Galatians 2

Paulo Mai 'Abana Kipokia Ekia Aka Haeamo.

Ihau harau haea bani teao murinai haeamona au Banaba ohi Tito tabaka'ana kipokia takara'au taeao Ierusalema. Tirama ena 'abi ao'uai ewaira tina buonai aeao Ierusalema, pou namona weiana rama haeai haukia herekiai airoro aina hauna robana ahuna. A'ikakauma haukia tipoki ainakia haukia kipokia hanona haia haiai ta'abi'abi aina kateraonaraona, pokina 'uainai airoro aina hauna mai bariu nairoro aina hauna e'u aka maikoina anina a'i meaha'i ta'una. I'abamai hauna Tito hanona Helene hauna ia a'i tebahi ahina itare kea'ina. Eka to'u aonai uaho'aba bai'oikia baika bunianai tetoto, te'itimanaka Keriso Iesu aonai mauri ha'ina hauna kate'iobina, ekia nuatae hanona rauhubu ena ta'ara ia'inai patehoroti muenaka. Ekia raona a'i tabatohana, pokina pou namona 'abina tohana heremiai a'i mehaeai.

Ia weiakia apa'ua haukiai tibaonakia haukia (au here'uai hanona ekia haeai aha'i. Tirama hanona maearima hauani ena namo a'i nibatohana,) ba maearima weiakia pou namona au airoro aina hauna ahanai taba ha a'i tehore 'auna. Ia teihana Tirama aka ebena'u pou namona rama haeai haukia
(7) 'aoitare a'i tea'ina haukia
herekiai airoro aina ihobonamo Petero Iuda haukia
(7) 'aoitare tea'ina haukia
herekiai eiroro aina.
Tirama ena hiabuai Petero hanona iuhubeau haunai eao Iuda haukia herekiai, ihobonai mo Tirama ena hiabuai au hanona iuhubeau hau'uai aeao rama haeai haukia herekiai. To'u weiana kupuana haukia Iakobo, Petero mai Ioane Tirama aoko'o hoana neiana ebena'u hauna teiha tinana raninai, au mai Banaba ohi imamai tea'inakia uaho'aba hoana. Weiana tebatohana ai haumai hanona rama haeai haukia herekia kataeao, ia hanona Iuda haukia herekia kateao. 10 'Abi hamona tehinana heremaiai hanona uraru haukia kataraona apa'uanakia, 'abi weiana ta'i taeana ba aka neiana hanona au aba wa'i baha nababai to'ona.

Paulo Antioka ai Petero Ebatana.

11 Ia Petero emai Antioka raninai maearima wairakiai abatana pokina ena babai hanona a'i ebero.

12 Petero rama haeai haukia kipokia teaniani haeamo aonai Iuda haukia baika weiakia Iakobo euhunakia haukia tekara'au, ba Petero hanona emikiri herekiai ekapare, pokina ia weiakia itare tiba'iobi ainakia haukia eta'u ainakia. 13 Iuda haukia baika abomo ia ena 'ubo weiana ihobonai bai'oi hoana tebabaina, ba ekia 'uboai Banaba abomo eahurea. 14 Au babai weiana aiha pouna pou namona 'abina tohanai a'i teka'aina, ua buonai ikoikiai wairakiai Petero abatana atibaha, “Oi hanona Iuda haumu, ia emu babai hanona matoha rama haeai haukia ihobonai nomiaho, ia Iuda haukia 'abana aha'i. Aea homanai rama haeai haukia kobahi ahinakia Iuda haukia ekia hoahoai katemiaho?”

Bamauri Hanona A'ikakaumai Nimai.

15 Aika hanona Iuda ai harama toha hauka, ia ‘ki'a hauka’ aha'i, rama haeai haukia 'abakia aha'i. 16 'A naha'iobina weiana maearima hanona rauhubu ia'i taeanai a'i kebero, ia Iesu Keriso kea'ikakaumana hanona kebero. Ua buonai aika abomo Keriso Iesu naha'ikakaumana, weianai kahabero Keriso ia'ikakaumanai ia rauhubu ia'i taeanai aha'i, pokina rauhubu ia'i taeanai hanona maearima ha a'i kebero. 17 “Ia aika Keriso herenai eka bero nahatabuna, ia mo ki'a haukai kahawaira tina matoha rama haeai haukia ihobokiai raninai, weiana anina hanona Keriso ki'a haukai nibabainaka hauna, u? Ia weiana hanona aha'i 'akina. 18 Kipo'u a'i ki'ana rauhubuna kabakori muena raninai, au kipo'u kabatohana'u au rauhubu nakabena hau'u mai ki'a hau'u. 19 Au hanona rauhubu paunai a'ari rauhubu herenai, weiana buonai Tirama 'eunai kamauri. 20 Au hanona Keriso ohi matiu ibiri ropo 'ubinai aba teba'arinamai, ba au a'i namauri, ia Keriso au ao'uai nimauri. 'A mauri neiana bariu hauani'uai namiaho aina hauna hanona Tirama Nahuna eraona'au aina'u kipona ena mauri ebena'u hauna na'ikakaumana buonai namauri. 21 Tirama ena aoko'o hoana hanona a'i ṉa'i ki'ana. Rauhubuai bero paha'ina raninai, Keriso hanona aba e'ari 'abaea.”

Copyright information for `RRO