2 Corinthians 10

Paulo Ena Aka Neuhoreaina.

Maearima baika ti'abi au wai heremiai namiaho hanona na'amari'amari, 'a naeao atau'ai hanona natabura. Au Paulo kipo'u nahore Keriso ena ao 'amari'amari mai ena rabo harai ai nanoinimi, weiakia ṯe'uahinamai ti'abi hanopaka ena taearai ṯamauri ṉa tihoma haukia herekiai ka'abi pahihi, ia au wai nanoinimi emi babaiai katobero, kawahi heremiai raninai a'i pa'abi pahihi. Hanopaka neiana aonai nahamiaho iamo aika hanona hanopaka haukia ṯehuari taearanai a'i nahahuari. Eka huari tabakia hanona hanopaka ena huari tabakia 'abakia aha'i, ia Tirama ena huari tabakia taburakia. Weiakia tiaporo ekia miaho 'ekakia pahihikia abomo kateahu 'iti'itinakia. Aika maearima ekia raonaraona bai'oikia mai apa tabakia weiakia Tirama i'iobina taearana tikaiabuna haukia nahahu 'iti'itinakia, maearima aokia maikoinai nahaeaoainakia Keriso aiana kateka'aina. Wai ikoimiai Keriso aiana aba tuka'ai ore haraina aonai, ai kataba'oru weiakia aiana a'i tika'aina haukia puma katabahoa ainakia.

Wai hanona taba kapekia mo ṯoihanakia. Hau ha niraonana ia Keriso ena maearima raninai, ia kipona keraona harai 'uaina, pokina ai abomo Keriso ena maearima ia 'abana. Obiapaka hiabu ebenamai hanona emi mauri kataba taburanakia, ia a'i kata'i ki'anakia, ua buonai hiabu weiana napai ki'a bahana re'a, weiana a'i nahaumaea aina. Au a'i nanuatae wai katoraonana kabata'unimi buonai marere neiakia narerenakia. 10 Hau baika te'abi tetibaha, “Paulo ena marere 'abikia hanona tepuma abomo tetabura, 'a ia kipona tohana nimai herekai hanona ia e'abe'abe ena 'abi abomo te'amari 'amari taba aha'i.” 11 Maearima ṉa ti'abi aiho haukia kate'iobi haraina, marere aokiai taba tarerenakia haukia mai ai tohamai katawahi heremiai taba kata babainakia haukia hanona ihobomo a'i tehaeai.

12 Ai a'i tanuatae maearima weiakia kipokia tiba apa'uanakia haukia kipokia a'i kataba ihobonamai. Ia hanona ekia aotipa aha'i. Ia kipokia baiatakiai ekia babaiai kipokia tibaihobo aina. 13 Ia ai emai apa hanona a'i kekabanai ki'a baha, ia Tirama aka ebenamai katababaina hauna 'ekana aonai mo kemiaho, wai abomo aka weiana aonai totabura. 14 Ai emai apa hanona a'i eao ki'a baha, Keriso ena pou namona tawahiai 'uaina heremiai paunai, emai apa 'ekana a'i takahaboaina. 15 Ua buonai Tirama emai aka 'ekana e'uahina hauna abihanai maearima baika aka ihobona tibabaina hauna a'i ṯapaina. 'A ai emai buabeni hanona wai emi a'ikakauma keapa'ua ba ai emai aka Tirama e'uahina heremiai hauna abomo keapa'ua. 16 Weiana paunai ai hanona pou namona katairoro aina hanopaka baika weia wai abihamiai maearimakia weiakia tai ha a'i eiroro 'apua 'ekakia haukia herekiai. Pokina hau ha ena aka 'ekanai aka aba tebabaina hauna a'i katapaina.

17 Puka robenai tererena 'abana,

“Tai nenuatae keapa hanona
Obiapaka taba ebabaina hauna
meapaina.”
Ier 9.24

18 Pokina maearima ha kipona namona nehinana hauna Obiapaka ia a'i nia'i taeana, ia Obiapaka kipona nihore maearima nibatohana enamo hauna nia'i taeana.

Copyright information for `RRO