2 Thessalonians 1

Banamo 'Abina.

Au Paulo, Sila
(1) 'aoSiluano
mai Timoteo emai marere ṯarerena niwahi marea robe haumi Tesalonikai ṯomiaho haumi heremi, wai hanona Tirama Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso 'eukia.

Ṯabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho.

Keriso Kemai Bero Akana Kebabaina.

Uaho'abamai e, ai wai paumiai rani ikoikiai Tirama namo 'abina ṯabena, weiana hanona ebero pokina wai emi a'ikakauma hanona niapa'ua hao apa'ua hao, mai emi raona'au ha ha heremiai mai 'abami herekiai hanona nikara'au niao. Hau haiara ikoikiai mai baihobo ikoikiai aokiai tubapahihi abomo emi a'ikakauma a'i tuhabona, weiakia haukia Tirama ena marea ha ha haukia wairakiai ṯapainakia.

Taba neiakia ikoikiai tibawaira tinana hanona Tirama ena bakaiai tebero. Wai Tirama ena obia aiarana paunai bariu haiara tuhoaina, ia keao puana hanona wai bero katoa'ina Tirama ena obia aiarana haumi. Tirama hanona mai ena bero. Ia kehore weiakia wai teba haiaranimi haukia 'arakia kebamuenakia keba haiaranakia. Haiara tuhoaina haumi wai ai kipokia 'araka kebenaka kaharai. Obiapaka Iesu kupai kewaira tina ena aneru taburakia kipokia katemai raninai neiana hanona kerama. Ia kemai mai iruba upana, weiakia Tirama a'i ṯe'iobina haukia mai eka Obiapaka Iesu ena pou namona aiana a'i tika'aina haukia hanona puma kebahoainakia. Ia katehaiara banaibanai mai puma katehoaina abomo katekatu'a baihana Obiapaka wairanai mai ena hiabu nuabina herenai. 10 Obiapaka kemai beraurana weianai ena maearima robekia katekuti aina mai weiakia tea'ikakaumana haukia ikoikiai katebanamona. Weiana aonai wai abomimo baiatakiai weia pokina pou tahinana wai heremiai hanona toa'ikakaumana.

11 Neiana ṯaraonana paunai, ai wai ahamiai ṯabahuba'ari to'ona, weiana eka Tirama kehore miaho banaibanai haumiai kebaonimi ena apari ihobonai, mai ia kehore ena hiabuai emi hoahoa anikia namokia kebaramanakia mai emi a'ikakauma akakia ikoikiai kebatohanakia. 12 Taeara neianai eka Obiapaka Iesu atana wai paumiai katebanamona, ba ia paunai wai katebanamonimi, eka Tirama mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana paunai.

Copyright information for `RRO