2 Thessalonians 3

Ai Paumaiai Katobahuba'ari.

Uaho'abamai e, orenai ai paumaiai katobahuba'ari, Obiapaka ena pou kerama otarai biaina ba katea'i taeana mai aonamokia ihobona wai heremiai erama 'abana. Abomo katobahuba'ari weiana Tirama kehore po'o haukia mai aka ki'a haukia herekiai keba karahinamai, pokina maearima bo'ona Keriso a'i tia'ikakaumana.

'A Obiapaka hanona aia ibabua 'au hauna, ia kehore kebataburanimi mai ke'aeanimi aka ki'a haukia herekiai. Ai Obiapaka aonai wai ṯabatohanimi tabahi ahinimi aka naiakia tubabainakia haukia katobabai to'ona.

Obiapaka kehore aomi ke'uai ainakia Tirama ena raona'au anina mai Keriso ena bapahihi hoana kato'iobi harainakia.

Aka Namona Ibabainai A'i Katohauhororo.

Uaho'abamai e, eka Obiapaka Iesu Keriso atanai ṯaharabunimi, uaho'abaka weiakia tiaboro 'ao ba'iobi tabenimi ihobokiai a'i ṯemiaho haukia herekiai katokapare. Weiana ai tababaina hauna wai kipomi aba to'iobina aea katoka'a aiho. Ai wai heremiai raninai a'i ta'aboro 'apua. Ai maearima ekia aniani a'i tani 'abaea ia 'arakia tahorenakia, ai hanona rabi mararani taka taro'ari pokina wai puma a'i tamabenimi. Ua tababai aiho hanona ai mai emai bero baraibarai weiana kata'ina, 'a neiana tababaina hanona ihaiha tabana wai taearanai katoka'a.

10 Ai wai heremiai aonai bairobe neiana abomo tabenimi, “Hau ha a'i keaka raninai, ia a'i keaniani.” 11 Ai 'uru ṯao'o baiatamiai maearima baika hanona te'aboro, aka ha a'i tibabaina tiaomo maearima baika ekia aka aokiai titoto. 12 Obiapaka Iesu Keriso atanai ṯahina benakia mai ṯabahi ahinakia, katemia 'ororo ekia aniani tabu akakia katebabai ekia aniani katerama.

13 Uaho'abamai e, wai aka namona ibabainai a'i katohau hororo. 14 Hau ha emai ba'iobi 'abikia marere neiana aonai a'i nia'i taeanakia hauna hanona katoiha 'inina, ia kipokia a'i katobahamomo, ba kipona abiabina keonobaina hanona kehaumaea. 15 Ia hau weiana katoihana hanona 'ou haunai a'i katobaona, 'a uaho'abami ai katobaona katorobena.

Banamo 'Abina Orena.

16 Obiapaka hana eka baibua pokina hauna, bariu ai ṯanoina ia kehore kipona baibua kebenimi. Rani ikoinai mai taeara ikoikiai Obiapaka hana wai ikoimiai heremiai.

17 Au Paulo e'u banamo 'abina neiana ima'u tohanai narerena, e'u marere ikoikiai aokiai hanona ṉa narere aihonakia katobatohana au e'u marere.

18 Ai ṯabahuba'ari eka Obiapaka Iesu Keriso ena aoko'o hoana hana wai ikoimiai heremiai kemiaho.

Copyright information for `RRO