1 Timothy 4

Ba'iobi Haukia Bai'oikia A'i Teme'oinimi.

Auba Robe nehinabe maha harainaka netibaha, muri ranikiai maearima baika a'ikakauma katehabona ia auba weiakia tibai'oi haukia murikiai kateka'a mai auba ki'a obokia ekia ba'iobi tainai katetai. Ba'iobi nahomakia hanona bai'oi haukia herekiai timai weiakia aokia berokia hanona teki'a ihobona auri hiabunai teba'aranakia. Maearima tikaiabunakia a'i katehawainibe mai aniani baika hanona a'i kateani. Ia Tirama hanona aniani ebenaka kahani, aniani neiakia hanona ebenakia a'ikakauma haukia mai weiakia Tirama ena 'abi tohana ṯe'iobina haukia namo 'abina katehinana ba kateani. Tirama ebarama tabakia ikoikiai hanona tenamo, ikoikiai hanona ahakiai Tirama namo 'abina kahabena ba kahani ia ha a'i kahabaki'ana. Pokina aniani hanona Tirama ena 'abi mai eka bahuba'ari nihore nibarobenakia.

Keriso Iesu Ena Aka Haumu Namomuai Koao.

Ba'iobi neiakia uaho'abaka koba'iobi harainakia raninai oi hanona Keriso Iesu ena aka haumu namomuai koao, weiana oi kipomu abomo a'ikakauma 'abikiai mai ba'iobi namona weiana tainai otai haunai kotabura. Hanopaka tiramakia bai'oikia 'orikia mai kikipa 'abaeakia herekiai kokapare, iamo kipomu ibataburamu akana kobabaina Tirama imarikiaina haumuai koao. Hauanika ibataburana akakia nahababai hanona ena namo baika, ia Tirama imarikiaina hoana ena namo hanona taba ikoikiai aokiai, pokina ia hanona mai 'abi'uaina eka mauri bariu hanopaka neiana aonai mai mauri banaibanai wairai hauna abomo aonai. Neiana hanona 'abi tohana aoka tohakiai kaha'i taeana mai kaha'ikakaumana. 10 Neiana paunai naharo'ari mai nahahau haiara pokina aika hanona mauri Tiramana nahabuabena, ia hanona maearima ikoikiai ekia Bamauri hauna, weiakia tia'ikakaumana haukia hanona katemauri.

11 'Abi neiakia koba'iobinakia mai kohinanakia kateka'ainakia. 12 O'aru'aru buonai maearima oi a'i katehao tiboani'o, iamo ihaiha namokia a'ikakauma maearimakia wairakiai kobawaira tinana emu 'abi'abiai, emu mauriai, emu raona'auai, emu a'ikakaumai, mai beho ha a'i kobabaina aonai. 13 Mako wairakiai aka neiakia kobabai to'ona, Puka robena 'abina kotuabina, koiroro aina, mai kobamarere aina keaomo au kawahi heremu. 14 Auba Robe ena ibeni aomuai nemiaho hauna a'i kobaoaoaina, weiana hanona marea ena kiro haukia imakia ahamuai tehao'au tebahuba'ari raninai mahabanai 'abina aonai ebeni'o. 15 Kohauaro aka neiakia ikoikiai aokiai mai aomu ikoinai kobabainakia, weiana maearima ikoinai oi emu aka aba ninamo hauna kateiha tinana. 16 Emu ba'iobi mai emu mauri ko'ima haraina, taba neiakia kobabai to'o baihana, pokina neiana kobabaina hanona Tirama kehore kebamaurini'o haeamona aiamu tiona haukia ikoikiai abomo kebamaurinakia.

Copyright information for `RRO