Galatians 4

Aika Tirama Nahuna.

Au na'uahina hauna neiana, miori hanona hamana barina maikoinai ke'aranakia, iamo miori papana raninai, ia hanona ta'ara a'i hauna 'abana. Eko'iko'i aonai, i'imana hauna mai iha'ini hauna ekia iha'ini ba'anai nemiaho keao mo hamana ebatohana ranina ketaina. Ihobona aika abomo miori papaka raninai hanopaka aubakia haeai haeai ta'arakia ia'ikiai haeao. Ia ranina tohana etaina aonai, Tirama nahuna euhuna, babi'e nuanai erama abomo Iuda ekia rauhubu ba'anai erama, weiakia rauhubu ba'anai haukia kebamaurinakia, weiana kea'inaka Tirama nahuna tohanai kebaonaka.

Bariu nahunai toao buonai, Tirama hanona Nahuna Aubana euhuna emai aokai nemiaho, Aubana weianai aika Tirama nahaparina, “Hama'u.”
(6) “Papa, Hama'u.
Ua buonai wai hanona ta'ara'i haumi aha'i, ia Tirama nahuna. Tirama nahuna tohami buonai barina ikoinai Aberahamo herenai e'abi'uai aina hauna wai 'eumi.

Paulo Aona Earo'ari Galatia Haukia Herekiai.

'Uainai Tirama a'i to'iobina raninai, wai hanona tirama tohakia aha'i haukia ekia ta'ara a'i haumiai toao. Ia bariu Tirama aba to'iobina, au ṉa ma'abi aiho, Tirama abomo wai e'iobi harainimi, aehoma buonai katomue auba haeai haeai 'abe'abekia ekia namo aha'i haukia herekiai ekia ta'ara a'i haumiai katoao mue? 10 Wai hanona wapu, nawa, ihau hamona to'una mai ihau ikoikiai tatukia mo emi beraura apa'uakiai tubaonakia. 11 Au hanona wai paumiai ao'u niaro'ari, pokina e'u aka ikoinai heremiai hanona anina a'i meaha'i.

12 Uaho'aba'u haumi e, au wai nanoinimi, au wai 'abamiai aba aeao 'uai ihobonai wai abomo rauhubuai tomokarahi 'aba'uai tomoao. Here'uai hoa ha a'i tubarea. 13 Wai to'iobina e'u inawa paunai heremiai amiaho pou namona airoroai 'uaina heremiai. 14 E'u inawa ena pumai abaro'arinimi, ia a'i toiha haona'u, a'i toa'i ki'ana'u, aonai toa'ia'i haraina'u, Tirama ena aneru patobanamona 'abana 'ao Iesu Keriso patobanamona 'abana. 15 Ua raninai mai aonamomi tomiaho, ia bariu emi aonamo aeana eao? Au a'iobina rani weianai mahami patoipa ahinakia au patobena'u ṉa tohoma. 16 Ia bariu au 'abi tohana nahinana heremiai buonai aba emi 'ou hau'uai naeao, u?

17 Maearima weiakia ekia nuatae aomi kateana, ia ekia raona mai ekia nuatae hanona a'i tebero, ekia nuatae heremaiai katokapare, katonuatae ainakia. 18 Maearima aona keiani maearimana weiana kebanamona paunai, weiana hanona rani ikoinai enamo au heremiai pamiaho 'ao aha'i. 19 Naha'u e, wai buomiai naro'ari, miori nirama haiarana 'abana, ua nahaiara aiho keao mo wai Keriso ihaihana ihobonai katoao. 20 Au ao'u niaro'ari pokina heremiai kamiaho aia'u kabahaeaina kabarainimi, wai paumiai naraona raona 'ari.

'Abi Ibabatai Ihobona Hagara Mai Sara 'Abakia.

21 Wai tai ṯonuatae rauhubu ba'anai katomiaho haumi tomohina bena'u. Wai rauhubu taba ṉa ehoma hauna to'iobina, 'u? 22 Puka Robenai ṉa erere aihona, Aberahamo nahuna hanona rua, ha hanona atawana weiana ta'ara a'i babi'ena herenai ebaramana, ha hanona ia atawana tohana herenai ebaramana. 23 Ia atawana ta'ara a'i babi'ena nahuna hanona harama ihobonai erama, 'a atawana tohana nahuna hanona Tirama ena 'abi 'uai miorina. 24 Ori neiana hanona 'abi ibabatai 'abana. Babi'e rua hanona 'abi'uai apa'uakia rua. Ha hanona Sinai oeonai emai ta'ara'i haukia ebaramanakia, ia hanona Hagara. 25 Hagara, ne'uahina hanona Sinai oeona Arabia aonai, ia hanona bariu rani neiana Ierusalema aiarana 'abana ia mai nahuna kipokia ikoikiai rauhubu ena ta'ara'i haukiai tiao. 26 Ia Ierusalema weiana kupai hauna hanona ta'ara a'i nia'i babi'ena Sara, ia hanona aika hinaka. 27 Puka Robenai aba ererena,

“'One'one babi'emu e, koaonamo!
Beni haiarana a'i nuonobaina
babi'emu, koabe koio mai
aonamomu.
Pokina babi'e 'abaea
nahuna hanona kebo'o,
ia babi'e weiana mai atawana
hauna nahuna a'i kebo'o.”
Isa 54.1

28 Uaho'aba'u e, bariu wai hanona Isako 'abana Tirama nahuna, ia ena 'abi'uai ihobonai. 29 Rani weianai harama ihobonai erama miorina ehore miori weiana Auba Robe hiabunai erama hauna e'oatana, bariu abomo ua mo homana. 30 'A Puka Robenai aea terere aihona? Ṉa e'abi aiho, “Ta'ara'i babi'ena nahuna ohi mou'u ahinakia, pokina eatawa tohana nahuna barina hanona ta'ara a'i babi'ena nahuna ohi bari hamona a'i katewatena.” 31 Ua buonai uaho'aba'u e, aika hanona ta'ara a'i nia'i babi'ena nahuna, ia ta'ara'i babi'ena nahuna aha'i.

Copyright information for `RRO