Hebrews 10

Keriso Hauanina Rani Hamona Ikoinai Paunai Ebaibeni.

Mose ena rauhubu hanona taba namona wairai kemai hauna aubaubana, taba tohana aha'i. Rauhubu taearanai maearima ekia ki'a ia'i obokia tabakia ihau ha ha ihobokia tebaibeni, iamo weiakia hanona Tirama herenai katekuti haukia a'i katebabero harainakia. Baibeni neiana pehore Tirama ṯekuti aina haukia ekia ki'a rani hamonai pebamaha mahanakia raninai, ia kipokia pate'iobina ekia ki'a aba teore, weiana ki'a ia'i obokia tabakia a'i patebaibeni mue. Ia ki'a ia'i obokia tabakia weiakia tebaibeni hanona ekia ki'a tebaraona muenakia ihau ha ha aokiai. Pokina poromakau mai nani aruarukia hanona ki'a a'i katea'i obo 'apuanakia.

Ua buonai Keriso hanopakai emai aonai ia Tirama ehina bena etibaha,

“Rauhubu ena barobe tabakia
abomo baibeni tabakia
a'i onuatae ainakia.
'A hauani ha oba'oruna au eu'u.
Oi baibeni tabakia irubai
teba'aranakia haukia
mai ki'a ia'i obokia tabakia
a'i oaonamo ainakia.
Ba au a'abi atibaha,
‘Tirama e, Au neia'u,
aba amai, rauhubu pukanai
pou'u tererena ihobonai
oi emu nuatae akana kababaina.’”
Sal 40.6-8

Keriso kori'uainai e'abi etibaha, “Barobe tabakia, beruberu tabakia, baibeni tabakia irubai tiba'aranakia haukia, mai ki'a ia'iobokia tabakia oi a'i onuatae ainakia, a'i oaonamo ainakia.” (Weiakia hanona Mose ena rauhubu ena nuatae paunai tebaibeni.) Murinai e'abi etibaha, “Tirama e, Au neia'u, aba amai, oi emu nuatae akana kababaina.” Ia hanona barobe taearana kori'uaina ea'i parena ia ibaruana ebakorina. 10 Iesu Keriso ehore Tirama ena nuatae akana ebabaina, ia kipona hauanina rani hamonai ikoinai paunai ebena baibeni tabanai eao, weianai eka ki'a ai aba hamahamaha.

11 Robe haukia ikoikiai beraura ikoikiai ekia robe akakia tibabai, barobe tabakia hamokiamo tibaibeni hao baibeni hao, ia barobe tabakia weiakia hanona ki'a a'i katea'iobo 'apuanakia. 12 Ia Keriso ehore rani hamonai baibeni tabanai eao ki'a ia'iobokia paunai, baibeni weiana hanona niaka keaomo banaibanai. Ba ia Tirama itipana taina imarikiaina 'ekanai aba emiati. 13 Weia ia nibai'ima keaomo Tirama kehore ti'oatana haukia kemaiainakia Keriso 'apuna ba'anai. 14 Ia baibeni tabana hamonai weiakia ekia ki'ai ebamaha mahanakia haukia ebabero harainakia keaomo banaibanai.

15 Auba Robe abomo aba kipona pou neiana ehinabe ainaka. Kori'uaina e'abi etibaha,

16 “Obiapaka hanona ni'abi,
Rani weiana murinai
Au e'u 'abi'uai apa'uana
herekiai kababaina hanona neiana.
E'u rauhubu ia aokiai kahorotina
mai ia 'akokiai karerena.”
Ier 31.33

17 Haeamona e'abi etibaha,

“Au ekia ki'a mai ekia beho
a'i karaona 'ini 'apuanakia.”
Ier 31.34

18 Ia ki'a mai beho weiakia aba ehina haonakia paunai ki'a ia'i obokia tabakia katebaibeni hanona ena poki aba aha'i.

Aika Kaha'ikakauma Tohana Tirama Herenai Kahaeao.

19 Uaho'aba'u e, ua buonai aika Iesu e'ari aruarunai tabura kaha'ina erobe ki'a baha 'ekana aonai kahakatoto. 20 Iesu hauanina e'ari hanona i'aeahuri habunina
(20) marea robe aonai
etapana ba taeara mahamahana mai mauri ekaikauna aika paukai.
21 Aika hanona mai eka robe hauna apa'uana Tirama ena maearima neiha 'ininakia. 22 Aokai ia aruaruna ekapo otaraina paunai aoka tohanai ki'a weiana aba ea'i obona, hauanika abomo bei iroronai aba eutu harainakia, ua buonai bariu aika kahaka'a haha Tirama herena kahaeao mai aoka tohanai abomo mai a'ikakaumaka a'i kahabaoao baoao. 23 E'abi'uai Tiramana hanona ena 'abi'uai kebatohana paunai, aika eka buabeni ha'uahina hauna kaha'i 'inina. 24 'Abaka kipokia kaharaona raona haeamo, ha ha kahaba taburanaka, eka raona'au kahaba ihanakia, mai namo akakia kahababai. 25 Baika marea to'una akakia tibaoaoai haukia ekia hoahoai a'i kahaeao, iamo 'abaka kahaba taburanakia to'u akana kahabapa'uana Obiapaka ena rani kemai hereka hauna nahaihana aonai.

Tirama Nahuna A'i Kahakamuri aina.

26 Tomobahu. Aika Keriso pouna aba ha'iobi tohana murinai eka nuatae ai ki'a kahababai to'ona raninai, ki'a weiakia ia'i obokia baibeni tabakia haeai ha a'i nemiaho. 27 'A taba muriai kerama kahata'u aina hauna hanona bakai apa'uana mai iruba ki'a obona Tirama ti'oatana haukia keba pururunakia. 28 Ha'iobina hau ha Mose ena rauhubu ekabena a'i ea'i taeana raninai ihina pouna haukia rua 'ao aihau tebatohana ba hau weiana beho haunai eao teahu 'arina a'i teaoko'o aina. 29 Hau ha nihore Tirama Nahuna a'i nimariki aina, ia nihore 'abi'uai apa'uana aruaruna ia ebarobena hauna taba 'abaeanai nibaona, mai Tirama ena aoko'o hoana nimaiainaka Auba Robena herenai ni'abi ki'aina hauna, hau weiana kaharaonana ena puma kehoaina hanona aea keapa'ua aiho! 30 Aika ha'iobina Tirama hanona ṉa e'abi aiho etibaha, “'Ara hore hanona e'u aka, au kahore arana kabamuena.” Haeamona etibaha, “Obiapaka kehore ena maearima kebabakainakia.” 31 Weiana kaha'eho mauri Tiramana imana aonai kahaenouta hanona taba ki'a obona tohana!

32 Rani 'uaina aea tohoma hauna katoraona muena. Tirama ena ea totabu ahina murinai haiara bo'ona toa'i ia wai hanona tobatabura. 33 Rani baika maearima wairakiai tebapo'onimi mai te'oatanimi, abomo rani baika haiara uahomakia tea'i haukia tobarainakia. 34 Wapura itunai tekaiabunakia haukia tobarainakia, abomo baika tehore emi kepu tea'i 'akaumanakia raninai tobapahihi mai aonamomi, pokina to'iobina emi kepu namokia 'akikia hanona katemiaho banaibanai.

35 Ua buonai emi raona taburana a'i katohabona. Pokina weianai 'arana apa'uana katoa'ina. 36 Wai hanona katobapahihi pokina Tirama ena nuatae akana katobabaina murinai taba e'abi'uai aina hauna katoa'ina. 37 Puka robenai Keriso robana eahuna etibaha,

“Rani papana mo ia a'i kehoma'a,
ia hanona kemai, ia a'i kemahari.
38 E'u aka bero hauna hanona
mai a'ikakaumana kemauri.
Ia kekamuri aina'u raninai
au ia a'i kaonamo aina.”
Hab 2.3, 4

39 Aika hanona weiakia tikamuri mai ti'akauma haukia 'abakia aha'i, aika hanona mai a'ikakaumaka bamauri kaha'ina.

Copyright information for `RRO