2 Corinthians 6

Tirama Ena Aka Haukia Hanona Atetua Aokiai Katebapahihi.

Ai Tirama kipokia ṯaka haeamo haumai ṯabahi ahinimi, Tirama ena aoko'o hoana toa'ina hauna a'i katobaki'ana. Pokina Tirama e'abi etibaha,

“E'u nuatae ranina tohanai
aiami aona,
abomo bamauri beraurana tohanai
abarainimi.”
Isa 49.8

Au wai nahina benimi Tirama ena nuatae ranina weiana hanona bariu, bamauri beraurana weiana abomo bariu.

Hau ha aona a'i tamabakai'au kai'auna, weiana maearima emai aka beho a'i katetabu ahina paunai. Ia wairakiai ai kipomai tabatohanamai ai Tirama ena aka haumai taeara haeai haeai ikoikiai aokiai, weiakia ao aro'ari, hau haiara, mai atetua aokiai tabapahihi, te'atinamai, teba wapuranamai abomo to'ukiai tehari abunamai, taka 'ari, a'i taparua harai abomo mare'a ta'ari, emai robeai, aotipai, bapahihiai abomo hoahoa namokiai, Auba Robe taburanai mai maearima iraona'auaikiai maearima tabaihanakia ai Tirama ena ta'ara'i haumai. 'Abi tohana tahina karahina, mai Tirama ena hiabuai taka. Bero akakia hanona emai huari tabakia imamai abira abirai ta'inakia.

Baika atamai tea'i taeana baika atamai tea'i ki'ana, tebapo'onamai abomo temariki ainamai, iamo ai Tirama ena aka haumaiai taeao. Maearima bai'oi haumaiai tibaonamai, iamo ai hanona 'abi tohana ṯahinana. Maearima a'i ṯe'iobinamai, ia Tirama ne'iobinamai. Maearima tiraonana aba ṯa'ari, ia maurimaiai ṯamiaho. Puma rarina tibahoainamai, ia a'i ta'ari baihana. 10 Aomai tibahaihaina ia rani ikoinai ṯaonamo. Uraru haumai 'abana ia maearima bo'okia ṯabaobianakia. Heremai taba aha'i moioina, 'a taba ikoikiai hanona ai 'eumaiai ṯemiaho.

11 Emai hau Korinto ai haumi e, taba ikoikiai wairamiai tahina pounakia, aomai ikoinai heremiai tabawaira tinana. 12 Ai hanona wai ṯaoko'o ainimi ia wai hanona ai a'i tuaoko'o ainamai. 13 Au wai nahina benimi matoha naha'u 'abana, ai ṯababai heremiai ihobona pato babaina heremaiai, aomi ikoinai heremaiai katobawaira tinana.

Aika Hanona Mauri Tiramana Ena Marea Robena.

14 A'i tia'ikakauma haukia kipokia a'i katobahaeamo. Bero mai ki'a aea katebahamomo aiho? Ea mai wapura hanona a'i katemiaho hamomo. 15 Keriso mai Tiaporo aokia aea katebahamomo aiho? A'ikakauma hauna mai a'i nia'ikakauma hauna ohi ekia raona hanona hamonai a'i kemiaho. 16 Tirama ena marea robe mai kaiba'uku terarua hanona aea katebahamomo aiho? Aika hanona mauri Tiramana ena marea robena. Tirama kipona ṉa e'abi aiho,

“Au hanona ia kipokia katamiaho
oioi, abomo a'i kahabonakia.
Au hanona ia ekia Tiramai kaeao,
ia hanona au e'u maearimai kateao.”
Lev 26.12

17 Ua buonai Tirama e'abi etibaha,

“Wai hanona ia tomohabonakia
herekiai tomokapare.
Opu akakia a'i katobabai.
Ba au wai ka'i taeanimi.
Isa 52.11; Esk 20.34, 41

Au hanona wai Hamamiai kaeao,
wai hanona au naha'u haukia
mai babi'ekia ai katoao.
Tabura ikoinai Obiapakana,
e'u 'abi neiana.”
18 2Sam 7.14

Copyright information for `RRO