2 Corinthians 8

Makedonia A'ikakauma Haukia Mai Aonamokia Beruberu Tebaibeni.

Uaho'abamai e, ai ṯaba'iobinimi Tirama hanona ena aoko'o hoana ia ena marea maearimakia Makedoniai haukia ebenakia. Ia hau haiara rarina aonai ṯemiaho abomo ṯeuraru ki'a baha, iamo mai aonamokia beruberu bo'ona tebaibeni. Au wai heremiai ia nabatohanakia, taba herekiai hauna bo'ona tebaibeniaina, abomo kipokia ekia nuataeai tebaibeni banaina. Ia rani bo'ona tenoinamai, ia abokiamo Tirama ena maearima Ierusalemai haukia ibaraikia akana katebabaina. Ekia baibeni weiana hanona eapa'ua ki'a baha ba ai taraonana hauna. Kori'uaina hanona kipokia tebaibeni ainakia Obiapaka 'eunai kateao, haeamona Tirama ena nuataeai kipokia tebaibeni ainakia ai 'eumaiai kateao.

Weiana buonai Tito tanoina, ia aba beruberu akana neiana baiatamiai ea'i ramana paunai, kebarainimi keaomo aka neiana katobaorena. Taba ikoikiai hana tubabai harainakia, emi a'ikakaumai, emi 'abiai, emi 'iobiai, emi nuataeai, abomo emi raona'au heremaiai haunai. Ua buonai ai ṯanuatae beruberu akana neiana abomo katobabai haraina.

Au rauhubu ha'i nahorotina. Ia e'u nuatae hanona baika ekia baraibarai aea homana hauna kabawaira tinana heremiai ba ka'iobina wai emi raona'au hanona tohana. Wai aba to'iobina eka Obiapaka Iesu Keriso ena aoko'o hoana aea eapa'ua aiho. Ia hanona obia hauna, ia wai paumiai uraru haunai eao, pokina ena uraruai wai kebaobianimi.

10 Au e'u raona baraibarai akana neiana herenai hana ṉahomana, wai taba ihau murikai toa'i ramana hauna patobaorena hana mai emi namo. Aka neiana hanona wai toa'i rama 'uaina abomo tobabaina mai aomi ikoinai. 11 Ua buonai bariu aka neiana katobabaina keaomo katobaorena. Ia'iramana tonuatae aina paunai heremiai ṯemiaho tabakia katoba orena. 12 Wai katobaibeni mai nuataemi raninai, Tirama kehore wai heremiai ṯemiaho tabakia katobena haukia kea'i taeanakia, 'a taba heremiai aha'i hauna robana a'i keahuna.

13 Wai heremiai kepuma ba baika herekiai ke'ama'ama, weiana hanona e'u nuatae aha'i. Ia nanuatae ha ha ikoikai kahaihobo. 14 Bariu rani neianai heremi taba tebo'o haumi tekapu haukia katobarainakia, ba wai emi kapu raninai ia ekia taba katebo'o aonai wai katebarainimi. Weiana ikoikiai baraibarai ihobona kaha'ina. 15 Puka robenai aba ererena 'abana, “Bo'ona ebararo hauna 'euna a'i ebo'o ki'a baha, bita mo ebararo hauna 'euna a'i ebita 'aki.”

Paulo Aka Haukia Tito Mai 'Abana Ohi Euhunakia Teao Korinto.

16 Tirama namo 'abina nabena, pokina emai nuatae katabarainimi hauna ihobonai Tito abomo nenuatae. 17 Emai noi ia kewahi heremiai hauna ea'i taeana. Weiana emai noi paunai mo aha'i, ia kipona enuatae ki'a baha kewahi heremi. 18 Uaho'abaka ha ṯauhuna Tito ohi tiwahi, ia hanona pou namona neiroro aina paunai Tirama ena marea maearima ikoikiai tibanamona hauna. 19 Weiana mo aha'i, ia hanona Tirama ena marea haukia tehore tea'i taeana ai ke'abanamai kebarainamai, kipokia eka raona'au baibeni monina neiana kataeaoaina Ierusalema. Weiana hanona eka nuatae baraibarai akana kewaira tina Obiapaka ena nuabi paunai. 20 Ai ṯa'ima harainamai pokina ai raona'au baibeni monina rarina neiana kata'imana aonai hau ha beho ha a'i metabu ahina a'i me'abi ki'a paunai. 21 Ai ṯanuatae aka namona mai berona katababaina Obiapaka mo wairanai aha'i ia maearima wairakiai abomo.

22 Ba uaho'abaka haeai ha abomo ṯauhuna kipokia tiwahi, rani bo'okia tahobona ba taihana ia hanona ena nuataeai ebaraibarai. Bariu ia aba e'iobi harainimi aonai nenuatae ki'a baha kebaraibarai.

23 Tito hanona au 'aba'u ṯaka haeamo wai ibaraimi. Mai uaho'abaka weiakia ia kipokia tiwahi haukia hanona Tirama ena marea haukia tea'i taeanakia haukia Keriso ena nuabi katebawaira tinana paunai. 24 Ua buonai emi raona'au hoana katoba ihanakia, weiana Tirama ena marea haukia ikoikiai katebatohana abomo kate'iobina wai tapainimi hanona ebero.

Copyright information for `RRO