Galatians 3

Bamauri Hanona Rauhubu ai A'i Nimai.

Galatia haumi e, wai hanona po'o haumi. Tai meai ebahureanimi? Wairami tohanai Iesu Keriso pouna aba ikikipa haraina matiu ibiri ropoai teahu 'arina. Au nanuatae taba hamona mo katohina bena'u, Auba Robe toa'ina hanona rauhubu toka'ai haraina paunai 'ao pou namona tona toa'ikakauma paunai? Wai hama ṉa tupo'o aiho? Popounai mauri neiana Auba Robeai toa'i ramana, ia bariu hauani taburanai katobapuana? Wai pou namona paunai tohau haiara 'ari hanona anina keaha'i? Ua kehoma raninai, aba tohau haiara 'ari 'abaea. Taba buonai Tirama ena Auba ebenimi, bata'u ta'u huri akakia ebabai baiatamiai? Ia rauhubu toka'ai haraina paunai 'ao pou namona tona toa'ikakaumana paunai?

Aberahamo tomoraonana. Puka robenai ṉa terere aihona,

“Aberahamo Tirama ea'ikakaumana,
ena a'ikakauma paunai
Tirama ehore bero haunai ebaona.”
Gen 15.6

Ua buonai kato'iobina weiakia Tirama tia'ikakaumana haukia ikoikiai hanona Aberahamo nahuna. Puka Robena aba eiha 'uaina rama haeai haukia katea'ikakauma hanona Tirama kehore berokia kehinana, ua buonai pou namona eiroroai 'uaina Aberahamo herenai, “Oi paumuai hanopaka maearimakia ikoikiai Tirama kebanamonakia.” Ua buonai weiakia mai ekia a'ikakauma haukia hanona Tirama nibanamonakia a'ikakauma hauna Aberahamo kipokia. 10 Rauhubuai temiaho haukia ikoinai hanona Tirama ena ururu ba'anai ṯemiaho, pokina Puka robenai ṉa erere aihona, “Rauhubu pukanai terere 'abikia ikoikia a'i ke'ima haraina hauna hanona Tirama ena ururu ba'anai nemiaho.” 11 Aba ewaira tina harai rauhubuai hanona hau ha a'i ebero Tirama wairanai, pokina Puka robenai e'abi,

“Bero hauna hanona a'ikakaumai
kemauri.”
Hab 2.4

12 Ia rauhubu hanona a'ikakaumai a'i emai, terarua a'i teihobo, Puka robenai e'abi, “Maearima ha rauhubu 'abikia ikoikiai keka'ai orena hauna hanona weiakiai kemauri.”

13 Keriso aika eka ururu pumana ehoaina, rauhubu ena ururu aonai eba karahinaka, pokina Puka robenai aba ererena etibaha, “Matiu 'ubinai ti'ari haukia hanona Tirama ena ururu aonai.” 14 Keriso ebakarahinaka pokina hanona banamo Aberahamo etauna hauna rama haeai haeai haukia katetabu ahina Keriso Iesu paunai, ua buonai aika eka a'ikakaumai hanona Auba Robe weiana e'abi'uaina hauna kaha'ina.

Rauhubu Mai 'Abi'uai.

15 Uaho'aba'u e, eka miaho maurina aonai ihaiha ha ma'ina hamaihana, maearima rua ekia 'abi'uai tebabaina teba'oruna murinai tai taba ha a'i kea'i parena 'ao ahanai ha a'i keahu'auna, ihobona mo kemiaho. 16 Tirama ena 'abi'uai Aberahamo ena rama herenai ebabaina. Puka Robenai a'i e'abi ‘ena rama herekiai’ anina maearima bo'ona, ia e'abi ‘ena rama herenai’ anina maearima hamona, Keriso Iesu e'uahina. 17 Na'uahina hanona neiana, Tirama 'abi'uai ebabai 'uaina ba ihau 430 teao murinai rauhubu ebaibeni hauna kehore 'abi'uai weiana a'i kea'i parena 'ao a'i keba'akaumana. 18 Rauhubuai itau kerama raninai, 'abi'uaiai hanona itau a'i kerama. Ia 'abi'uaiai Tirama ena aoko'o hoanai itau Aberahamo ebena. 19 Ba rauhubu ena aka hanona taba? Rauhubu erama ena poki hanona beho 'ekakia kebakarahinakia. Ia hanona aneru temaiaina bairarao hauna imanai teutana akana erama, keao mo rama weiana e'uahi 'uaina hauna kemai. 20 Tirama ena 'abi'uai aonai hanona abira hamona mo nemiaho, weiana bairarao hauna ena aka aha'i, ia Tirama mo keikupai.

Rauhubu Eaoainaka Keriso Herena.

21 Rauhubu hanona Tirama ena 'abi'uai kea'i ki'ana? Aha'i, aha'i 'akina. Rauhubu weiana mauri ebaibeni raninai, bero hanona aba rauhubuai pemai. 22 Ia Puka Robenai e'abi hanopaka neiana maearimakia maikoinai hanona ki'a ekaiabunakia aonai ṯemiaho. Weiana buonai tia'ikakauma Iesu Keriso herenai haukia a'ikakaumai 'abi'uai weiana katea'ina.

23 A'ikakauma neiana a'i emai baha raninai, aika hanona rauhubu ekaiabunaka wapura hauka 'abana keao mo a'ikakauma kewaira tina. 24 Weianai rauhubu hanona eka iha 'ini hauna 'abana kebaka'anaka Keriso herenai weia a'ikakaumai bero kebenaka. 25 Bariu a'ikakauma hanona aba emai, rauhubu ena iha 'ini hiabuna herekai hanona aba eore.

A'ikakauma Keaoainaka Tirama Nahunai Kahaeao.

26 Keriso Iesu tua'ikakaumana buonai wai ikoimiai hanona Tirama nahuna. 27 Keriso kipokia toba hamomo 'uere robe toa'ina haumi ikoimiai hanona Keriso ena mauri habunina ihobona aba tobatotona. 28 Ua buonai wai hanona ha a'i ehaeai, Iuda hauna 'ao Helene hauna, ta'ara a'i hauna 'ao ta'ara a'i hauna aha'i, hau 'ao babi'e, pokina ikoimiai hanona hamona Keriso Iesu aonai. 29 Ba wai Keriso 'euna raninai, wai abomimo Aberahamo ena rama haumi, Tirama ena 'abi'uai barina hanona aba katotauna.

Copyright information for `RRO