2 Thessalonians 2

Hau Pairipairi Tiaporo Kewaira Tina.

Uaho'abamai e, eka Obiapaka Iesu Keriso ena muemai abomo aika ibararoka ia herenai hauna pouna ṯahinana, ba ṯanoinimi, aomi a'i katenoanoa, mahabanai 'abikia 'ao 'abi baika 'ao marere heremai ai ewahi ṉa tiho ti'abi Obiapaka ena beraura aba emai hanona wai a'i kebata'unimi 'ao nuami a'i ketae. Hau ha taeara neianai a'i ke'oinimi. Pokina beraura weiana hanona a'i kemai baha keaomo maearima Tirama katemurina kate'oata 'uaina ba hau pairipairi tiaporo kewaira tina, ia keao 'ekana hanona haiara banaibanai 'ekana. Ia hanona maearima ṯekuti ainakia tabakia ikoikiai mai tiaparinakia tirama ṉa tiho haukia ke'oatanakia, ia kipona kehorotina neiakia ikoikiai arakiai abomo keao Tirama ena marea robe aonai kemiati ba ke'abi ia kipona hanona Tirama.

Au wai heremiai raninai taba neiakia ikoikiai ahinabe ainimi, weiana wai a'i turaona 'ininakia, u? Abomo bariu wai aba to'iobina hiabu tabana nihore ia nia'i 'inina weiana keaomo ia ena rani tohanai hau weiana kewaira tina. Pokina hau pairipairi tiaporo ena hiabu aba niaka bunianai, 'a ia weiana bariu nia'i 'inina hauna kea'i 'inina keaomo ia kehe pare. Ba hau pairipairi tiaporo kewaira tina, iamo Obiapaka Iesu kemai raninai pinana maeabunai tiaporo keahu 'arina mai ena nuabiai kebapuana. Hau pairipairi hanona Satani ena hiabuai kemai hiabu bai'oikia haeai haeai, babai bai'oikia mai hoa apa'uakia bai'oikia kebabai, 10 mai aka ki'a obokia haeai haeai ai ni'oinakia ia hanona kate'ari haukia. Ia kate'ari pokina 'abi tohana weiana mauri kebaibeni hauna iraona'au aina teubo aina. 11 Pokina neiana buonai Tirama ehore ahurea raonana hiabuna aokiai ehorotina keaka, ia bai'oi weiana katea'i taeana. 12 Weiana 'abi tohana a'i tea'ikakaumana haukia mai ki'a teaonamo aina haukia ikoikiai hanona puma katehoaina.

Tirama Etina'animi Bamauri Katoa'ina.

13 Uaho'abamai e, wai Obiapaka niraona'au ainimi haumi, ai wai paumiai rani ikoinai mo Tirama namo 'abina katabena, pokina popounai Tirama etina'animi,
(13) 'aoTirama etina'animi ena buabua kori'uainai
ba mauri katoa'ina Auba Robe ena hiabuai, mai emi a'ikakauma weiana 'abi tohana herenai haunai wai Tirama ena maearima robekiai katoao.
14 Tirama ehore pou namona weiana ai heremiai tairoro aina haunai eaparinimi tomai mauri robena neianai, weiana emi itau eka Obiapaka Iesu Keriso ena nuabi aonai katoa'ina. 15 Ua buonai uaho'abamai e, katokori 'ini, mai emai ba'iobi 'abikia tairoroai pinamaiai tahina 'ao marere ai tabenimi haukia kato'ini benakia.

16 Eka Obiapaka Iesu Keriso mai aika Hamaka Tirama ṯanoinakia, ia hanona eraona'au ainaka ena aoko'o hoana aonai batabura banaibanai mai buabeni namona ebenaka, 17 ia kehore aomi kebakirona mai kebataburana rani ikoinai aka namokia katobabai mai 'abi namokia katohina.

Copyright information for `RRO