2 Corinthians 11

Paulo Mai Iuhubeau Haukia Bai'oikia.

Au nanuatae hanona katoiha haona'u, napo'o 'apua re'a, ia tomoiha haona'u. Au hanona wai nauhore ainimi, matoha Tirama neuhore ainimi 'abana. Wai hanona uaho rari namona 'abana, a'abi'uai ainimi hau hamona katoatawana, weiana hanona Keriso. Ia au ao'u niaro'ari, pokina 'erau ehore Eba e'oina ebahureana ihobonai wai abomimo raona ki'a obokia katehore aomi katebahureanakia Keriso ikutiaina taearana tohana a'i tomohabona. Pokina hau ha nimai Iesu ai tairoro aina hauna aha'i ia Iesu haeai ha neiroro aina hauna a'i tukaiabuna ia tua'i taeana mai aonamomi, abomo Auba Robe mai pou namona heremaiai to'o haukia a'i tua'i taeanakia ia auba haeai mai pou haeaimo neiroro ainakia haukia tua'i taeanakia.

Au naraonana iuhubeau haukia apa'uakia ṉa tiho haukia tiwahi heremi hanona a'i tenamo ki'a baha ba au. Iamo taina, pa'e 'abi'abiai hanona a'i etaina'u, ia aotipai hanona etaina'u, neiana hanona rani ikoikiai mai taeara ikoikiai aokiai tabawaira tina haraina heremiai.

Tirama ena pou namona heremiai airoro aina hanona 'ara'u a'i atabuna, hoa weianai kipo'u aba'aera 'aerana'u wai ka'i taeanimi paunai. Ba weiana hanona ababai ki'a, 'u? Au wai baiatamiai aka aonai, Tirama ena marea haukia baika aiara haeai haukia tebaraina'u, au hanona herekiai moni a'i 'abaeana, weianai wai kabarainimi paunai. Au heremiai amiaho aonai moniai patobaraina'u paunai a'i abaro'arinimi, uaho'abaka Makedoniai temai hanona taba anuataeai haukia ikoikiai tebena'u. Rani 'uainai ihobona mai rani wairakai, abomo au hanona aro'ari a'i kabeni 'apuanimi. 10 Keriso ena 'abi tohana ao'uai nemiaho haunai, na'abi au e'u apa neiana hauna Akaia hanona maikoina aonai hau ha a'i keba'orona. 11 A'i naraona'au ainimi paunai ṉa na'abi aiho, 'u? Aha'i. Tirama e'iobina naraona'au ainimi.

12 Au bariu 'ara a'i natabuna hauna kababai to'ona weiana iuhubeau haukia ṉa tiho haukia baika ekia apa 'abina tehinana tetibaha, “Ia hanona aika kipokia taeara hamonai ṉahaka,” hauna kaba'orona paunai. 13 Pokina hau weiakia hanona iuhubeau haukia tohakia aha'i, ia hanona iuhubeau haukia bai'oikia, ekia akai hanona tibai'oi, abomo ihakia tibahaeainakia matoha Keriso ena iuhubeau haukia 'abana. 14 A'i kahamaharea, pokina Satani abomo kipona ihana ebahaeaina matoha ea aneruna 'abana. 15 Ua buonai ena iuhubeau haukia ihakia kateba haeaina matoha bero akana tibabaina haukia 'abana hanona herekiai a'i epahihi. Muriai hanona ekia babai ki'a obokia ihobokiai 'arakia katea'i.

Paulo Ena Hauhaiara Iuhubeau Akana Aonai.

16 Na'abi mue mo, hau ha a'i meraonana au hana po'o hau'u. Ia ua turaona aihona'u raninai, tomoa'i taeana'u matoha po'o hau'u 'abana ba au papana kapa 'apua. 17 Au taba na'uahina hauna Obiapaka herenai a'i emai, apa 'abi'abinai na'abi hanona matoha po'o hauna ha 'abana. 18 Ia maearima bo'ona hanona hanopakai taba taba tebabai haukia tiapainakia, ba au abomo uamo kahoma.

19 Wai kipomi turaonana toaobero ki'a baha, ua buonai po'o haukia hanona tua'i taeana. 20 Wai hau ha neuhuao uhuaonimi, ni'oi'oinimi, 'ao nibapo'o po'onimi, heremiai nibaro'e, 'ao wairami nibo'anakia hanona tua'i taeana. 21 Au hanona ua a'i nababai aiho. Wai turaonana au na'abe'abe paunai ua a'i nababaina, 'ao ua a'i nababaina hauna kahaumaeana, 'u?

Ia hau ha taba ha keapaina raninai, (au na'abi matoha po'o hauna 'abana) au abomo kapa ia 'abana.
22 Ia Heberu haukia, au abomo Heberu hau'u. Ia Isaraela haukia, au abomo Isaraela hau'u. Ia Aberahamo 'aba'abana, au abomo Aberahamo 'aba'abana. 23 Ia Keriso ena ta'ara'i haukia, u? (Au na'abi'abi matoha beau'ari hauna ha,) ia au hanona ta'ara'i hau'u namo'u ba ia. Au hanona aka tabura ki'a baha, rani bo'okia awapura, te'ati ki'a bahana'u, abomo rani bo'okia hereka 'akinai mo pateba'arina'u. 24 Rani ima Iuda haukia i'ati pumakia ikoinai harau aihau 'ababani hamomo (39) tebena'u. 25 Rani aihau Roma haukia matiuai te'atina'u, abomo rani hamona piharai teahuna'u. Rani baihau ahi aehe'au haukia teuhu, ba baiatakiai ha hanona wapu hamona maikoina 'aku aonai abure. 26 E'u kaoao bo'okia aokiai au hanona ki'a bo'okia 'eka neiakiai atabu ahi, tou atekia herekiai, bainao haukia herekiai, kipo'u e'u rama haukia mai rama haeai haukia herekiai, ki'a baika hanona aiara apa'uakia aokiai, hano'akukiai mai 'akupakai atabu ahi, haeamona tihatia'a bai'oina'u haukia herekiai ki'a atabu ahi. 27 Au hanona aka mai aro'ari, rani bo'okia a'i aparua, mare'a a'ari abomo 'ako'u e'ororo, rani bo'ona aniani here'u eaha'i, e'u parua 'ekana eaha'i abomo habuni'u eaha'i. 28 Weiakia mo ikupaiakia aha'i, ia rani bo'ona Tirama ena marea haukia 'eka haeai haeai ṯemiaho haukia i'imakia paunai ao'u niaro'ari. 29 Hau ha ni'abe'abe raninai au abomo na'abe'abe, hau ha ki'a aonai tibakatotona raninai au ao'u nihaiara.

30 Au kapa raninai, taba weiakia au e'u 'abe'abe tibawaira tinana haukia kapainakia. 31 Tirama e'iobina au a'i nabai'oi. Ia hanona Tirama eka Obiapaka Iesu Keriso Hamana, Ia atana kahabanamona banaibanai. 32 Au Damaseko ai amiaho raninai obia 'arana atana Areta ena Kabana hauna ehore 'ima haukia aiara apa'uana pa'abina 'akonai ehorotinakia katebirina'u. 33 Ia uaho'abaka baika tehore areha ha aonai teutana'u pihia 'ererenai tebaririna'u, ia herenai abeau 'akaumana.

Copyright information for `RRO