2 Corinthians 4

Kepu Namona Puou Aonai 'Abana.

Tirama ena aoko'o ai aka neiana ebenamai ṯababaina, ua buonai ai aomai a'i ni'abe'abe. Ai bunianai haumaea akakia tababai haukia aba tane'e, ai bai'oi akakia a'i ṯababai abomo Tirama ena 'abi a'i ṯahina haeaina. Ia 'abi tohana ṯahina karahi haraina, weianai maearima aokia tohanai kate'iobina ai maearima aea homamai Tirama wairanai. Ia pou namona ṯairoro aina hauna maearima herekiai ebuni raninai, pa'e weiakia mo kate'ari haukia herekiai ebuni. Satani hanopaka neiana tiramana nihore a'i tia'ikakauma haukia aokia nikaiabunakia paunai, pou namona eana weiana Keriso ena nuabiai nibawaira tinana hauna a'i ṯeiha tinana. Keriso hanona Tirama ihobo ihobona hauna.

Ai kipomai poumai a'i ṯairoro aina, ia ai ṯairoro ṯa'abi Iesu Keriso hanona Obiapaka, abomo ai hanona emi ta'ara'i haumai Iesu paunai. Tirama e'abi etibaha, “Wapura aonai ea merama.” Ba Tirama weiana ehore ena eai ai aomai ebaeana, Tirama ena nuabi Keriso wairanai ewaira tina hauna obona ṯaobo mai taihana.

Ai hanona puou 'abana, aomai kepu namona neiana nemiaho, weiana nihore nibaihanakia hiabu apa'uana hanona Tirama herenai nimai, ia ai heremai ai a'i nimai. Taeara bo'okia haeai haeai ai tibatetuanamai iamo a'i ṯa'eho, taba bo'okia aomai tibaro'arinakia iamo aomai a'i ni'abe'abe. Bo'okia ti'oatanamai iamo Tirama ai a'i ehabonamai, rani bo'okia tiahunamai tiba'ehonamai iamo a'i ṯaki'a. 10 Nahomanai rani ikoinai hauanimaiai Iesu ena 'ari ṯabuana, weiana hanona Iesu ena mauri ai hauanimaiai nemiaho hauna kewaira tina paunai. 11 Ai ṯamiaho emai mauri aonai rani ikoinai Iesu paunai 'ari ṯawairana, weiana hanona ai hauanimai neiana ke'ari hauna aonai Iesu ena mauri kewaira tina. 12 Weiana paunai 'ari hanona ai aomaiai niaka, ia mauri hanona wai aomiai niaka.

13 Puka robenai ṉa erere aihona, “Au a'ikakauma paunai, a'abi.” A'ikakauma hoana hamona weianai, ai abomo ṯa'ikakauma paunai, ṯa'abi. 14 Ai ṯa'iobina Tirama, eka Obiapaka Iesu 'ari ai ebamikirina hauna, kehore ai abomo Iesu kipokia kebamikiri haeamonamai, ba wai mai ai kipokia keaoainaka ia herenai kahakoroti. 15 Taba neiakia ikoikiai hanona wai emi namo paunai ṯababainakia, weiana Tirama ena aoko'o hoana maearima bo'ona bo'ona ketabu ahinakia, ba namo 'abikia bo'ona Tirama katebena, atana katea'i taeana.

A'ikakauma Taearanai Nahamauri.

16 Ua buonai aomai a'i nira'ora'o. Hauanimai hanona ni'abe'abe, iamo aomai hanona rani ha ha nimaha maha. 17 Hau haiara papana neiana bariu rani papana ṯahoaina hauna kehore nuabi rarina 'akina mai banaibanaina hauna kemaiaina, nuabi weiana hanona eapa'ua ki'a baha ba hau haiara neiana. 18 Ua buonai mahaka hanona taba nahaihanakia haukia herekiai a'i kemiaho ia a'i naha ihanakia tabakia haukia kahaiha, pokina nahaihanakia tabakia hanona a'i katemiaho homa'a ia a'i nahaihanakia tabakia hanona katemiaho banaibanai.

Copyright information for `RRO