Galatians 1

Banamo 'Abina.

Au Paulo, Iuhubeau hau'u, aka neiana maearima a'i tebena'u 'ao a'i teuhuna'u, ia Iesu Keriso mai Hamana 'ariai ebamikiri muena Tiramana ohi teuhuna'u. Au uaho'abaka neia ṯamiaho ikoikiai atakiai a'ikakauma haumi Galatia hanona aonai marea ha ha aokiai ṯomiaho haumi narere benimi.

Ṯabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho. Keriso kipona ena mauri ebaibeni aika eka ki'a paunai, ia hanona hanopaka ki'a obona neiana aonai kebamaurinaka, aika Hamaka Tirama enuatae ihobonai. Ua buonai Tirama ena nuabi kemiaho banaibanai. Amen.

Keriso Pouna Namona Ikupaianamo.

Au ata'u ta'u huri heremiai hanona Keriso ena aoko'o hoanai eaparinimi Tiramana abamo tohabo 'abaeana ia tuao pou haeai ṯehinana haukia herekia. Weiana hanona pou namona tohana aha'i. 'Eka neianai maearima baika tibabaoaonimi pokina ṯenuatae Keriso pouna namona katebahaeaina. Ai 'ao kupa aneruna ha pemai re'a, ia pou haeai ha peiroro aina ba pou namona 'uainai heremiai tairoro aina hauna terarua a'i teihobo raninai puma banaibanai kehoaina. 'Uainai tahinana hauna bariu haeamona nahina muena. Tai ha pou namona toa'ina hauna aha'i ia pou haeai ha keiroro aina raninai puma banaibanai kehoaina. 10 Bariu au maearima ekia nuatae naka'aina? Aha'i 'akina. Tirama ena nuatae naka'aina. 'Ao maearima aokia kabaonamona taearana natabuna? Maearima aokia ibaonamona manuatae aina raninai, au hanona Keriso ena ta'ara ia'ina hau'uai a'i paeao.

Iuhubeau Hauna Paulo Kipona Kikipana.

11 Uaho'aba'u e, au nanuatae kato'iobina pou namona airoro aina hauna hanona maearima ena 'iobiai a'i emai. 12 Maearima ha herenai a'i a'ina 'ao tai ha a'i eba'iobina'u, ia Iesu Keriso here'uai ebawaira tinana hauna a'ina.

13 E'u mauri 'uainai Iuda haukia ekia a'ikakauma taearanai amiaho raninai ababaina hauna 'uruna aba to'ona, Tirama ena marea haukia a'oata ki'a bahanakia anuatae kabapururunakia. 14 Au ihaburi'u haukia Iudai bo'okia baiatakiai Iuda ekia a'ikakaumai au hanona aotipa ki'a baha, mai 'aba'abamai ekia hoahoa hanona anuataeai ki'a bahanakia.

15 Ia hina'u nuanai a'i arama baha aonai Tirama aba etina'ana'u, ena aoko'o hoanai eaparina'u, ia ena nuatae ai 16 nahuna ebawaira tinana here'uai, pouna rama haeai haukia herekiai kairoro aina, weiana hau ha ohi a'i tarobahu aina. 17 'Ao a'i mo aeao Ierusalema, iuhubeau haukia 'uaikia a'i aihanakia, ia beronai mo aeao Arabia, muriai haeamona aeao Damaseko. 18 Ihau aihau teore murinai, au akara'au aeao Ierusalema Petero herena ta'abi'abi, weia tamiaho wapu harau haea ima. 19 Weia Iuhubeau haukia haeai ha a'i aihana, Obiapaka hatina Iakobo mo ikupaiana aihana. 20 Tirama wairanai 'abi neiana arerena hanona tohana ia a'i nabai'oi.

21 Murinai amikiri hanona Suria mai Kilikia hanokia aeao. 22 Ia Iudeai weia Tirama ena marea haukia hanona au waira'u a'i te'iobina, 23 pou'u mo teona tetibaha, “'Uainai e'oatanaka hauna nihore a'ikakauma weiana kebapururuna hauna bariu aba neiroro aina.” 24 Ua buonai Tirama tebanamona au pau'uai.

Copyright information for `RRO