2 Corinthians 13

Paulo Ehina benakia A'ikakauma Aonai Katemiaho.

Neiana hanona rani ibaihauna au kawahi heremi. Puka robenai tererena 'abana, “Beho ha hanona maha iha
(1) mahakiai teihana haukia
maearimakia rua 'ao aihau ekia 'abiai kahabatohana.”
Au e'u bakibaki ibaruana heremiai aonai 'uainai tobeho haumi abaraonanimi. 'A bariu atau'ai namiaho aonai harina maikoina haumi nabaraona muenimi. Au kawahi mue heremi hanona beho haumi ikoimiai puma katoa'ina. Wai ṯonuatae katobatohana Keriso hana au pina'uai ni'abi. Weiana to'iobina Keriso hanona ena aka wai heremiai a'i ni'abe'abe, ia ena hiabu heremiai hanona nitabura. 'Abi tohana Keriso hanona 'abe'abe paunai matiu ibiri ropo 'ubinai teahu 'arina, iamo bariu nimauri nemiaho Tirama ena hiabuai. 'Abi tohana Keriso ena mauri aonai ai abomo ṯa'abe'abe, ia emai baihatia'a heremiai hauna aonai Tirama ena hiabuai Keriso ena mauri aonai katamiaho katabarainimi.

Kipomi emi mauri tomoiha harainakia, abomo kipomi tomo'iobi harainimi wai hanona a'ikakauma aonai ṯomiaho 'ao aha'i. Wai to'iobina Keriso Iesu hanona emi mauri aonai nemiaho. Aha'i raninai wai hanona a'i tua'ikakaumai tohana. Au nanuatae wai kato'iobina ai hanona Keriso ena iuhubeau haumai tohamai. Ai Tirama herenai ṯabahuba'ari wai beho ha a'i katobabaina paunai. Ai Keriso ena iuhubeau haumai 'ao iuhubeau haumai aha'i re'a weiana hauna aomi a'i kebaro'arina, ia emai nuatae apa'uana hanona wai aka berokia katobabai. Ai hanona 'abi tohana ia'iki'ana akana ha a'i katababaina, ia ibaraina akana mo katababaina. Ai ṯa'abe'abe iamo wai tutabura hanona aomai ninamo. Ba ai ṯabahuba'ari wai katobero 'aunimi. 10 Weiana buonai atau'ai namiaho aonai 'abi neiakia narerenakia tiwahi heremi, weiana kawahi aonai Tirama hiabu ebena'u haunai a'i mahinabe pahihinimi. Hiabu neiana hauna emi a'ikakauma kebapa'uana ia a'i kea'i ki'ana.

'Abi Orena.

11 'Abi orenai, uaho'aba'u e, bariu hanona ikoimiai haparua. Katoaka tabura emi a'ikakaumai katobero 'aunimi. E'u noinoi 'abikia katoa'i taeanakia, ha ha aomi katehamomo abomo baibuai katomiaho. Ba raona'au mai baibua Tiramana hanona heremiai kemiaho.

12 Tirama ena banamoai ha ha katobanamonimi.

13 Tirama ena robe maearimakia ikoikiai ekia banamo 'abikia ṯeuhunakia heremiai.

Copyright information for `RRO