Colossians 3

Keriso Kipokia Aba Hamikiri Mue.

Weiana paunai, wai hanona Keriso kipokia aba tomikiri mue buonai aomiai hanona kupa aona tabakia mo katotabunakia, weia Keriso Tirama itipana tainai emiati. Aomiai hanona 'ubi tabakia weiakia katoraonanakia, ia hanopaka neiana tabakia a'i katoraonanakia. Pokina wai hanona aba to'ari, ba emi mauri hanona Keriso kipokia aba Tirama aonai ebunina. Keriso hanona wai emi mauri pokina tohana, ba kewaira tina raninai wai abomo ia kipokia katowaira tina haeamo ena nuabi weiana aonai.

Aika Hanona Aba Maearima Mahamahaka.

Ua buonai hanopaka maurina ena nuatae akakia aomiai ṯemiaho haukia katoba'arinakia, hoahoa neiakia maha porepore, raona 'opukia, rea, raona ki'a obokia, uhore. Uhore hanona kaiba'uku ikutiaina hoana. Pokina hoahoa weiakia paukiai Tirama ena opuere nimai maearima weiakia aiana a'i tia'i taeana haukia herekiai. 'Uainai wai abomo ua tomiaho aiho hauani ena raona taearakiai.

Ia bariu hanona wai hoahoa neiakia ikoikiai katohabonakia, opuere, ao ki'a, raona ki'a, uahiuahi, mai baibata 'abikia, weiakia ha pinamiai a'i katohina 'apuana. 'Abami herekiai a'i katobai'oi, pokina emi mauri 'ai'aikia ekia hoahoa hanona aba tobakuri obonakia. 10 Ia bariu wai hanona hauani mahamahana aba tobatotona. Hauani maha mahana neiana hanona barama Tiramana ena aotipai rani ikoinai kebamaha mahanimi keaomo ia kipona ihaihanai katoao. 11 Mauri mahamahana neiana aonai hanona Iuda hauna aha'i hauna 'ao Iuda hauna, tetarena hauna 'ao a'i tetarena hauna, aona a'i niea hauna 'ao nua ki'a hauna, ta'ara'i hauna 'ao ta'ara a'i nia'i hauna, weiakia ikoikiai ekia haeai aha'i, ikoikiai hanona Keriso 'euna, Keriso hanona ikoikiai aokiai nemiaho.

'Abaka Kaha'i Turinakia.

12 Wai hanona Tirama etina'animi, ebarobenimi, mai niraona'au ainimi maearimami, ua buonai wai kipomi aoko'o, rabo harai, 'aiaunu, mamata mai bakiro katobatotonakia emi mauriai. 13 'Abami katoa'i turinakia mai emi 'abi baitaeai a'i nirama baha aonai ekia ki'a katohina hao ihobona Obiapaka emi ki'a ehina hao 'abana, wai abomo ua katobabai aiho. 14 Ba taba neiakia ikoikiai ahakiai hanona raona'au katohore 'auna, pokina raona'au nihore taba ikoinai niba hamomonakia nibabero 'aunakia. 15 Keriso ena baibua hanona aomi kepoki aina, weiana paunai Tirama ehore eapari haeamonimi hauani hamona aonai. Rani ikoinai banamo 'abina Tirama katobena. 16 Keriso ena 'abi hanona aomiai kemiaho keobia, weiana ha ha kipomi aobero maikoinai katoba'iobi mai kato bairobe, Salamo ai, hui ai, auba huikiai Tirama katobanamona mai aomi ikoinai banamo raonaraonai. 17 Emi akai 'ao emi 'abiai, tabakia ikoikiai hanona Obiapaka Iesu atanai katobabai, abomo Hamaka Tirama banamo 'abina katobena Iesu paunai.

Bairobe Rama Hamona Aonai.

18 Babi'e e, atawami aokia katoka'ainakia, pokina weiana hanona ebero Obiapaka wairanai. 19 Hau e, atawami katoraona'au ainakia, aokia a'i katoba haiaranakia.

20 Miori mai uaho e, taba ikoikiai aokiai hamami hinami aiakia kato ka'aina, ba weiana hanona Obiapaka aona ibanamona. 21 Hama hina e, nahumi a'i katoba'abi ki'anakia, aokia a'i me'abe'abe marikina.

Ta'ara'i Hauna Mai Poki Hauna.

22 Ta'ara'i haumi e, hanopakai tipoki ainimi haukia rani ikoinai aiakia katoka'ainakia, ia pateihanimi patebanamonimi paunai aha'i, ia mai aomi ikoinai katoaka ihobona Obiapaka tumariki aina tuaka 'abana. 23 Aka tabana tubabaina hauna katobabaina mai aomi ikoinai, ihobona matoha Obiapaka ena aka tubabaina 'abana ia maearima 'eukia aha'i. 24 Aba to'iobina Obiapaka itau aba keba'oruna katoa'ina wai aramiai keao, pokina wai hanona emi poki hauna tohana Keriso ena aka haumi. 25 Ia aka ki'a haukia ekia aka ki'a weiana 'arana ihobona katea'ina, pokina Tirama hanona maearima ha a'i nitaina.

Copyright information for `RRO