ke'ima harainakia raninai, Tirama ena marea haukia aea ke'ima harai aihonakia?) Maearima bariumo nia'ikakauma hauna hanona mareai iha'ini haunai a'i katea'i taeana, pokina a'i meapa ba Tirama Satani eba'ehona 'abanai a'i me'eho. Ba murimuri haukia abomo ia katemariki aina, weiana a'i kate'uahi aina Satani ena rioai a'i meto'o.

Baraibarai Haukia Ekia Mauri Marea Robe Aonai.

Taeara ihobonai Tirama ena marea ena aka haukia abomo hoahoa namokia katebaiha baihai, bai'oi akakia a'i katebabai, a'i kateinuinu banaina, mai beho taearanai moni a'i katetabunakia. Ia haukia hanona raonaraona apa'uakia weiakia Tirama aba ebawaira tinanakia a'ikakauma aonai haukia tia'i 'ininakia mai aokia berona namonai. 10 Ia haukia hanona kahabahobo 'uainakia ba herekiai beho ha a'i kahatabu ahina hanona tiakono akana katebabaina. 11 Taeara ihobonai atawakia
(11) 'aodiakono babi'ekia
abomo hoahoa namokia katebaiha baihai mai a'i kate'uahi 'uahi, bia a'i kateinu 'ari, mai aka ikoikiai aokiai hanona aia katebabua 'auna.
12 Tirama ena marea ena aka hauna atawana kehamona haeamona nahuna mai ena itu haukia ke'ima harainakia. 13 Weiakia tiakono akana tebabai haraina haukia 'arakia hanona mariki 'ekakia katea'ina, ekia a'ikakauma katetabura ki'a Keriso Iesu pouna katehina haraina.

Eka Kuti Taearana.

14 Au nabuabeni rani papana aonai aba kawahi kaihani'o, iamo marere neiana natiu ahina niwahi heremu, 15 pokina papana kamahari re'a marere neiana kebaraonani'o kipoka eka mauri aea kaha'ima harai aihona Tirama ena marea haukia baiatakiai, weiana hanona mauri Tiramana ena marea, Tirama ena 'abi tohana kemiaho aina kebataburana 'ekana. 16 Aika naha'iobi haraina eka kuti taearana weiana Tirama herekai ebawaira tinana haukia hanona eapa'ua.

Keriso
(16) baika tererena ‘Tirama
hanona hauaniai
ewaira tina,
aubai ena bero ebatohana,
aneru ia teihana,
rama haeai haukia herekiai
ia pouna teiroro aina,
mai hanopaka maearimakia
ia tea'ikakaumana,
nuabi aonai ea'i taeana
eao kupai.
Copyright information for `RRO