2 Corinthians 12

Paulo Ena Mahabanai.

Apa hana taba namona ha a'i nibaramana, ia au hanona ṉapa mo. Bariu Obiapaka taba baika mahabanaiai mai ibawaira tina taearanai ebaihana'u haukia robakia kahunakia. Ihau harau haea bani teao aonai au Keriso ena maearima ha a'iobina hauna tea'i taeana teaoaina kupa ibaihauna hauna aonai. (Au a'i a'iobina, neiana hanona hauaninai eao 'ao aubanai eao, Tirama kipona mo e'iobina.) Na'abi mue mo, hau neiana hanona tea'i taeana teaoaina Paradiso aonai. (Au a'i a'iobina, neiana hanona hauaninai eao 'ao aubanai eao, Tirama kiponamo e'iobina.) Abomo weia 'abi baika maearima pinakiai patehina a'i petainakia, mai taba weiakia poukia maearima a'i katehina haukia aiakia eo'o. Au hau neiana hauna kapaina, ia au kipo'u a'i kapaina'u, haeamona taba weiakia e'u 'abe'abe tibawaira tinana tabakia haukiamo kapainakia.

Au panuatae papa raninai, au hanona po'oai a'i paeao pokina au hanona 'abi tohana pahinana. Ia a'i kapa, pokina au a'i nanuatae wai ha au taba ababai toihana'u mai ahina urukia to'o haukia paukiai a'i tomotibaha au hanona apa'ua ki'a baha.

Paulo Hauaninai Haiara Ha Emiaho A'i Keapa.

Taba namoabukia aihanakia paukiai a'i mapa ki'a baha hanona Tirama hauani'uai haiara rarina ha ehorotina keba'orona'u, Satani hanona haiara neiana aonai niaka keba 'ehona'u abomo keba'orona'u a'i mapa. Rani aihau abahuba'ari Obiapaka anoina haiara neiana here'uai hauna kea'i obona. Ia Obiapaka ehina bena'u etibaha, “E'u aoko'o hoana ikupaiana mo kabeni'o, pokina oi nu'abe'abe aonai e'u hiabu hanona niapa'ua ki'a baha.” Ua buonai e'u 'abe'abe 'ekakiai ṉapa hanona ao'u ninamo ki'a baha, pokina Keriso ena hiabuai ke'aeana'u paunai. 10 Keriso paunai au na'abe'abe, 'abi ki'a obokia ṯehina here'uai, tibahau haiarana'u, ti'oatana'u abomo tibatetuana'u aokiai ao'u ninamo. Pokina au na'abe'abe aonai au hanona natabura toha.

Paulo Ena Aoaro'ari Korinto Haukia Herekiai.

11 Wai tobahi ahina'u paunai au nababai matoha po'o 'abana. Wai hanona pou'u namona patohinana haumi. Iamo taina e'u namo aha'i re'a, ia emi iuhubeau haukia apa'uakia ṉa tiho haukia weiakia au a'i tetara haona'u. 12 Au baiatamiai amiaho aonai ao'u abapahihina, hoa haeai haeai mai bata'u ta'u huri akakia mai hiabu hoakia ababai haukia tehore tebatohana'u au hanona Keriso ena iuhubeau hau'u ha. 13 Tirama ena marea haukia 'eka haeai haeaiai ṯemiaho haukia herekiai aka ababainakia haukia ihobokia mo wai heremiai ababai. Ia wai heremiai hanona 'ara'u a'i atabuna. Weiana hanona ababai ki'a raninai, e'u ki'a tomohina haona.

14 Bariu neiana hanona rani ibaihauna au aba'oru kabaki bakinimi, abomo au hanona a'i kabaro'arinimi. Pokina au hana wai mo nanuatae ainimi, ia emi kepu a'i nanuataeai. Haeamona miori hana hama hina ekia taba a'i kateba'oru, iamo hama hina haukia katehore miori ekia taba kateba'oru. 15 Ua buonai au hanona mai aonamo'u e'u taba ikoikiai kabenimi mai au kipo'u abomo kabaibeni aina'u wai ibaraimi paunai. E'u raona'au niapa'ua heremiai hanona emi raona'au keko'iko'i here'uai, u? Aha'i, ua a'i kehoma.

16 Wai ikoimiai to'iobina, weiana au hanona puma a'i abenimi, iamo hau baika ti'abi au hanona aba haoreanimi bai'oi ai abarewanimi. 17 Aea a'oi aihonimi? Auhunakia haukia herekiai a'oinimi emi taba a'inakia, u? Aha'i, to'iobina au weiana a'i ababaina. 18 Au Tito auhuna ewahi heremi aonai uaho'abaka ha abomo auhuna terarua tewahi, ba Tito e'oinimi emi taba ea'inakia, u? Aha'i, Tito mai au tararua hanona aomai hamonai ṯaka abomo taeara hamonai ṯaka'a.

19 Wai pa'e turaonana rani ikoinai ai hanona kipomai emai bero taearana heremiai ṯatabuna, u? Aha'i. Tirama wairanai ai hanona Keriso ena aka haumai 'abi neiakia ṯahinanakia, abomo taba ṯababai haukia ikoikiai hanona wai emai hau ki'ami ibaraimi paunai. 20 Au hanona ao'u niaro'ari, pokina kawahi raninai, katabu ahinimi au naraonanimi ihobonai 'ao aha'i, wai abomo au katotabu ahina'u wai turaonana'u ihobonai 'ao aha'i. Au ao'u niaro'ari taba neiakia heremiai a'i matabu ahinakia paunai, baiara mai wamuru, opuere mai ani ki'a, 'abi ki'a mai uahiuahi, apa mai baripuripu. 21 Au hanona ao'u niaro'ari, pokina kawahi mue raninai e'u Tirama kehore kebahaumaeana'u wairamiai, bo'okia 'uainai tebabai ki'a hoahoa 'opukiai, ekia nabau ki'ai mai ekia maha poreporeai a'i teraona kabe haukia paukiai kahai.

Copyright information for `RRO