Colossians 4

Poki haumi e, emi ta'ara'i haukia bero mai namo taearanai kato'imanakia, pokina to'iobina wai abomo emi poki hauna ha weia kupai nemiaho.

Aoka Kebero Kahabahuba'ari To'ona.

Katobahuba'ari to'o baihana, tubahuba'ari aonai mai aomi beronai Tirama katobanamona. Ai abomo ahamaiai katobahuba'ari ba Tirama kehore emai taeara kekaikauna ena 'abi katairoro aina Keriso ena 'abi bunikia katairoroai, aka neiana paunai au wapura itunai namiaho. Katobahuba'ari ba au 'abi neiana kairoroai karahi haraina aka neiana hanona au ebena'u kababaina.

Katoaobero emi hoahoa katenamo a'i tia'ikakauma haukia herekiai emi aka ranina a'i katobaore 'abaeana. Rani ikoinai maearima aona ibanamona 'abi'abinai katoba'abi 'abi harainakia matoha kikimaru aniani abiabina nibanamona 'abana, weiana ia ekia raona 'abikia katobamue harainakia.

Paulo Tukiko Mai Onesimo Euhunakia.

Tukiko kehore au pou'u maikoinai kehinana, ia hanona uaho'abaka eka raona'au hauna ha, ia abomo aia ibabua 'auna hauna ha, ia hanona au 'aba'u ha Obiapaka ta'arana ṯa'i haeamo. Ṉauhuna niwahi heremi ena poki hanona ai emai miaho neia hauna pouna kehinana, ba wai aomi kebataburana. Onesimo nauhuna Tukiko ohi tiwahi, ia abomo aika uaho'abaka eka raona'au mai aia ibabua 'auna hauna ha, ia hanona wai kipokia tomiaho haeamo. Ia katehore taba neia tirama haukia ikoikiai heremiai katehinanakia.

Banamo 'Abina Orena.

10 Aristako au 'aba'u ha wapura ituna aonai ena banamo neuhuna niwahi, mai Banaba uana Mareko abomo ena banamo netiu ahina wai heremi. (Ba'iobi aba toa'ina Mareko kewahi raninai katoa'i taeana.) 11 Iusto atana ha Iesu abomo ena banamo nibenimi. Iuda haukia neiakia teaihau 'akimo kipokia ṯaka haeamo Tirama ena obia aiarana pouna ihinanai, ia ekia a'ituri here'uai eapa'ua ki'a baha.

12 Epafra wai hatia'ami ha Keriso Iesu ena ta'ara'i hauna ena banamo nibenimi, ia hanona rani ikoinai nibahuba'ari to'o baihana wai paumiai katokori 'ini aomi kekiro mai aomi ikoinai Tirama ena nuatae akana ibabaina aonai. 13 Au wai nahina benimi Epafra hanona wai paumiai, mai weiakia Laodikea mai Hieropoli haukia paukiai niaka 'ari. 14 Eka raona'au hauna Luka muramura hauna mai Dema, ekia banamo tibenimi.

15 E'u banamo uaho'abaka Laodikeai ṯemiaho haukia katobenakia, abomo Numufa mai Tirama ena marea maearimakia weiakia ena ituai tito'u haukia katobenakia. 16 Marere neiana katotuabina kepua hanona katotiu ahina Tirama ena marea maearimakia Laodikeai ṯemiaho haukia kate tuabina, marere weiana Laodikeai nimai hauna wai katotuabina. 17 Akipo katohina bena katotibaha, “Oi emu aka Obiapaka ebeni'o hauna akana kobabai haraina keaomo kobaorena.”

18 Banamo neiana hanona au Paulo kipo'u ima'uai arerena. A'i katoreana au hanona mai tabiri'u namiaho. Nabahuba'ari Tirama ena aoko'o hoana heremiai kemiaho.

Copyright information for `RRO