2 Corinthians 3

'Abi'uai Mahamahana Ena Aka Haukia.

Turaonana ai kipomai ṯapai muenamai, u? 'Ao baika tibabaina 'abana, baika herekiai ai ibanamomai marerekia katanuatae ainakia kata'i katawahi heremi, 'ao wai heremiai ibanamomai marerekia kata'i kataeao baika herekia? Aha'i 'akina. Wai hanona ai emai marere, aomaiai tererena maearima ikoikiai ṯe'iobina abomo ṯetuabina. Ewaira tina harai wai hanona Keriso ena marere, ai tamaiaina, umu ai a'i ererena ia mauri Tiramana ena Auba Robeai ererena, pihara ahanai a'i ererena ia maearima aonai ererena.

Ai ṉa ṯapa aiho pokina Tirama wairanai weiana ṯabatohana Keriso paunai. Ai hanona a'i ṯa'abi kipomai emai taburai aka neiana ṯababaina, 'a tabura weiana hanona Tirama herenai nimai. Tirama ehore 'abi'uai apa'uana mahamahana akana katababaina haukiai ebaonamai, 'abi'uai mahamahana neiana hanona rauhubu pukanai tererena hauna aha'i ia Auba Robe 'euna. Rauhubu irere hauna hanona 'ari kemaiaina ia Auba Robe hanona mauri kebenaka.

Rauhubu pihara ahanai ererenakia ba Mose ebena raninai Tirama ena nuabi ewaira tina Mose wairanai ea, ea ki'a baha buonai Isaraela haukia a'i teiha 'ariai 'ariaina, ba rani a'i ehoma'a ea weiana mahari mahari e'akauma. Rauhubu weiana 'ari nimaiaina hauna nuabi uahomana aonai emai raninai, Auba Robe ena aka weiana mauri nimaiaina hauna nuabina hanona aea keapa'ua aiho! Maearima beho 'ekakiai kehorotina akana enuabi raninai maearima bero kebenakia akana nuabina hanona aea keapa'ua aiho! 10 Nuabi 'uaina hauna enuabi, iamo nuabi apa'uana mahamahana emai hauna paunai nuabi weiana hanona matoha a'i enuabi. 11 Taba emiaho 'apua hauna mai nuabina raninai, kemiaho banaibanai tabana nuabina hanona aea keapa'ua aiho!

12 Emai buabeni neiana paunai ṯa'abi tabura. 13 Mose hanona mukoai wairana e'aeana pokina Isaraela haukia ea weiana ni'akauma hauna a'i temeihana paunai. Ai hanona aka uahomana a'i ṯababaina. 14 Aokia hanona tekaiabu toha abomo bariu rani neianai rauhubu 'ai'aina pukana tetuabina aonai ia aokia hanona muko hamona weianai tekaiabunakia. Hau ha Keriso ena mauri aonai ketoto hanona muko weiana kekapare. 15 Bariu rani neianai abomo Mose ena rauhubu katetuabina raninai, muko hanona aokia nikaiabu ohona mo. 16 Ia hau ha keao Obiapaka herena raninai, muko ia herenai hauna aba ia'i obo. 17 Obiapaka hanona Auba, ba Obiapaka Aubana ae'eai hanona aika rauhubu herenai ha'abaea. 18 Aika ikoikai wairakai muko keirubu Obiapaka ena nuabi kahabawaira tinana matoha oreore 'abana, ba aokai Obiapaka Aubana niaka hanona aika ia ihobo ihobonai nahaeao nuabi niapa'ua hao apa'ua hao hauna aonai. Obiapaka hanona Auba, ia nihore aka neiana nibabaina.

Copyright information for `RRO