2 Corinthians 9

Baibeni Akana Katobabaina Tirama Ena Maearima Ibaraikia.

Tirama ena marea maearima robekia Iudeai haukia ibaraikia akana pouna karere benimi hanona a'i nanuatae. Pokina au a'iobina wai tonuatae katobaraibarai, ba a'ikakauma haukia Makedoniai haukia wairakiai apainimi, a'abi atibaha, “Akaia haukia hanona aba ihau murikai teba'oru katebaibeni.” Emi baibeni taburana weiana ehore ebahi ahinakia katebaibeni. Bariu uaho'abaka neiakia nauhunakia tiwahi ena poki hanona emai apa wai ahamiai hauna anina a'i meaha'i paunai. 'A au ahina benimi ihobonai wai emi baibeni tabana hanona katoba'oruna. Weiana Makedonia haukia baika kipokia patawahi ba pateihanimi a'i toba'oru raninai, wai patohaumaea mo aha'i, tapainimi hauna paunai ai patahaumaea ki'a. Ua buonai au araonana kenamo uaho'abaka neiakia kanoinakia kate'uai katewahi heremi emi beruberu tabana to'uahi 'uaina hauna katoba'oruna. Weiana ai katakara'au aonai baraibarai tabana hanona aba e'oru, weiana kehore kebawaira tinana wai tobaibeni hanona mai aomi ikoinai, ia bahi ahi paunai aha'i.

Katoraona haraina, ube bita 'aki kebatonakia hauna aniani bita 'aki mo keu'aunakia, 'a ube bo'ona kebato hauna aniani bo'ona keu'aunakia. Wai ha ha kipomi emi nuatae ihobonai katobaibeni, ia mai 'arara 'ararami 'ao bahiahi paunai a'i katobaibeni. Pokina Tirama hanona maearima aona namonai nibaibeni hauna niraona'au aina. Tirama hanona herenai etaina ena aoko'o hoana kebenimi hanona kebeni banainimi, ba rani ikoinai taba namokia heremiai kebo'o, weianai wai emi baraibarai akakia namokia bo'ona katobabainakia. Puka robenai tererena 'abana etibaha,

“Ia nihore taba namokia bo'okia
uraru haukia nibenakia aona
mai beruberunai,
ena aka bero hanona kemiaho
banaibanai.”
Sal 112.9

10 Tirama weiana nihore biraura hauna ube nibena mai aniani nibena hauna kehore ube bo'ona kebenimi katobato, keba'omunakia, emi aka namokia buabuakia bo'okia kebaramanakia. 11 Ia wai heremiai taba ikoikiai kebabo'onakia ba katobaibeni rani ikoinai. Weiana emi beruberu tabakia kataeaoainakia herekiai hanona maearima bo'ona namo 'abina katehinana Tirama herenai. 12 Baibeni akana neiana tubabaina hanona Tirama ena maearima robekia ibaraikia akana mo a'i nibabaina, 'a aka neiana kehore maearima bo'ona abomo namo 'abina Tirama katebena. 13 Emi baibeni akana neiana nihore Keriso ena pou namona ṯohina pouna mai akana tubabaina hauna nibatohana, abomo emi beruberu akana ia herekiai mai maearima ikoikiai herekiai hauna nibatohana, weiana paunai maearima Tirama katebanamona. 14 Kate bahuba'ari wai ahamiai raninai, kateraona ki'a bahanimi pokina Tirama ena aoko'o hoana apa'uana wai heremiai paunai. 15 Namo 'abina Tirama kahabena ena beruberu apa'uana herekai hauna paunai, beruberu weiana pouna 'abiai kahahina hina haraina hanona a'i ketaina.

Copyright information for `RRO