2 Corinthians 5

Hauanika hanona itu 'abana, aika ha'iobina eka itu neia hanopakai nahamiaho aina hauna katekakina kupa ai itu ha Tirama kehore kebenaka, weiana hanona maearima imakiai a'i tebabaina ia Tirama kipona ebabaina ituna kemiaho banaibanai. Aika bariu hauanika ituna neianai nahamiaho aina naha'arara 'arara, eka nuatae apa'uana hanona eka itu kupai hauna weiana mauri hauanina pahabatotona habuni 'abana. Aika habuni weiakia kahaba totonakia raninai, mai hauka a'i katetabu ahinaka. Hanopaka ituna hauanika neianai nahamiaho oho aonai nahapuma hoai naha'arara 'arara hanona hanopakai hauanika habunina pahabakuri ahina paunai aha'i, ia mauri hauanina habunina kupai hauna pahabatotona paunai, weiana mauri hauanina kehore 'ari hauanina 'ekana kea'ina mauri banaibanai hauaninai keao. Tirama hanona aka neiana aika 'eukai eba'oruna, ia ehore Auba Robe ebenaka aka neiana wairai kerama hauna ibatohana.

Ua buonai aika rani ikoinai aoka nitabura. Aika ha'iobina hauanika neianai nahamiaho aonai Obiapaka nemiaho 'ekana herekai hanona atau'ai. Aika hanona a'ikakauma taearanai nahamauri, ia taba nahaiha paukiai aha'i. Aika aoka nitabura abomo eka nuatae tohana hauanika ituna neiana kahahabona kahaeao Obiapaka kipokia kahamiaho. Hauanika ituna neianai kahamiaho 'ao kahahabona, 'abi ṉa aha'i, eka nuatae apa'uana tohana hanona Obiapaka aona kahabaonamona. 10 Pokina aika ikoikai Keriso ena bakai apa'uana wairanai kahakoroti kebabakainaka, ha ha namo 'ao ki'a hauani maurinai hababai ihobonai 'arana kaha'ina.

Baibua Akana Kahababaina.

11 Ai ṯa'iobina Obiapaka aea kahata'uai aihona paunai maearima ṯabahi ahinakia. Tirama e'iobi harainamai, ba au nabuabenimi wai abomo aomi tohanai ua pato'iobi aihonamai. 12 Ai hanona heremiai kipomai ibanamomai a'i ṯahina muena, ia ai hanona wai bero namona ṯabenimi katoapainamai, ba weiakia maearima ihaihana mo tiapaina ia aokia a'i tiraona harai haukia ekia 'abi katobamuena. 13 Emai babai mai emai 'abi'abi matoha po'o haukia 'abana raninai weiana hanona Tirama atana paunai, ia ai ṯaotipa raninai weiana hanona wai paumiai. 14 Weiana hanona Keriso ena raona'au ehore ai ebahi ahinamai. Ai ṯa'iobi haraina hau hamona aika ikoikai paukai e'ari, weiana anina aika ikoikai ia kipokia ha'ari. 15 Keriso maearima ikoikiai paukiai e'ari weiana hanona bariu ṯemiaho haukia ia kipokia ekia miahoai a'i katemauri, 'a Keriso ia paukiai e'ari haeamona emikiri hauna paunai katemauri.

16 Ua buonai bariu rani neianai niaoaina ai hau ha hanopaka ena raonaraona taearanai a'i kata'uahina, 'uainai Keriso hanona ua ta'uahi aihona ia bariu hanona ua homana a'i ṯaraonana. 17 Hau ha Keriso aonai nemiaho raninai, ia hanona aba maearima mahamahana, mauri 'ai'aina aba ekapare ia aba maearima mahamahanai eao. 18 Taba neiakia ikoinai hanona Tirama ebabainakia. Tirama ehore ia mai aika baiataka ebabaibuana Keriso paunai, ba baibua akana ebenaka maearima kahamai ainakia ia ena hauai kateao. 19 Tirama ehore Keriso aonai ia mai hanopaka maearimakia baiatakia ebabaibuana, maearima ekia ki'a a'i etuabinakia. Ba baibua 'abina neiana ebenamai katahinana. 20 Ua buonai ai hanona Keriso pinanai ṯaeao, Tirama hanona ai pinamaiai nehina benimi. Ai Keriso atanai wai ṯahina benimi. Wai Tirama kipokia katobaibua. 21 Keriso hanona ki'a hauna aha'i, 'a aika paukai Tirama ehore ki'a haunai
(21) 'aoki'a ia'i obo tabanai
ebaona, weiana aika hanona Keriso aonai bero haukai kahaeao Tirama wairanai.

Copyright information for `RRO