2 Corinthians 7

Ua buonai, e'u raona'au haumi ikoimiai e, 'abi'uai neiana herekai ebabaina paunai, hauanika mai aubaka tibaopunakia tabakia ikoikiai herekiai kahakapare eka mauri kahabamaha mahanakia, 'a Tirama kahamariki aina eka mauri maikoina ia kahabena kaharobe.

Paulo Ena Aonamo Korinto A'ikakauma Haukia Paukiai.

'Ekamai katohorena aomiai. Ai hau ha herenai beho a'i tababaina, hau ha ena a'ikakauma a'i ta'i ki'ana, abomo hau ha a'i ta'oina ena taba a'i ta'i. 'Abi neiana nahinana hanona puma kabenimi paunai aha'i. Ia 'uainai ahina benimi 'abana, ai katamauri 'ao kata'ari re'a wai hanona rani ikoinai aomaiai katomiaho. Au hanona wai ṉa'i taeanimi mai napai ki'a bahanimi, ua buonai emai hauhaiara aokiai ao'u nitabura abomo naonamo ki'a baha.

Ai Makedonia ai takara'au raninai abomo a'i tarai 'apua, atetua haeai haeai aokiai tamiaho, baika kipokia tabaiara, aomai mai ta'umai tamiaho. 'A ao 'abe'abe haukia aokia niba taburanakia Tiramana ehore Tito euhuna heremaiai ba aomai eba taburanakia. Weiana ena mai mo aha'i, ia wai aona aea tobatabura aihona pouna taona hanona aomai etabura, abomo ṯonuatae katoihana'u, here'uai tobabai ki'a haunai turaona kabe mai emi aka tabura au pau'uai hauna pouna ehina benamai hanona e'u aonamo eapa'ua ki'a baha.

E'u marere weiana atiu ahina heremiai hauna aomi ebaro'arina re'a, bariu au weiana a'i na'arara aina. 'Uainai, rani papana a'arara aina pokina araonana marere weiana aomi ebaro'arina. Ia bariu hanona ao'u ninamo. Weiana aomi tearo'ari paunai aha'i, ia emi ao aro'ari ehore ebaraona kabenimi paunai naonamo. Wai aomi tearo'ari hanona Tirama ena nuataeai erama, ua buonai ai paumaiai ki'a ha a'i totabu ahina. 10 Ao aro'ari weiana Tirama ena nuataeai nirama hauna hanona maearima aona nibahaeaina nibaraona kabena bamauri ketabu ahina, weiana hauna a'i kaha'arara aina. Ia ao aro'ari hanopaka ena nuatae paunai nirama hauna hanona 'ari kebaramana. 11 Ao aro'ari neiana Tirama ena nuataeai erama hauna paunai heremiai ebaramanakia tabakia katoraona harainakia. Toaka harai, emi beho aha'i hauna tobatoha haraina, beho topuere aina, Tirama tota'u aina, raona'au nuataenai toaka, beho tobaberonakia. Wai 'eka ikoikiai emi beho aha'i hauna tobawaira tinana.

12 Au arere benimi hanona beho ebabaina hauna 'ao herenai beho erama hauna paunai aha'i, 'a Tirama wairanai wai aea turaona'auai ki'a bahanamai hauna kewaira tina paunai arere benimi. 13 Weiana ehore aomai ebatabura haraina.

Weiana mo aha'i, Tito ena aonamo paunai aomai abomo enamo ki'a baha pokina wai tobaraina aona toba namona paunai.
14 'Uainai au Tito wairanai apainimi, ba wai au a'i tobahaumaeana'u. Tahina benimi tabakia ikoikiai hanona 'abi tohakia, ihobonai mo tobatohana ai Tito wairanai tapainimi hauna hanona 'abi tohana. 15 Tito ena raona'au heremiai hauna niapa'ua ki'a baha, pokina ia niraona 'inina wai ikoimiai aiana toka'aina abomo toa'i taeana mai ta'umi mai marikimi. 16 E'u aonamo eapa'ua pokina a'iobi harai ki'a bahanimi wai emi hoahoa tenamo.

Copyright information for `RRO