1 Timothy 5

Marea Robe Maearimakia Hanona Rama Hamona 'Abana.

Hau anepakakia herekiai a'i ko'abi pahihi 'apua, iamo mariki hoahoanai kohinabe hinabe harainakia matoha ia hanona oi hamamu 'abana, ia hau 'aru'arukia hanona uaho'abamuai kobaonakia, babi'e anepakakia hanona hinamu 'abanai kobaonakia, mai babi'e 'aru'arukia hanona haibumuai kobaonakia mai aomu beronai.

Wapu Babi'ekia Tohakia Kateiha Harainakia.

Wapu babi'ekia weiakia tiwapu toha haukia komariki ainakia. Ia wapu nahuna 'ao kupuna baika raninai, ia koba'iobi 'uainakia ekia kuti hoahoana tainai ekia itu haukia kate'ima harainakia, uahomanai hanona hamakia hinakia mai kupukia ekia 'ima'ima 'arana katebamuena, pokina weiana hanona Tirama aona ibanamona akana.

Wapu babi'ena tohana ikupaiana nemiaho hanona ena buabeni Tirama herenai nihorotina rabi ikoinai mai mararani ikoinai nibahuba'ari Tirama herenai baraibarai ninoiaina. Ia wapu babi'ena weiana hauanina ena aonamo niraona apa'uana hanona hauaniai nimauri ia aubai aba e'ari. A'ikakauma haukia herekiai 'abi neiakia kobenakia kateka'ai, weiana herekiai beho ha a'i temetabu ahina marikina. Weiana maearima ha hatia'ana 'ao ena itu haukia tohakia baraibarai ha a'i nibenakia hanona a'ikakauma babaina nebuniaina, maearima uahomana hauna hanona eki'a ki'a baha ba maearima weiana a'i nia'ikakauma hauna.

Atarere pukanai wapu atakia a'i katererenakia keaomo ekia rama ihaukia imabui harauhaea abiranai, haeamona atawakia hamokia tewapu ainakia babi'ekia mo atakia katererenakia, 10 haeamona babi'e ha'iobi haraina ena mauri enamo, abomo nahuna ne'ima harainakia, aru 'abaea haukia nia'i taea harainakia ena ituai, a'ikakauma haukia ta'arakia nia'i, baika ekia aro'ariai ebarainakia, mai aka namokia haeaihaeai ikoikiai aokiai nia'ituri babi'ena.

11 Iamo wapu babi'ekia 'aru'arukia hanona atakia atarere pukanai a'i korerenakia, pokina aokia hawainibe kateraonana raninai Keriso aba katereana ba katehawainibe. 12 Weiana ia hanona kipokia Tirama ena bakai 'ekanai katetoto pokina Tirama herenai ekia 'abi'uai kori'uaina weiana a'i katehawainibe mue hauna tekabena. 13 Ia hanona ti'aboro tiao itu ha haeamona itu ha ai tikara'au, ekia 'aboro mo aha'i ia ṯe'uahi 'uahi mai maearima haeai ekia aka aokiai titoto, haeamona 'abi a'i patehina haukia ṯehinanakia. 14 Ua buonai au nanuatae wapu 'aru'arukia hanona katehawainibe nahukia kateba ramanakia kipokia ekia itu kate'imanakia. Weiana 'ou haukia kate'abi ki'a herekai hanona taearana keaha'i. 15 Wapu baika hanona a'ikakauma aba tehabona teao Satani murinai te'au. 16 A'ikakauma babi'ena ha ena ituai wapu baika ṯemiaho raninai ia mehore wapu weiakia mebarainakia, ia Tirama ena marea maearimakia a'i kebaro'arinakia, weianai Tirama ena marea maearimakia katehore wapu tohakia weiakia ikupaiakia ṯemiaho haukia katebarainakia.

Tirama Ena Aka Tihauaro ainakia Haukia Katomariki ainakia.

17 Tirama ena marea kiro haukia weiakia maearima herekiai 'uai akana namona tibabaina haukia katomariki ainakia. Ba weiakia aka tihauaro aina Tirama ena 'abi ṯeiroro aina mai tibamarere aina haukia hanona katomarikiai apa'uanakia. 18 Puka robenai e'abi,

“Poromakau witi iba'iti'itina
akana nibabaina aonai pinana
a'i kobiri abuna,”
Deu 25.4

haeamona

“Aka hauna 'arana kea'ina
hanona ebero.”
Luk 10.7

19 Weiana hau ha Tirama ena marea poki hauna ena beho 'abina nehina hanona aiana a'i koa'i taeana, keaomo maearima rua 'ao aihau katebatohana hanona aiakia koa'i taeana. 20 Ba marea poki hauna ha ki'a ebabai toha raninai mako wairanai kobatana ba marea poki haukia baika ihaiha neiana kateihana hanona kateta'u.

21 Tirama mai Keriso Iesu mai aneru robekia wairakiai au oi nahina beni'o, aka neiakia ikoikiai robakia ahu haukia koka'ai harainakia, maearima ikoikiai herekiai babai ihobona kobabaina ia tai ha'i kotaina.

Kipomu Ko'ima'ima Haraini'o.

22 Koraona harai 'uaina ba imamu hau ha ahanai kohao'au Obiapaka ena aka kebabaina raninai baika ekia babai ki'a aokiai a'i kototo. Kipomu ko'ima haraini'o emu mauri a'i ke'opu Tirama wairanai.

23 Bei 'aki mo a'i koinu, ia bine beina papana koinu nuamu kebaraina pokina emu inawa inawa paunai.

24 Maearima baika ekia ki'a hanona temahanai harai ki'a baha nahaihanakia, ki'a weiana hanona keaoai 'uainakia bakai 'ekanai, iamo baika ekia ki'a hanona muriai aba katewaira tina. 25 Ihobonai mo maearima babai namokia tibabai hanona temahanai harai ki'a baha nahaihanakia, haeamona ekia babai namokia a'i nahaihanakia haukia abomo aba katewaira tina.

Copyright information for `RRO