2 Corinthians 2

E'u raona abakorina hanona a'i kawahi heremi aomi a'i mehaiara taearanai. Pokina au wai aomi kabahaiarana hanona tai kehore au kebaonamona'u? Ia wai mo naiami aomi aba abahaiarana haumi. Weiana paunai marere naiana arerena, au kawahi raninai wai au katobaonamona'u haumi aomi a'i mabahaiarana marikina. Pokina au a'iobi haraina au kaonamo hanona wai ikoimiai abomo katoaonamo. Arere benimi raninai ao'u ehaiara abomo epuma maha'u mai beina, weiana hanona aomi kabahaiarana paunai aha'i ia kaba'iobinimi au wai naraona'au ainimi.

Heremiai Beho Tebabai Haukia Ekia Beho Katohina Hao.

Hau ha ehore 'abana aona ebahaiarana hanona au ao'u mo a'i ebahaiarana ia wai ikoimiai aomi ebahaiara 'apuana. Au a'i ka'abi pahihi ki'a baha ia herenai. Hau weiana ena ki'a 'arana wai bo'omi tohore puma tobena hanona aba etaina. Bariu hanona ena ki'a katohina hao abomo aona katobataburana, aona a'i mebahaiara ki'a bahana ta'una. Ua buonai au wai nanoinimi, wai ia turaona'auai tohana hoana katobaihana. Marere weiana arere benimi ena poki tohana hanona au ka'iobina aia'u tuka'ai tohana rani ikoinai, 'ao aha'i. 10 Wai hau ha ena ki'a katohina hao hanona au abomo ena ki'a kahina hao. Au—ia kahina hao paunai—ena ki'a ahina hao weiana hanona Keriso wairanai ababaina wai paumiai. 11 Weiana hanona Satani kehore a'i me'oinaka marikina, pokina aika hanona ena baihobo akakia aba ha'iobinakia.

Paulo Ena Nuatae Tito Keihana.

12 Au aeao Toroa aiarana Keriso ena pou namona kairoro aina aonai taeara ikaikau au weia Obiapaka ena aka kababaina. 13 Ia ao'u hanona a'i enamo pokina uaho'abaka Tito weia a'i atabu ahina, haparua ahinana maearima weia haukia herekiai ba aeao Makedonia.

Aika Hanona Timi Namona Keriso Herenai Nimai.

14 Iamo Tirama namo 'abina nabena pokina Keriso nihore rani ikoinai ne'uai ainamai ena mauri taburana aonai katamiaho, ai Keriso pouna namona katairoro aina kate'iobina 'eka maikoinai matoha timi namona nirama otaraina 'abana. 15 Ai hanona timi ha 'abana Tirama wairanai Keriso herenai nimai weiakia timauri mai ti'akauma haukia baiatakiai. 16 Weiakia ti'akauma haukia herekiai ai hanona timi ki'a obona 'ari kemaiaina, weiakia timauri haukia herekiai ai hanona timi namona mauri kemaiaina. Tai etaina aka neiana kebabaina? 17 Ai hanona bo'okia 'abakia aha'i, ia hanona Tirama ena 'abi kawakawa tabanai tibaona, 'a ai hanona 'abi tohana ṯairoro aina mai aomai tohanai Tirama wairanai mai Keriso aonai ihobona Tirama euhunakia haukia 'abana.

Copyright information for `RRO