2 Corinthians 1

Banamo 'Abina.

Au Paulo Keriso Iesu ena iuhubeau hau'u Tirama ena nuatae paunai, mai a'ikakaumai uaho'abaka Timoteo ohi marere neiana ṯarerena niwahi Tirama ena marea haumi Korinto aiaranai ṯomiaho abomo Tirama ena maearima ikoimiai Akaia hanona maikoina aonai ṯomiaho haumi heremiai. Ṯabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho.

Tirama Hanona Ao Bakiro Ikoinai Pokina.

Tirama kahabanamona aika eka Obiapaka Iesu Keriso hamana. Ia hanona aoko'o mai ao bakiro ikoinai pokina Tiramana. Emai aro'ari ikoikiai ia ehore aomai ebakironakia, weiana buonai Tirama aomai ebakironakia ihobonai bariu tiaro'ari haukia aokia katabakirona abomo ketaina. Pokina Keriso ehau haiara ihobonai ai abomo rani bo'ona ṯahau haiara, ba rani bo'ona ao bakiro 'eumaiai niapa'ua Keriso paunai. Ai katahau haiara hanona wai aomi ibakirona mai ibamaurimi paunai, ai aomai kebakirona wai aomi abomo kebakirona, pokina ao bakiro weianai tabura katoa'ina haiara weiakia herekiai katokori 'ini ai hau haiara aokiai ṯakori 'ini 'abana. Emai buabeni heremiai hauna ekori 'ini, pokina ai ṯa'iobina kipokia nahahau haiara ihobonai ai mai wai kipokia aoka kebakironakia.

Uaho'abamai e, ai tanuatae Asia hanonai taro'ari haukia kato 'iobinakia. Ai hau haiara tahoainakia hanona teapa'ua ki'a baha abomo tepuma ki'a baha, ai katamauri hauna a'i tabuabeni 'apuana. Ai kipomai aomaiai taonobaina hanona aba kata'ari. Ia neiana erama hanona ai kipomai haumaiai a'i kata'ikakauma paunai, 'a 'ariai nibamikiri muenakia Tiramana ikupaianamo kata a'ikakaumana paunai. 10 Ia ehore 'ari ki'a obona herenai ebamaurinamai abomo kebamaurinamai. Haeamona ia ṯabuabena kebamauri muenamai. 11 Wai abomo katobarainamai emi bahuba'ari ai. Ba bahuba'ari bo'okia weiakia paukiai Tirama keba namonamai, weiana maearima bo'okia katehore namo 'abikia Tirama katebena ai paumaiai.

Paulo Ena Raona Eba'oruna Hauna Ebahaeaina.

12 Emai apa hanona neiana aomai tohanai ṯabatohana, emai mauri hanopakai abomo emai baihatia'a wai kipokia hanona mai robena mai berona Tirama 'eunai. Ai neiana tababaina hanona hanopaka ena aobero ai aha'i, ia Tirama ena aoko'o hoana hiabunai. 13 Ai wai katotuabina mai obona katobo hauna mo ṯarere benimi, nanuatae maikoina kato'iobi haraina. 14 Wai bariu obomai a'i tuobo harai re'a au nanuatae wai ai kato'iobi harainamai, weiana eka Obiapaka Iesu Keriso ena mai raninai ai wai ṯapainimi ihobonai wai ai katoapainamai.

15 Au neiana a'iobi haraina paunai, weiana e'u raona abakorina kawahi 'uai heremi banamo ibaruana katoa'ina. 16 E'u raona aba'oruna hanona kawahi heremi ba kaeao Makedonia, haeamona Makedoniai kamue hanona kamai heremi, ba wai katohore katobaraina'u kaeao Iudea. 17 Wai turaonana e'u raona weiana aba'oruna raninai 'ama'amanai abakorina, u? 'Ao hanopaka raonaraonanai ababaina ba rani hamonai 'e mai aha'i ahinana, u? Aha'i 'akina. 18 Tirama hanona aia ibabua 'auna hauna, ihobonai emai 'abi ewahi heremi hauna hanona rani hamonai ‘'e’ mai ‘aha'i’ a'i tahinana. 19 Sila,
(19) 'aoSiluano
Timoteo mai au wai baiatamiai tairoro aina hauna Tirama Nahuna Iesu Keriso hanona rani hamonai ‘'e’ mai ‘aha'i’ a'i ehinana, ia aonai hanona rani ikoinai 'abi tohana ‘'e’ mo nemiaho.
20 Pokina Keriso hanona Tirama ena 'abi'uai ikoikiai eba tohanakia. Weiana buonai Iesu Keriso paunai ‘Amen’ nahahinana Tirama atana kahabanamona. 21 Wai mai ai kipokia Keriso aonai ebakori 'ininaka hauna hanona Tirama. Ia ehore ebahiabunaka. 22 Ia ena hoa haukai ehore 'auna aika hanona ia 'euna abomo ena Auba Robe aokai ehorotina weiana hanona keba maurinaka hoana.

23 Au Tirama atanai na'abi abomo ia ao'u e'iobina, a'i marobenimi aomi a'i mabahaiarana buonai a'i awahi Korinto. 24 Ai wai emi a'ikakauma a'i katapoki aina pokina emi a'ikakauma etabura, ia ai hanona wai kipokia ṉahaka haeamo aomi ibanamona paunai.

Copyright information for `RRO